Los Paub Txog Koj Cov Cai hauv Xeev California: Hais Txog Kev Nkag Mus Kho mob Rau Tsev Kho mob Thaum Lub Sij Hawm Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Publications
#7157.09

Los Paub Txog Koj Cov Cai hauv Xeev California: Hais Txog Kev Nkag Mus Kho mob Rau Tsev Kho mob Thaum Lub Sij Hawm Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Thaum lub sijhawm COVID-19, cov tsev kho mob tej zaum yuav tsis muaj txaj thiab khoom siv txaus los pab txhua tus neeg xav tau. Cov tsev kho mob tej zaum yuav tsis muaj lub tshuab ua pa txaus rau txhua tus neeg uas xav tau ib qho. Cov kws kho mob yuav tau txiav txim siab txog leej twg tau txais kev pab.

Tsim los ntawm: Disability Rights California, Peev Nyiaj Pab Kev Kawm Ntawv thiab Tuav Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Raws Li Cov Cai Hais Txog Kev Xiam Oob Khab, Kev Ncaj Ncees hauv Kev Laus, Cheeb Tsam Chaw Nyob Ywj Pheej Ntawm San Francisco, thiab Txhawb Nqa Txoj Cai Lij Choj Pab Rau Cov Neeg Muaj Mob Rog, Cov Cai, & Kev Kawm

Thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 no, cov tsev kho mob yuav tsis muaj cov txaj pw kho mob thiab cov khoom siv txaus los pab txhua tus neeg mob raws li lawv txoj kev xav tau. Cov tsev kho mob yuav tsis muaj lub tshuab ua pa txaus rau txhua tus neeg mob uas xav tau. Cov kws kho mob tej zaum lawv yuav tau txiav txim siab txog tias yuav pab leej twg.

Thaum Lub Rau Hli 9, 2020, Lub Xeev California tau sau ib daim ntawv qhia rau cov tsev kho mob seb yuav npaj rau qhov no li cas thiab sim ua kom lawv muaj txaj thiab khoom siv txaus. Daim ntawv no qhia rau cov tsev kho mob kom paub txiav txim siab hais txog leej twg tau txais kev pab yog tias tsis txaus rau txhua tus neeg mob.

Tsis Pub Muaj Kev Sib Cais

Daim ntawv qhia tau hais tias cov tsev kho mob thiab cov kws kho mob yuav tsum ua raws tsoom fwv qib siab thiab lub xeev txoj cai hais txog kev tiv thaiv kev ntxub ntxaug, txawm tias muaj teeb meem kev nyuab siab ntau yam los xij. Daim ntawv sau hais tias cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob tsis tuaj yeem txiav txim siab kho koj raws li:

