Koj Txoj Cai Tau Txais Kev Mus Pw Hav Zoov, Kev Ua Si Hauv Zej Zog, thiab Cov Kev Pabcuam Uas Cuam Tshuam Txog Los Ntawm Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam

Publications
#7171.09

Koj Txoj Cai Tau Txais Kev Mus Pw Hav Zoov, Kev Ua Si Hauv Zej Zog, thiab Cov Kev Pabcuam Uas Cuam Tshuam Txog Los Ntawm Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam

Cov chaw hauv cheeb tsam tam sim no tuaj yeem them rau kev mus pw hav zoov, kev ua si hauv zej zog, thiab lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog raws li Tsab Cai Lanterman. Koj tuaj yeem thov rau cov kev pabcuam no tam sim no! Qhov no yog ib qho kev hloov hauv txoj cai lij choj uas koj tuaj yeem nrhiav tau hauv Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm hauv California, tshooj 4648.5.

Cov chaw hauv cheeb tsam tam sim no tuaj yeem them rau kev mus pw hav zoov, kev ua si hauv zej zog, thiab lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog raws li Tsab Cai Lanterman. Koj tuaj yeem thov rau cov kev pabcuam no tam sim no! Qhov no yog ib qho kev hloov hauv txoj cai lij choj uas koj tuaj yeem nrhiav tau hauv Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm hauv California, tshooj 4648.5.

Dab Tsi Hloov?

Xyoo 2009, California muaj kev kub ntxhov nyiaj txiag thiab cov chaw hauv cheeb tsam yuav tsum tau tso tseg kev them nyiaj rau qee cov kev pabcuam. Qee cov kev pabcuam uas tsis raug tso cai xam muaj kev mus pw hav zoov, kev ua si hauv zej zog, thiab lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog. Pib txij lub Xya Hli tim 1, 2021, cov chaw hauv cheeb tsam tuaj yeem them nyiaj dua rau:

 1. Cov kev pabcuam mus pw hav zoov thiab cov nqi mus ntoj ncig ua ke.
 2. Tej dejnum kev ua si zej zog, tshwj cov dejnum ua si uas muag raws li cov kev phiaj xwm rau hnub nyob hauv zej zog.
 3. Cov kev pabcuam fab kev kawm rau cov menyuam yaus hnub nyoog peb xyoos txog 17 xyoo.
 4. Cov kev kho uas tsis yog fab kev kho mob, xam muaj, tab sis tsis tswj ciam rau, kev ua si txawj tshwj xeeb, kos duab, seev cev, thiab suab paj nruag.

Lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pabcuam Fab Kev Loj Hlob Hais Licas Txog Qhov Kev Hloov Pauv No hauv Txoj Cai Lijchoj?

Lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pabcuam Fab Kev Loj Hlob yog lub koom haum hauv xeev uas saib xyuas tag nrho 21 lub chaw hauv cheeb tsam. Lub koom haum no qee zaum hu ua DDS thiab nws muaj lub zog los mus qhia cov chaw hauv cheeb tsam txog yam yuav ua. DDS tau qhia rau cov chaw hauv cheeb tsam tias lawv muaj lub luag haujlwm qhia rau cov neeg saib xyuas kev pabcuam thiab cov pej xeem txog qhov kev hloov pauv no hauv txoj cai lij choj, thiab nrhiav cov neeg siv kev pabcuam hauv cheeb tsam uas tsim nyog thiab xav tau cov kev pabcuam no. DDS tau qhia rau cov chaw hauv cheeb tsam tias lawv yuav tsum tau siv zog tshwj xeeb los qhia cov zej zog txog ntawm cov xim uas haistsis tau lus Askiv. Cov nyiaj peev ntawm kev ua si hauv zej zog thiab lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog tuaj yeem pab txo nqis cov kev tsis sib xws ntawm kev siv nyiaj ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam rau cov neeg txawv cev nqaij daim tawv uas khwv tau nyiaj tsawg. Cov chaw hauv cheeb tsam yuav tsum xa cov phiaj xwm nqis tes ua rau DDS ua ntej lub Kaum Ob Hlis tim 15, 2021.

