Kuv Yuav Pov Npav Xaiv Tsa Tau Li Cas Yog Hais Tias Kuv Tsis Tuaj Yeem Mus Pov Npav Xaiv Tsa Tau Kiag Ntawm Kuv Tus Kheej Vim Muaj Ib Qho Kev Kho Mob Hnyav?

Publications
#5417.09

Kuv Yuav Pov Npav Xaiv Tsa Tau Li Cas Yog Hais Tias Kuv Tsis Tuaj Yeem Mus Pov Npav Xaiv Tsa Tau Kiag Ntawm Kuv Tus Kheej Vim Muaj Ib Qho Kev Kho Mob Hnyav?

Cov ntawv tshaj tawm no piav qhia txog txoj kev uas koj yuav pov npav xaiv tsa li cas tab txawm tias koj tsis muaj peev xwm tawm hauv tsev los sis ib lub chaw kho mob, xws li lub tsev kho mob los sis chaw kho mob kom rov zoo li qub, vim tias muaj ib qho kev kho mob hnyav. Txhua lub nroog yuav muaj qhov sib txawv ntau yam hauv cov kev xaiv tsa uas lawv muab. Yog hais tias koj tsis muaj daim ntawv xaiv tsa uas tau xa tuaj rau koj, tej zaum koj yuav xav tau ib tus neeg los pab koj kom tau txais thiab xa koj daim ntawv xaiv tsa rov qab.

Cov ntawv tshaj tawm no piav qhia txog txoj kev uas koj yuav pov npav xaiv tsa li cas tab txawm tias koj tsis muaj peev xwm tawm hauv tsev los sis ib lub chaw kho mob, xws li lub tsev kho mob los sis chaw kho mob kom rov zoo li qub, vim tias muaj ib qho kev kho mob hnyav. Txhua lub nroog yuav muaj qhov sib txawv ntau yam hauv cov kev xaiv tsa uas lawv muab. Yog hais tias koj tsis muaj daim ntawv xaiv tsa uas tau xa tuaj rau koj, tej zaum koj yuav xav tau ib tus neeg los pab koj kom tau txais thiab xa koj daim ntawv xaiv tsa rov qab.

Kuv puas tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau uas yog siv daim ntawv xaiv tsa uas tau xa tuaj rau kuv?

Yog lawm. Yog hais tias koj muaj koj daim ntawv xaiv tsa uas xa hauv chaw xa ntawv, kev pov npav nrog kiag daim npav tej zaum yuav yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws vim tias koj tsis tuaj yeem mus pov npav tau kiag ntawm koj tus kheej.

Koj tuaj yeem kos rau daim npav xaiv tsa, muab tso rau hauv lub hnab ntawv xa rov qab, kos npe thiab sau hnub tim rau sab nraud ntawm lub hnab ntawv, thiab xa rov qab mus rau hauv ib qho ntawm peb txoj hau kev xa nram qab no:

  1. Xa hauv lub chaw xa ntawv, kom ntaus lub thwj chaw xa ntawv rau los yog ua ntej Hnub Xaiv Tsav. (Nco ntsoov xyuas seb lub chaw xa ntawv kaw tsawg teev (moos) los sis seb puas tau txais ntawv yog tias koj xa tuaj rau Hnub Xaiv Tsa.) 
  2. Muab tso nkag mus rau hauv lub thawv (box) tso npav xaiv tsa tsis pub lig tshaj 8:00 teev tsaus ntuj nyob rau Hnub Xaiv Tsa. (Ncov ntsoo tias qee lub thawv tso npav xaiv tsa nyob sab hauv tsev tej zaum yuav kaw ua ntej 8:00 teev tsaus ntuj)
  3. Xa daim npav xaiv tsa rov qab mus rau qhov chaw pov npav (qhov chaw tso npav los sis lub chaw pov npav xaiv tsa) los yog lub chaw hauj lwm saib xyuas kev pov npav xaiv tsa hauv nroog thaum 8:00 teev tsaus ntuj nyob rau Hnub Xaiv Tsa.

Koj tuaj yeem thov ib tus neeg pab xa koj daim npav xaiv tsa rov qab mus tam koj los tau. Muaj ib qho chaw sau ntawv nyob ntawm koj lub hnab ntawv uas ntim daim npav xaiv tsa xa rov qab rau tus neeg ntawd sau nws cov ntaub ntawv rau.