 • Koj lub hnub nyoog
 • Koj qhov kev sib tw
 • Yog tias koj muaj ib qho xiam oob khab
  • Qhov no suav nrog qhov xiam oob khab uas cuam tshuam txog qhov hnyav, ib tug mob mus ntev, lossis lwm qho uas xiam oob khab
 • Koj qhov uas yog poj niam los txiv neej
  • Qhov no txhais tau tias yog koj yog tus txiv neej lossis tus poj niam lossis tsis yog tus tswv
 • Koj txoj kev xav ua niam txiv
  • Qhov no suav nrog yog tias koj yog kab txws, tseem txiv neej los poj niam, poj niam nyiam poj niam, los yog ua ob yam neeg.
 • Koj tus xeeb ceem yam ntxwv
  • Qhov no suav nrog yog tias koj hloov tsheb lossis hloov pauv koj lub cev poj niam los yog txiv neej
 • Koj yog haiv neeg lossis koj yog haiv neeg uas ib txwm raug
  • Qhov no suav nrog yog koj yog neeg Hispanic lossis Latinx, yog tias koj hais lwm hom lus txawv, lossis yog koj lossis koj tsev neeg tuaj ntawm lwm lub tebchaws
 • Muaj peev xwm them taus
  • Qhov no txhais tau tias yog koj tuaj yeem them cov nqi kho mob hauv tsev kho mob tau
 • Koj qhov hnyav los yog loj
  • Qhov no suav nrog yog tias koj loj, me, rog, yuag, qis, lossis siab
 • Koj li kev noj nyob thiab kev khwv nyiaj txiag
  • Qhov no suav nrog tias koj muaj nyiaj ntau npaum li cas, koj nyob qhov twg, yog koj tau mus kawm ntawv qib siab, lossis koj txoj hauj lwm yog dab tsi
 • Koj hom kev faj seeb kho mob
  • Qhov no txhais tau tias yog koj muaj kev faj seeb kho mob lossis tsis muaj
 • Koj xav tias tsim nyog lossis koj lub neej zoo lawm
  • Qhov no suav nrog lwm tus neeg xav li cas txog koj lub neej lossis koj lub cev
 • Koj txoj kev tuaj nkag hauv teb chaws
  • Qhov no suav nrog yog tias koj yog neeg xam xaj lossis koj tsis yog neeg xam xaj
  • Qhov no suav nrog yog koj muaj ntawv nyob hauv Teb Chaws Asmeskas lossis koj tsis muaj ntawv
 • Koj qhov xwm txheej raug kaw tseg
  • Qhov no suav nrog yog tias koj raug kaw hauv tsev kaw neeg lossis tsev loj cuj, lossis yog koj tau nyob hauv tsev kaw neeg lossis tsev loj cuj
 • Yog tias koj tsis muaj tsev nyob
 • Koj li kev siv cov peev txheej yav dhau los lossis yav tom ntej
  • Qhov no suav nrog yog tias koj tau nyob hauv tsev kho mob ntau yav dhau los lossis yog tias koj yuav nyob hauv tsev kho mob ntev mus yav tom ntej

Kev Tiv Thaiv Kev Kub ntxhov

Cov ntaub ntawv hais rau cov tsev kho mob tias lawv yuav tsum ua hauj lwm hnyav kom tau txais cov khoom siv uas lawv xav tau los pab rau txhua tus neeg mob uas xav tau. Cov tsev kho mob yuav tsum sib tham thiab ua hauj lwm ua ke txhawm rau pab txhua tus neeg mob. Txog tam sim no, cov tsev kho mob hauv xeev California pab tau txhua tus neeg mob uas lawv xav tau lawm.

Cov Tsev Kho mob thiab Cov Kws Kho mob Yuav Txiav Txim Siab Li Cas Tias Leej Twg Yuav Tau Txais Kev Pab Thaum Muaj Cov Xwm Tsheej No

Cov ntaub ntawv qhia rau cov tsev kho mob thiab cov kws kho mob tias yuav ua li cas los txiav txim siab yog tias tsis muaj cov txaj thiab khoom siv txaus los pab txhua tus neeg mob uas lawv xav tau. Hauv qhov xwm txheej ntawd, daim ntawv hais tias cov tsev kho mob thiab cov kws kho mob yuav tsum sim ua kom tau cawm ntau tus neeg txoj sia. Qhov no txhais tau hais tias cov tsev kho mob thiab cov kws kho mob yuav tsum pab tib neeg raws li leej twg yuav zoo dua nrog kev kho. Cov ntaub ntawv hais tias cov kws kho mob yuav tsum saib koj tus kheej thiab saib txhua yam pov thawj kev noj qab haus huv los txiav txim siab yog tias koj yuav zoo dua nrog kev kho mob.

Daim ntawv no hais rau cov kws kho mob tias lawv tuaj yeem siv ib qho kev xeem hu ua SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) los pab lawv txiav txim siab. SOFA nws ntsuas yog koj yuav zoo yog tias kho mus. Qhov koj tau qhab nias ntawm SOFA qis dua, koj yuav muaj kev kho mob zoo mus zuj zus.

