Koj Tuaj Yeem Pov Ntawv Xaiv Tsa Txawm Tias Koj Tsis Tuaj Yeem Kos Koj Lub Npe Los Xij

CA Tsab Cai Kev Xaiv Tsa § 354.5
Publications
#5473.09

Koj tuaj yeem ntaus cim rau

Qhov ntaus cim yuav tsum muaj tus neeg saib xyuas uas yog sau lub npe ntawm tus neeg rau. Lub npe yuav tsum raug sau los ntawm tus neeg ua pov thawj muaj hnub 18 xyoo rov saud.

Koj tuaj yeem siv lub thwj kos npe

Lub thwj kos npe yuav raug siv ua qhov kos npe yog tias tus neeg ua pov thawj muaj hnub nyoog 18 xyoo rov saud thiab yuav tsum yog siv tes sau koj lub npe. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum puav leej muaj (1) tau rau npe rau qhov kev pov ntawv xaiv tsa hauv online thiab muaj koj qhov ntaus thwj kos npe tau tso cai los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Siv Tsheb thiab xa mus rau Lub Chaw Tswj Hwm Hauv Xeev; lossis (2) tau siv lub thwj sau daim ntawv lees txais pov ntawv xaiv tsa hauv nroog.

Dab tsi thiaj tuaj yeem ntaus thwj kos npe tau?

  • Qhov kos npe tiag ntawm tus neeg xiam oos qhab.
  • Qhov ntaus cim lossis lub cim uas tau tsim los ntawm tus neeg xiam oos qhab.
  • Qhov kos lub npe ntawm tus neeg uas xiam oos qhab uas tau tsim los ntawm lwm tus neeg thiab tau hloov kho los ntawm tus neeg xiam oos qhab.

Leej twg thiaj tuaj yeem siv lub thwj kos npe?

  • Tus neeg xiam oos qhab uas, uas muaj qazAAhov laj thawj ntawm qhov kev xiam oos qhab ntawd tuaj yeem sau ntawv thov thiab ua tus tswv lub thawj kos npe tau.
  • Tus neeg uas siv lub thwj kos npe sawv cev ntawm tus kheej lub thwj, hauv qhov ua raws li tus tswv nrog rau tus tswv daim ntawv cog lus.

 

Peb xav hnov los ntawm koj! Thov ua kom tiav cov kev ntsuam xyuas txuas ntxiv no txog peb qhov kev tshaj tawm thiab qhia rau peb paub seb peb yuav tsum ua li cas!  [Muaj kev tshawb fawb]

Rau kev pab ua raug cai hu rau 800-776-5746 los sis ua kom tiav ib thov daim ntawv thov kev pab. Rau txhua lwm qhov lub hom phiaj hu rau 916-504-5800 (Qaum teb CA); 213-213-8000 (Qab teb CA).

Disability Rights California tau txais kev pab nyiaj los ntawm ntau lub chaw pab nyiaj, kom pom tag nrho cov npe chaw pab nyiaj, mus rau http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 

 

Click links below for a downloadable version.