Yog hais tias koj tsis tuaj yeem kos koj lub npe rau tau, koj tuaj yeem kos ib tus cim los hloov rau lub npe, xws li "X," thiab kom ib tus neeg ua tim khawv kos npe rau lub hnab ntawv, ib yam nkaus thiab. Lwm txoj kev xaiv yog siv lub thwj ntaus cim kos npe uas koj twb tau siv ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tsav Tsheb (Department of Motor Vehicles (DMV)) los yog lub chaw hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv nroog. Saib peb cov ntawv tshaj tawm “You Can Vote Even if You Can’t Sign Your Name (Koj Tuaj Yeem Pov Npav Xaiv Tsa Tau Tab Txawm tias Koj Tsis Txawj Kos Koj Lub Npe Los Xij)” kom paub ntau ntxiv txog koj cov kev xaiv los kos npe.

Kuv puas tuaj yeem hais kom xa ib daim ntawv xaiv tsa tshiab uas muab xa tuaj rau kuv raws hauv chaw xa ntawv?

Yog hais tias koj tau sau npe los pov npav lawm tab sis koj tsis muaj daim ntawv xaiv tsa uas tau xa tuaj rau koj, koj tuaj yeem hais kom lub chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog los xa dua ib daim tuaj rau koj.Koj tuaj yeem thov ib daim ntawv xaiv tsa tshiab (uas hu ua daim “ntawv xaiv tsa uas hloov daim qub”) raws hauv chaw xa ntawv yog hais tias koj thov hauv lub sij hawm xya (7) hnub nce mus ua ntej Hnub Xaiv Tsa. Tej zaum koj yuav tau sau rau daim ntawv foos “California Replacement Vote-by-Mail Ballot Application (Daim Ntawv Thov Pov Npav Xaiv Tsa Los Hloov Daim Ntawv Xaiv Tsa Uas Xa Raws Tsev Xa Ntawv Tuaj Hauv Xeev California)”, uas nyob hauv nplooj vev xaib (webpage) “Kev Pov Npav Xaiv Tsa Raws Hauv Chaw Xa Ntawv” ntawm Tus Tuav Ntaub Ntawv Hauv Xeev California.

Yog hais tias koj xav tau ib daim npav xaiv tsa tshiab los ntawm tsev xa ntawv nyob rau lub sij hawm twg los tau uas yuav pib txij li rau (6) hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa, mus txog Hnub Xaiv Tsa, koj tuaj yeem ua raws li cov kauj ruam tau piav qhia nyob hauv tshooj lus tom ntej no.

Kuv yuav tau txais daim npav xaiv tsa tshiab uas xa raws hauv chaw xa ntawv li cas thaum Hnub Xaiv Tsa uas tshuav sij hawm tsawg dua ib lub lim tiam lawm xwb?

Yog hais tias koj tsis tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau kiag ntawm tus kheej los yog tuaj nqa ib daim npav xaiv tsa uas xa raws hauv chaw xa ntawv tau ntawm koj tus kheej vim tias koj qhov kho mob hnyav thiab nws lig dhau lawm uas yuav kom xa ib daim npav raws hauv chaw xa ntawv tuaj rau koj (vim tias tshuav sij hawm tsawg dua xya [7] hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa lawm xwb), ces tej zaum koj yuav tau tso cai rau ib tug neeg tuaj nqa daim npav los rau koj tau. (Saib cov tshooj lus nram qab no hais txog lwm cov kev xaiv uas tej zaum yuav muaj nyob hauv qee lub nroog.) Txhawm rau muab kev tso cai rau ib tug neeg twg (“kev tso cai”) mus nqa ib daim npav xaiv tsa tshiab uas xa raws hauv chaw xa ntawv los rau koj, koj yuav tsum sau rau daim ntawv foos uas hu ua “Application to Provide Vote-by-Mail Ballot to Representative (Daim Ntawv Thov kom Muab Daim Npav Xaiv Tsa Uas Xa Raws Hauv Chaw Xa Ntawv Tuaj Rau Tus Neeg Sawv Cev).https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail#late Daim ntawv foos yog nyob hauv nplooj vev xaib (webpage) “Kev Pov Npav Xaiv Tsa Raws Hauv Chaw Xa Ntawv” ntawm Tus Tuav Ntaub Ntawv Hauv Xeev California.

