Los Paub Txog Koj Cov Cai hauv Xeev California: Hais Txog Kev Nkag Mus Kho mob Rau Tsev Kho mob Thaum Lub Sij Hawm Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Publications
#7157.09

Los Paub Txog Koj Cov Cai hauv Xeev California: Hais Txog Kev Nkag Mus Kho mob Rau Tsev Kho mob Thaum Lub Sij Hawm Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 no, cov tsev kho mob yuav tsis muaj cov txaj pw kho mob thiab cov khoom siv txaus los pab txhua tus neeg mob raws li lawv txoj kev xav tau. Cov tsev kho mob yuav tsis muaj lub tshuab ua pa txaus rau txhua tus neeg mob uas xav tau. Cov kws kho mob tej zaum lawv yuav tau txiav txim siab txog tias yuav pab leej twg.

 

 

Click links below for a downloadable version.