Yog tias koj muaj ib qho kev xiam oob khab, koj qhov kev xiam oob khab muaj peev xwm nce koj cov qhab nias SOFA. Yog tias qhov ntawd tshwm sim, daim ntawv hais tias cov kws kho mob yuav tsum txo koj cov qhab nia kom koj qhov xiam oob khab tsis suav nrog koj. Piv txwv li, nws yuav tsis suav nrog koj yog koj qhov ua xiam oob khab:

 • Txwv qhov koj txav mus los yog xav tham lus;
 • Txwv koj txoj kev ua pa, tshwj xeeb yog tias koj tsis tau siv cov cuab yeej uas pab koj ua pa;
 • Ua rau muaj ntshav siab, lossis hloov pauv hauv koj qhov kev ntsuas ntshav, tshwj xeeb yog tias koj tsis tau txais kev siv koj cov tshuaj.

Daim ntawv no qhia cov kws kho mob tias lawv tuaj yeem tso cov tib neeg zoo li SOFA hauv tib pab pawg "qhov muaj feem thib tseem ceeb" rau kev pab. Yog tias tsis muaj cov txaj thiab khoom siv txaus los pab txhua tus, cov kws kho mob tuaj yeem txiav txim siab yuav pab leej twg raws li cov pab pawg ua ntej.

Yog tias cov kws kho mob tsis tuaj yeem pab txhua tus neeg hauv cov pab pawg qub uas zoo ib yam, cov ntaub ntawv hais tias lawv tuaj yeem saib seb tus neeg hauv pawg twg muaj mob hnyav uas yuav ua rau tuag sai sai. Ib qho piv txwv yog mob qog noj ntshav uas tus neeg yuav tuag ua ntej rau lub hli ntawd txawm tias muaj kev kho mob rau. Yog tias tsis muaj kev pab txaus rau txhua tus neeg mob, daim ntawv hais tias cov kws kho mob tuaj yeem txiav txim siab pab cov neeg uas tsis muaj cov kev mob hnyav no uas yuav ua rau tuag tsi sai. Yog tias cov kws kho mob tseem muaj neeg coob heev los mus kho, cov ntaub ntawv hais tias lawv tuaj yeem siv kev rho ntawv los txiav txim.

Koj tuaj yeem xav khaws ib daim ntawv nrog koj cov ntaub ntawv cuam tshuam txog koj txoj kev xiam oob khab. Daim ntawv no suav nrog qhov uas koj qhov kev xiam oob khab tuaj yeem nce koj li qhab nia SOFA. Nws tuaj yeem suav cov ntaub ntawv hais txog kev siv tshuaj thiab khoom siv uas koj xav tau kom nyob zoo. Nws yuav suav nrog qhov koj tus kws kho mob xav txog tias koj yuav nyob ntev li cas. Nws kuj yuav suav nrog cov ntaub ntawv tiv toj rau tus neeg txhawb nqa. Koj tuaj yeem khaws daim ntawv nrog koj yog tias nws nyuaj rau kev sib txuas lus thaum koj nyob hauv tsev kho mob. Tej zaum koj yuav xav tau tus neeg pab nrog koj mus tom tsev kho mob.

Cov Kev Hloov Tsim Nyog Rau Cov Cai Hauv Tsev Kho Mob

Raws li txoj cai lij choj, cov tsev kho mob thiab cov kws kho mob yuav tsum tau hloov cov cai tsim nyog kom cov neeg mob uas laus dua lossis xiam oob khab muaj peev xwm tau txais kev pab raws li qhov lawv xav tau. Lawv yuav tsum hloov pauv txawm tias thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19. Cov ntaub ntawv muab qee qhov piv txwv xws li:

 • Hloov pauv cov kev txwv tus neeg mus saib xyuas cov neeg mob COVID-19 hauv tsev kho mob yog li koj tuaj yeem muaj ib tus neeg hauv tsev neeg, tus neeg saib xyuas tus kheej, tus neeg txuas lus, lossis lwm tus pab nrog koj hauv tsev kho mob. Yog xav paub ntxiv, mus saib tau: https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-hospital-visitation
 • Nco ntsoov tias koj muaj kev sib txuas lus zoo, xws li piav tes lossis lus sau lub ncauj lus. Cov tsev kho mob yuav tsum pab txhais lus yog tias xav tau.
 • Hloov pauv kom ntseeg tias tau txais kev kho mob sib npaug hauv kev txiav txim siab txog leej twg tau txais kev pab, xws li pauv hloov cov qhab nia SOFA thiab siv sij hawm ntev dua ntawm lub tshuab ua pa, kom suav txog cov kev xiam oob khab.

