Koj Daim Npav Xaiv Tsa thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022: Nkag Siab Txog Yam Uas Tshwm Sim Nyob Rau Kev Sib Tw Xabmav Nkag Ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas.

Publications
#8092.09

Koj Daim Npav Xaiv Tsa thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022: Nkag Siab Txog Yam Uas Tshwm Sim Nyob Rau Kev Sib Tw Xabmav Nkag Ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas.

Tsab ntawv no yuav piav qhia txog tias vim li cas cov neeg muaj cai xaiv tsa hauv California yuav raug hais kom tuaj xaiv tsa ob zaug hauv tib txoj haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas nyob rau xyoo kev xaiv tsa no. Tsab ntawv no yuav piav txog tias ob qho kev sib tw no yuav tshwm sim nyob rau kev xaiv tsa thoob plaws lub xeev thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 2022 zoo li cas thiab koj cov kev xaiv yuav muaj txiaj ntsim dab tsi.

Tsab ntawv no yuav piav qhia txog tias vim li cas cov neeg muaj cai xaiv tsa hauv California yuav raug hais kom tuaj xaiv tsa ob zaug hauv tib txoj haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas nyob rau xyoo kev xaiv tsa no. Tsab ntawv no yuav piav txog tias ob qho kev sib tw no yuav tshwm sim nyob rau kev xaiv tsa thoob plaws lub xeev thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 2022 zoo li cas thiab koj cov kev xaiv yuav muaj txiaj ntsim dab tsi.

Yam uas koj yuav pom nyob hauv koj daim npav xaiv tsa

Ntxiv nrog rau lwm yam kev sib tw uas muaj nyob hauv koj daim npav xaiv tsa, ces koj yuav pom muaj ob qho chaw sib txawv los mus xaiv tsa txog tib txoj haujlwm  Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas.

Kev sib tw thawj zaug ntsig txog txoj haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas ces yuav nug tias seb tus neeg twg uas koj xav kom tau ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas nyob rau zeeg haujlwm yuav los no. Ib zeeg haujlwm ntawm ib tug Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas ces yog rau xyoo. Zeeg haujlwm yuav los no yuav pib txij li thaum Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 3, 2023 txog ntua Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 3, 2029.

Kev sib tw zaum thib ob hauv kev ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas ntawd yuav nug tias seb tus neeg twg uas koj xav kom los ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas nyob rau ntu sijhawm ntawm zeeg haujlwm ziag no. Zeeg sij hawm ziag no yuav xaus rau Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 3, 2023 Ib yam li tau piav ntxaws tseg cia hauv qab no,  Txoj Haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas nyob rau niaj hnub no yog muab lwm tus neeg sawv cev ua haujlwm ib ntus tos uas raug teeb tsa los ntawm tsoom Nom Tswv txog ntua thaum muaj kev xaiv tsa xyoo 2022.

Koj li hau kev xaiv hauv kev xaiv tsa ntawm ob zaug kev sib tw nkag ua Xabmasxiv Xab-Phas Teb Chaws Meskas

Koj tuaj yeem xaiv tsa rau ib qho twg lossis tag nrho ob qho kev sib tw nkag ua Xabmasxiv Xab-Phab teb Chaws Meskas. Koj tuaj yeem xaiv tsa tib tug neeg rau tag nrho ob qho kev sib tw, lossis koj tuaj yeem xaiv tsa lwm tus neeg rau ib qho kev sib tw twg los tau.

Nyob rau hauv kev xaiv tsa, koj tuaj yeem xaiv tias tsis xaiv tsa rau ib qho twg lossis tag nrho cov kev sib tw hauv ib qho lossis tag nrho ob qho kev sib tw nkag ua Xabmasxiv Xab-Phas Teb Chaws Meskas uas yuav muaj kev xaiv tsa nyob rau thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 2022.

Niaj hnub no Alex Padilla yog tus Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas uas tseem tab tom ua haujlwm nyob rau ntu txuas ntxiv ntawm zeeg sijhawm niaj hnub no thiab yuav npaj ua nyob rau zeeg tom ntej ntxiv.

Yog hais tias koj xaiv tsa Mr. Padilla ua haujlwm ntu txuas ntxiv ntawm zeeg haujlwm niaj hnub no, ces txhais tau hais tias koj xav kom nws xaus zeeg haujlwm uas nws tau pib ua thaum Lub Ib Hlis Ntuj 2021. Yog hais tias koj xaiv tsa lwm tus neeg xabmav ua haujlwm ntu txuas ntxiv ntawm zeeg haujlwm niaj hnub no, ces txhais tau hais tias koj xav kom Mr. Padailla no tsum tsis ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas es cia rau lws tus neeg ho los ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas raws li qhov zej tsoom xaiv hauv kev xaiv tsa thaum Lub Kaum Ib Hlis 2022 uas muaj kev lees txais, qhov ntawd tej zaum kuj yuav yog ib ntu sijhawm nyob rau Lub Kaum Ob Hlis 2022 txog ntua Lub Ib Hlis hnub tim 3, 2023.