Hauv daim ntawv foos yuav tsum muaj koj lub npe, hnub yug, koj qhov chaw nyob, lub npe ntawm tus neeg koj tso cai tuaj nqa koj daim npav xaiv tsa rau koj (uas hu ua "tus neeg sawv cev" nyob rau hauv daim ntawv foos), thiab kos koj lub npe rau. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem kos koj lub npe rau, koj tuaj yeem kos ib tus cim ua pov thawj los hloov rau kev kos lub npe los sis lub thwj ntaus kos npe uas tau sau npe tseg lawm. Saib peb cov ntawv tshaj tawm “You Can Vote Even if You Can’t Sign Your Name (Koj Tuaj Yeem Pov Npav Xaiv Tsa Tau Tab Txawm tias Koj Tsis Txawj Kos Koj Lub Npe Los Xij)” kom paub ntau ntxiv txog koj cov kev xaiv los kos npe.

“Tus neeg sawv cev”  uas koj sau npe nyob rau hauv daim ntawv foos yuav tsum nqa daim ntawv foos mus kiag rau lub chaw hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog, los sis, yog hais tias hauv koj lub nroog muaj cov chaw pov npav xaiv tsa (vote centers) uas tsis yog cov chaw pov npav, ces mus rau ib lub chaw pov npav twg los tau. (Yog hais tias koj tsis paub tseeb tias hauv koj lub nroog puas muaj chaw pov npav, koj tuaj yeem nug lub chaw hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog. Koj kuj tseem tuaj yeem kuaj xyuas daim ntawv teev npe online hauv cov nroog Tsab Cai Xaiv Tsa Ntawm Tus Neeg Pov Npav Xaiv Tsa. Txhua lub nroog Tsab Cai Xaiv Tsa Ntawm Tus Neeg Pov Npav Xaiv Tsa muaj nyob hauv cov chaw pov npav.) Thaum tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa muab koj daim npav xaiv tsa tshiab uas xa raws hauv chaw xa ntawv rau koj "tus neeg sawv cev", ces koj "tus neeg sawv cev" yuav tau kos npe rau daim ntawv foos no thiab.

Tom qab koj tau txais koj daim npav xaiv tsa no lawm, koj tuaj yeem ua raws li lwm daim npav xaiv tsa thiab xwb. Saib cov lus qhia saum toj no hauv nqe lus “Kuv puas tuaj yeem pov npav xaiv tsa uas yog siv daim ntawv xaiv tsa uas tau xa tuaj rau kuv?”

Cov txheej txheem no yuav raug hloov sai sai ua ntej qhov kev xaiv tsa uas tso tshav lug thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022 vim tias tsab kev cai lij choj tau hloov pauv thaum Lub Yim Hli 2022 lawm. Yog hais tias koj muaj ib daim ntawv theej ntawm peb cov ntawv tshaj tawm uas hais txog “cov npav xaiv tsa rau cov tseem muaj kev kho mob hnyav,” koj tuaj yeem muab tshem tawm, vim qee cov ntaub ntawv nyob rau hauv nws yog cov qub xwb.

Kuv puas tuaj yeem tau txais daim npav xaiv tsa uas xa raws hauv chaw xa ntawv los ntawm kev xa hauv tshuab hluav taws xob?

Koj lub nroog lub laj npauv (system) pov npav xaiv tsa uas xa raws hauv chaw xa ntawv uas nyob deb tuaj nkag cuag tau (remote accessible vote-by-mail (RAVBM)) yog ib txoj hau kev uas koj tuaj yeem tau txais daim npav xaiv tsa uas xa raws chaw xa ntawv thaum koj tsis tuaj yeem tawm hauv tsev los sis ib lub chaw kho mob vim tias muaj ib qho kev kho mob hnyav. Koj tuaj yeem siv lub laj npauv RAVBM tau sai kiag tam sid thaum kev xaiv tsa pib rau kev xaiv tsa lawm (thaum lub sij hawm “lub sij hawm pib kiag kev pov npav xaiv tsa”). Nyob rau hauv rau (6) hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa thiab kiag Hnub Xaiv Tsa ntawd, tej zaum koj yuav tau txais daim npav xaiv tsa sai dua los ntawm kev siv lub laj npauv RAVBM dua li qhov kom ib tus neeg tuaj nqa daim npav xaiv tsa uas xa raws chaw xa ntawv los rau koj (raws li tau piav qhia hauv tshooj lus uas nyob sab xis saum toj no).