Cov ntaub ntawv hais tias cov tsev kho mob yuav tsum muaj cov neeg ua hauj lwm los ua hauj lwm kom paub tseeb tias txog cov kev hloov uas tsim nyog.

Cov Cuab Yeej Pab Tus Kheej Ua Pa

Yog tias koj siv lub tshuab ua pa txuas txhua yam, thiab koj nqa koj lub tshuab ua pa mus rau hauv tsev kho mob, koj lub tshuab ua pa yuav tshem tsis tau ntawm koj thiab tsis pub muab rau lwm cov neeg mob.

Yog Koj Tsis Txaus Siab Rau Qhov Kev Txiav Txim Siab Hais Txog Tias Yuav Xaiv Kho Tus Neeg Mob Twg

Yog tias koj lossis koj tsev neeg lossis cov neeg pab txhawb nqa pom zoo nrog kev txiav txim siab txog kev saib xyuas koj, xws li txiav txim siab tso tseg lossis tsis lees paub qee yam kev kho mob, koj tuaj yeem rov hais dua. Kev thov kom rov hais dua, koj lossis koj tus thoob tswv yim yuav tsum qhia rau kws kho mob tias koj tsis pom zoo rau qhov kev txiav txim siab thiab hais tias vim li cas. Koj tuaj yeem rov hais dua vim koj xav tias qhov kev txiav txim siab yog raws koj lub hnub nyoog, haiv neeg, qhov hnyav, qhov loj me, lossis xiam oob khab. Koj tsis tuaj yeem rov hais dua vim koj tsis xav tias lub tsev kho mob yuav tsum txiav txim siab txog hom no lossis tsis nyiam qhov tsev kho mob txiav txim siab tag nrho.

Daim ntawv hais tias ib pawg neeg sib cais yuav tsum txiav txim siab txog koj daim ntawv thov. Kev txiav txim siab txog kev saib xyuas kev noj qab haus huv yuav tsum tau hloov yog nws nyob ntawm lub hnub nyoog, haiv neeg, qhov hnyav, qhov loj me, lossis kev xiam oob khab, lossis lwm yam tsis zoo ntawm cov npe thaum pib. Kev txiav txim ntawm koj qhov kev thov rov hais dua yuav tsum tau txiav txim siab sai kom tsis txhob muaj kev phom sij rau koj lossis lwm tus neeg uas tos kev kho mob.

PEB NYOB NTAWM NO TXHAWM RAUM MUAB KEV PAB

Peb nyob ntawm no txhawm rau muab kev pab. Yog tias koj lossis ib tus neeg koj paub tsis tuaj yeem mus kho mob hauv tsev kho mob thaum lub sij hawm muaj kab mob COVID-19, thov hu rau peb.

Disability Rights California
Tus xov tooj hu: 1-800-776-5746
https://www.disabilityrightsca.org/contact-us/how-to-get-help

Koom Haum Peev Nyiaj Pab Kev Kawm Ntawv thiab Tuav Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Raws Li Cov Cai Hais Txog Kev Xiam Oob Khab (Disability Rights Education and Defense Fund)
Tus xov tooj hu: (510) 644-2555 
Email: info@dredf.org

Kev Ncaj Ncees hauv Kev Laus (Justice in Aging)
Website: https://www.justiceinaging.org/contact

Cheeb Tsam Chaw Nyob Ywj Pheej Ntawm San Francisco (rau cov tib neeg nyob hauv lossis nyob ze ntawm San Francisco)
Tus xov tooj hu: 628-231-2287
Email: brandie@ilrcsf.org   

 

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.