Yog hais tias koj xaiv tsa Mr. Padilla kom ua nyob rau zeeg sijhawm yuav los no, ces txhais hais tias koj xav kom nws tau ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas li rau lub xyoo ntxiv nrog nws zeeg sijhawm haujlwm niaj hnub no. Yog hais tias koj xaiv tsa lwm tus neeg xabmav ua nyob rau zeeg sijhawm yuav los no, ces txhais hais tias koj tsis xav kom Mr. Padilla ua ib tug Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas mus ntxiv lawm tom qab tag nws zeeg sij hawm haujlwm niaj hnub no thiab koj xav kom lwm tus neeg ho los ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas.

Vim li cas thiaj muaj kev sib tw xabmav hauv zeeg sijhawm no ua Xabmasxiv Xab-Phas Teb Chaws Meskas hauv kev xaiv tsa

Koj tsis tas paub txog tag nrho txhua yam ntxaws ntxaws hais tias vim li cas thiaj muaj kev sib tw xabmav hauv zeeg sijhawm no ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas hauv kev xaiv tsa es thiaj li mam paub xaiv tsa, tab sis kuj yuav tau nyeem ntaub ntawv kom ntau ntxiv yog hais tias koj muaj kev xav kawm paub txog yav dhau los.

Lwm Thawj Pwm Tsav Kav Teb Chaws Kamala Harris yav tag dhau los tau ua haujlwm nyob rau lub Xab-Phas no thiab nws tau pib ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws

 Meskas thaum lub Ib Hlis Ntuj 2017. Thaum nws tau rhais los ua tus Lwm Thawj Pwm Tsav Kav Teb Chaws Meskas nyob rau Lub Ib Hlis Ntuj 2021, tom qab kev xaiv tsa thaum lub Kaum Ib Hlis 2020, ces yuav tsum xaiv lwm tus neeg los ua kom tag

ntu sijhawm  Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas. Tus Thawj Tswj Kav Lub Xeev California uas yog Gavin Newsom tau teeb tsa Mr. Padilla (Padilla ziag no yog Xabmasxiv Xab-Phas Siab) kom los ua lub luag haujlwm ntawd. Thaum ntawd mas Mr. Padilla tseem ua txoj haujlwm Kws Tuav Ntaub Ntawv Hauv Xeev California (California’s Secretary of State). 

Lub sij hawm Thawj Tswj Kav Xeev California uas yog Newsom teeb tsa Mr. Padilla los ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas ntawd, txoj kev cai lij choj ntawm yeej tso cai rau tus Thawj Tswj Kav Lub Xeev los teeb tsa ib tug neeg twg los ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab nyob rau ntu sij hawm uas tseem tsis tau tag yam tsis tas yuav tsum muaj kev xaiv tsa li. Tshwj xeeb tshaj ces tsab cai lij choj tau hais tseg tias txoj haujlwm xabmasxiv xabphas uas tsis muaj neeg tuav lawm ntawd tus thawj tswj kav lub xeev tuaj yeem teeb tsa neeg los ua vim hais tias zeeg sijhawm Kev Ua Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas ntawd twb yuav tag sij hawm rau Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 3 thiab yuav muaj kev xaiv tsa txhua ces haujlwm dua zaum tshiab.

Txawm li cas los xij, tsoom neeg tsim kev cai lij choj ntawm California tau nug tias qhov no raws li kev cai lij choj ntawm California puas txhaum rau Kev Hloov Kho zeeg 17 rau Tsab Niam Cai Lij Choj Hauv Teb Chaws Meskas (17th Amendment to the U.S. Constitution). Txhawm rau daws qhov teeb meem tsab niam cai lij choj uas ntxim li yuav muaj no, California Assembly Bill 1495 raug pom zoo thaum Lub Cuaj Hli Ntuj 2021 thiab tau pib siv txij thaum Lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2022. Tsab kev cai lij choj tshiab kuj tseem yuav tso cai rau tus thawj tswj kav xeev los teeb tsam ib tug neeg twg los ua txoj haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas uas tseem tsis tau muaj neeg ua, tab sis nyob rau feem ntau nws tsuas teeb tsa ib ntus txog ntua thaum muaj kev xaiv tsa thoob plaws xeev txhawm rau xaiv tus neeg uas yuav los lis lub luag haujlwm xabmasxiv xabphas nyob rau ntu sijhawm uas tseem tshuav. Raws li qhov pib siv kev cai lij choj tshiab ntawd rau ntu sij hawm uas tseem tshuav ntsig txog txoj haujlwm Xabmasxiv Xab-Phas Siab Teb Chaws Meskas uas niaj hnub no Mr. Padilla tau ua ntawd ces yog kev sib tw xabmav rau ntu sijhawm uas tseem tshuav uas pom tshwm nyob rau kev pov npav xaiv tsa hauv kev xaiv tsa theem pib thoob plaws lub xeev nyob rau Lub Rau Hli Ntuj hnub tim 7, 2022. Muaj ob tug neeg xabmav uas tau txais kev xaiv tsa ntau tshaj plaws nyob rau qhov kev xaiv tsa theem pib thaum Lub Rau Hli Ntuj yuav raug coj los rau npov npav xaiv tsa hauv kev xaiv tsa thoob plaws lub xeev thaum Lub Kaum Ib Hlis ntuj hnub tim 8, 2022, txawm hais tias ntu sij hawm tseem tshuav rau ua haujlwm yuav los xaus rau lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 3, 2023 uas yog sij hawm tsawg tsaj ob hlis tom qab kev xaiv tsa los xij.

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.