Hauv tsab ntawv thaum Lub Kaum Hli tim 7, 2021, DDS tau qhia rau txhua lub chaw hauv cheeb tsam tias lawv yuav tsum:

 1. Siv cov kauj ruam tseem ceeb los qhia rau zej zog paub txog cov
 2. kev hloov pauv rau Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm, tshooj 4648.5.
 3. Muab cov xov xwm qhia rau cov neeg saib xyuas kev pabcuam thiab mus ntsib cov neeg siv kev pabcuam, cov tsev neeg, cov chaw muab kev pabcuam, thiab cov koomhaum hauv zej zog kom qhia rau lawv paub txog qhov kev muaj cov kev pabcuam.
 4. Xav txog tej kev nqis tes ua uas yuav txhawb kev paub txog thiab pab qhia cov xov xwm rau cov neeg tsis paub lus Askiv thiab cov zej zog muaj cev nqaij daim tawv sib txawv.
 5. Xyuas kom meej hais tias cov neeg saib xyuas kev pabcuam tham txog qhov kev muaj ntawm cov kev pabcuam no thiab cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom hauv lub rooj sib tham txog Kev Npaj Phiajxwm Ib Leeg Zus, thiab
 6. Xa daim phiaj xwm nthuav tawm mus rau DDS ua ntej lub Kaum Ob Hlis tim 15, 2021.

Koj tuaj yeem nrhiav pom cov lus qhia no ntawm DDS lub website ntawm: https://www.dds.ca.gov/wp- content/uploads/2021/10/Restoration-of-Camping-Social-Recreation-and-Other-Services.pdf

Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam Txiav Txim Li Cas Rau Qhov Leej Twg Thiaj Tau Txais Cov Kev Pabcuam no?

Koj tus IPP yuav tsum piav qhia hais tias vim li cas koj thiaj xav tau cov kev pabcuam no. Thaum cov chaw hauv cheeb tsam txiav txim siab txog qhov yuav pom zoo rau cov kev pabcuam twg, lawv tuaj yeem xav txog cov lus nug hauv
qab no:

 1. Koj puas xav tau kev pabcuam no vim koj qhov kev tsis taus fab kev loj hlob?
 2. Cov kev pabcuam puas yuav txo nqis qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tsis taus fab kev loj hlob?
 3. Cov kev pabcuam puas yuav pab koj muaj lub neej uas ib txwm muaj, muaj kev ywj pheej, thiab ua haujlwm tau zoo, lossis pab koj kawm txuj ci tshiab hauv txoj hau kev uas tsim nyog?

Cov chaw hauv cheeb tsam kuj muaj cov lus qhia hu ua Cov Cai Tswj Txog Kev Muas Kev Pabcuam uas piav qhia qhov uas lawv tsim cov kev txiav txim siab siv nyiaj li cas rau cov kev pabcuam sib txawv. Hais kom koj lub chaw hauv cheeb tsam los ntsuam xyuas lawv txoj cai tswj txog Kev Muas Kev Pabcuam txog ntawm kev mus pw hav zoov, kev ua si hauv zej zog, thiab cov kev pabcuam uas cuam tshuam txog. Txhua lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsum tau muab lawv txoj cai tswj txog Kev Muas Kev Pabcuam rau hauv lawv lub vev xaib. Cov Cai Tswj Txog Kev Muas Kev Pabcuam (POS, Purchase of Services) pab piav qhia txog cov cai rau kev txais kev pabcuam. Cov cai tswj POS rau txhua lub chaw hauv cheeb tsam zoo sib txawv thiab DDS yuav tsum pom zoo rau cov cai tswj POS. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm tshooj 4434(d). Cov cai tswj POS tsis tuaj yeem ua txhaum Txoj Cai Lanterman thiab yuav tsum tau muab tshaj tawm hauv online. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm tshooj 4629.5.