RAVBM yog ib lub laj npauv online uas tso cai rau cov neeg pov npav rub tawm (download) lawv daim npav xaiv tsa mus rau lawv tus kheej lub cuab yeej siv uas cov txuas tau internet, xws li khoos phis tawj (computer) los yog lub xov tooj smartphone, thiab kos daim ntawv xaiv tsa ntawm lub cuab yeej ntawd. Ces tom qab ntawd tus neeg pov npav xaiv tsa yuav tsum luam tawm daim npav xaiv tsa hauv lub laj npauv RAVBM.  Tus neeg pov npav xaiv tsa tuaj yeem xa daim npav xaiv tsa uas luam tawm los ntawm RAVBM rov qab mus raws hauv txoj hau kev xa twg los tau uas tuaj yeem xa daim npav raws hauv chaw xa ntawv li ib txwm tau: los ntawm kev xa ntawv, hauv lub thawv rau npav xaiv tsa, los sis ntawm qhov chaw pov npav uas tus kheej mus xa kiag.

Yog hais tias koj yuav tsum muaj ib lub cuab yeej siv thiab koj xav tias kev txais daim npav xaiv tsa los ntawm lub laj npauv RAVBM tej zaum yuav ua hauj lwm zoo rau koj, ces tiv tauj mus rau lub chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog txhawm rau nrhiav txoj hau kev nkag cuag tau lub laj npauv RAVBM ntawm koj lub nroog.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog RAVBM, thov mus saib peb cov ntawv tshaj tawm “Many Voters with Disabilities Can Vote by Mail Privately and Independently (Cov Neeg Pov Npav Xaiv Tsa Uas Muaj Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev Feem Coob Tuaj Yeem Pov Npav los ntawm Kev Xa Raws Chaw Xa Ntawv Tau Ntawm Kev Ntiag Tug thiab Kev Ywj Siab).

Kuv puas muaj lwm cov kev xaiv lawm?

Tej zaum koj yuav muaj lwm cov kev xaiv. Peb qhia kom tiv tauj mus rau lub chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog txhawm rau tshawb nrhiav koj cov kev xaiv kom sai li saib raws li qhov koj ua tau. Thaum koj yim pib npaj ntxov npaum li cas, koj yim muaj cov kev xaiv ntau npaum li ntawd. Ntawm nod yog qee cov kev xaiv uas muaj nyob hauv qee lub nroog:

  • Cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv lub nroog yuav xa daim npav xaiv tsa tuaj kom txog kiag ntawm koj lub tsev los sis chaw kho mob
  • Cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv lub nroog yuav xa ib lub tshuab pov npav xaiv tsa uas tuaj yeem siv tau (tseem hu ua lub cuab yeej pov npav xaiv tsa, los sis BMD) tuaj kom txog kiag ntawm koj lub tsev los sis chaw kho mob
  • Cov neeg ua hauj lwm los sis cov neeg ua hauj lwm pub dawb nyob ntawm cov chaw kho mob uas tuaj yeem pab khaws thiab xa npav xaiv tsa rov qab mus raws hauv chaw xa ntawv

Yog hais tias koj muaj lus nug txog koj cov cai thiab cov kev xaiv, tshwj xeeb tshaj yog tias koj tsis tau txais cov lus teb raws sij hawm los ntawm lub chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog, ces thov hu rau peb tus xov tooj Muab Kev Pab Maj Rawm Txog Kev Xaiv Tsa (Voting Hotline) ntawm (888) 569-7955. Peb yuav ua yam uas peb tuaj yeem pab tau.

Leej twg thiaj yuav pab kuv pov npav xaiv tsa tau?

Koj muaj cai tau txais kev pab rau ib feem ntawm txoj kev pov npav uas tau piav qhia saum toj no. Koj tuaj yeem xaiv ib tus neeg los pab koj, tshwj tsis yog koj tus tswv ntiav hauj lwm, koj tus neeg sawv cev lub koom haum, los sis tus neeg ua hauj lwm sawv cev tam ntawm lawv.

Disability Rights California muaj ib tus xov tooj Hu Maj Ceev Rau Kev Pov Npav Xaiv Tsa los pab cov neeg pov npav xaiv tsa uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev. Thov hu tuaj thov kev pab dawb: (888) 569-7955.

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.