Puas Yog Kuv Yuav Tsum Tshem Tawm Cov Peev Txheej Txhua Yam Ua Ntej Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam Yuav Pab Nyiaj Rau Kuv Qhov Kev Pabcuam Kev Ua Si Zej Zog?

Yog. Txoj cai lij choj hais tias cov chaw hauv cheeb tsam yuav tsum paub tseeb tias tsis muaj lwm lub koom haum lossis lwm cov peev txheej uas muaj lub luag haujlwm los muab cov kev pabcuam uas koj tab tom thov. Txoj cai lijchoj kuj tseem cia cov chaw hauv cheeb tsam pab nyiaj rau ib qhov kev pabcuam thaum tseem tab tom nrhiav cov peev txheej txhua yam. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm, tshooj 4659.

Peev Txheej Txhua Yam Yog Dab Tsi?

Ib qho "peev txheej txhua yam" yog ib lub koom haum lossis ib qhov peev txheej uas yuav tsum muaj rau txhua tus tswvcuab ntawm cov pej xeem, txawm lawv yuav yog thiab tsis yog cov neeg siv kev pabcuam hauv cheeb tsam los xij. Cov piv txwv ntawm cov peev txheej txhua yam muaj xws li cov chaw ua si hauv nroog thiab cov phiajxwm kev ua si, cov tsev kawm ntawv, thiab Medi-Cal. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm, tshooj 4644(b).

Kuv Yuav Thov Cov Kev Pab Cuam No Tau Licas?

Raws li txhua qhov kev thov tshiab txog kev pabcuam lossis kev txhawb nqa, koj yuav tsum thov kom muaj lub rooj sib tham IPP txhawm rau tham nrog lub chaw pabcuam hauv cheeb tsam txog qhov seb koj tab tom ua li cas thiab vim li cas koj thiaj xav tau cov kev pabcuam lossis kev txhawb nqa tshiab ntawd. Koj tuaj yeem thov txog lub rooj sib tham IPP tau txhua lub sijhawm. Lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsum teev koj lub rooj sib tham tsis dhau 30 hnub tom qab koj qhov kev thov. Cov chaw hauv cheeb tsam tsuas tuaj yeem muas tau cov kev pabcuam uas cuam tshuam txog koj qhov kev tsis taus fab kev loj hlob nkaus xwb. Thaum nug txog koj qhov kev pabcuam, nco ntsoov piav qhia hais tias vim li cas koj thiaj xav tau qhov kev pabcuam thiab qhov kev pabcuam ntawd cuam tshuam licas rau koj qhov kev tsis taus fab kev loj hlob.

Yuav ua li cas yog tias lub Chaw Hauv Cheeb Tsam Hais Tias Tsis Tau?

Yog tias lub chaw hauv cheeb tsam hais tias tsis tau rau koj qhov kev thov txog kev pabcuam, lawv yuav tsum tau sau ntawv ceeb toom rau koj los ntawm kev xa ntawv uas muaj kev lees paub tsis dhau 5 hnub ua haujlwm. Nws yog qhov txhaum cai rau lub chaw hauv cheeb tsam uas tsis kam lees lossis hloov ib qho kev pabcuam yam tsis tau sau ntawv ceeb toom rau koj. Koj tuaj yeem thov rov hais dua txawm tias lub chaw hauv cheeb tsam tsis kam xa daim ntawv ceeb toom rau koj los xij. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm, tshooj 4710(b). Yog xav paub ntau ntxiv txog kev thov rov hais dua, thov mus saib Zaj 12 ntawm Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman, cov lus nug 14-17.

Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam Yuav Tsum Muaj Dab Tsi Hauv Lawv Tsab Ntawv Ceeb Toom?

Tsab ntawv ceeb toom ntawm lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsum qhia koj tias lawv npaj yuav ua dab tsi thiab cov cai lij choj twg tso cai rau lawv txiav txim siab li ntawd. Nws yuav tsum piav qhia txog koj cov cai thov rov hais dua. Tsab ntawv ceeb toom ntawm lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsum hais meej thiab sau ua hom lus uas koj nkag siab. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog qhov no, thov saib Zaj 12 ntawm Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman.

Cov Lus Qhia Tawm Tswv Yim Rau Koj:

 1. Thov lub rooj sib tham IPP ua ntaub ntawv zias thiab hais tias koj xav tau thiab xav kom lub chaw hauv cheeb tsam them nyiaj rau kev ua si hauv zej zog lossis lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog. Npaj txhij los mus piav qhia hais tias qhov kev pabcuam ntawd pab koj li cas rau koj qhov kev tsis taus fab kev loj hlob thiab yog vim li cas lub phiajxwm ntawd ua tau raws li koj cov kev xav tau ntawm tus kheej.
 2. Txhawm kom tau txais kev pabcuam txog kev ua si hauv zej zog, koj tus IPP yuav tsum xam muaj cov hom phiaj ua si hauv zej zog. Ntsuam xyuas koj li IPP tam sim no kom pom tias koj lcov hom phiaj yog dab tsi thiab seb cov ntawd puas tseem yog yam uas koj tsim nyog muaj thiab xav tau. Qee zaum yuav tsum tau ntxiv cov hom phiaj tshiab yog tias ntau yam hauv koj lub neej hloov mus.
 3. Ua ntej koj lub rooj sib tham IPP, mus nqa thiab ntsuam xyuas txoj cai tswj kev muas kev pabcuam ntawm koj lub chaw hauv cheeb tsam txog kev mus pw hav zoov, kev ua si hauv zej zog, thiab lwm yam kev pabcuam uas cuam tshuam txog kom paub txog cov kev tseev kom muaj thiab cov xov xwm uas lawv yuav nug txog.
 4. Paub txog yam uas muaj nyob hauv koj lub zej zog thiab seb puas muaj ib qho twg ntawm cov phiajxwm hauv zej zog yuav lossis yuav tsis siv tau rau koj cov kev tsim nyog muaj rau tus kheej.
 5. Npaj txhij los mus qhia rau koj tus neeg saib xyuas kev pabcuam yog tias koj xav tau kev txhawb nqa ntxiv los ua ib feem ntawm cov phiajxwm thiab cov kev pabcuam hauv zej zog.
 6. Koj tus IPP yuav tsum hais yog tias koj xav kom lub chaw hauv cheeb tsam los pab koj txais cov kev pabcuam los ntawm lwm lub koom haum. Yog tias ib lub koom haum txhua yam tuaj yeem muab tau cov kev pabcuam kev ua si uas koj xav tau rau koj, cov chaw hauv cheeb tsam yuav tsum pab koj nkag mus rau cov peev txheej no. Tsab Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Tuav Haujlwm, tshooj 4648(a)(8).
 7. Txhawm rau cov menyuam yaus feem tsawg, ua kom npaj txhij los mus piav qhia yog tias koj tsis tuaj yeem them tau ib feem ntawm kev ua si zej zog lossis kev pabcuam uas cuam tshuam txog - txawm tias tus nqi koj yuav them yog tias koj tus menyuam tsis tau muaj kev tsis taus. Ib tsev neeg yuav tsum muaj peev xwm saib mus rau lub chaw pabcuam hauv cheeb tsam thaum pom tias cov kev pabcuam uas lawv tus menyuam tsis muaj kev tsis taus tab tom tau txais dhau los ua qhov must sis txog lossis tsis muaj rau lawv tus menyuam uas muaj kev tsis taus fab kev loj hlob, yog tias lub chaw pabcuam hauv cheeb tsam tsis them nyiaj rau lawv.
 8. Yog hais tias lub chaw hauv cheeb tsam tsis kam lees txais koj qhov kev thov, ces thov qhov kev tsis lees txais ua ntaub ntawv zias uas hu ua tsab ntawv "Kev Ceeb Toom Kev Nqis Tes Ua" uas xam muaj cov xov xwm hais txog koj cov cai thov rov hais dua. . 
 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.