Koj Cov Cai Tau Txais Xov Xwm thiab Kev Pab Cuam ua Koj Yam Lus los ntawm Qhov Chaw Loj hauv Cheeb Tsam rau Cov Neeg Uas Muaj Hnub Nyoog 3 Xyoos thiab Siab Dua

Publications
#F101.09

Koj Cov Cai Tau Txais Xov Xwm thiab Kev Pab Cuam ua Koj Yam Lus los ntawm Qhov Chaw Loj hauv Cheeb Tsam rau Cov Neeg Uas Muaj Hnub Nyoog 3 Xyoos thiab Siab Dua

Pub no qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txais cov ntawv ua haujlwm thiab cov kev pabcuam los ntawm lub chaw hauv cheeb tsam hauv koj hom lus. Nws qhia koj txog qhov no thaum koj lossis koj tus menyuam muaj hnub nyoog tshaj peb xyoos. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog tias koj tsis pom zoo nrog lub chaw txiav txim siab hauv cheeb tsam.

Cov ntaub ntawv no yuav tham txog cov cai lij choj uas tso cai rau koj tau txais cov xov xwm, kev pab cuam, thiab cov Kev Npaj Ua Raws Phiaj Xwm Ib Leeg Zus (IPPs, Individual Program Plans) ua koj yam lus los ntawm qhov chaw loj hauv cheeb tsam, rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 3 xyoos thiab siab dua.  

Thov nco ntsoov hais tias Chaw Loj Hauv Cheeb Tsam Harbor (HRC, Harbor Regional Center) yuav siv lo lus tias “Kev Npaj Ua Ntawm Kev Pab Cuam Rau Tsev Neeg Ib Leeg Zus” lossis “IFSP” hloov rau “Kev Npaj Ua Raws Phiaj Xwm Ib Leeg Zus” lossis “IPP” rau cov neeg siv kev pab cuam uas muaj hnub nyoog 3 xyoos lossis siab dua.  Daim ntawv luam tawm no siv rau cov neeg siv kev pab cuam lossis cov neeg tso npe thov ntawm chaw loj hauv cheeb tsam tus uas muaj hnub nyoog 3 xyoos lossis siab dua.  Xav paub xov xwm hais txog cov menyuam yaus uas muaj hnub nyoog qis dua 3 xyoos, caw saib peb li ntawv luam tawm: “Koj Tus Menyuam Mos Ab thiab Tus Menyuam Me Cov Cai (0-3 xyoos) Tau Txais Xov Xwm thiab Kev Pab Cuam ua Koj Yam Lus los ntawm Qhov Chaw Loj hauv Cheeb Tsam raws li Phiaj Xwm Pib Ntxov” (Your Baby’s and Toddler’s Rights [0-3 years] to Receive Information and Services in Your Native Language from the Regional Center under the Early Start Program) ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10001.pdf.

Cov cai lij choj uas paub tias hu ua Kev Sau Nqi Txheej Siab (SB, Senate Bill) 555 (Correa) thiab SB 82 (Tsoom Saib Xyuas Kev Rov Ntsuam Xyuas Nyiaj Npaj Cia thiab Kev Nyiaj Txiag 2015 [Committee on Budget and Fiscal Review 2015]), qhia tseeb txog lub luag haujlwm ntawm qhov chaw loj hauv cheeb tsam raws Tsab Cai Lanterman (Lanterman Act) txhawm rau muab xov xwm thiab kev pab cuam rau koj ua koj yam lus.  Koj tuaj yeem nrhiav tau cov cai lij choj ntawm no: SB 555:  http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2… and SB 82: http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-16/bill/sen/sb_0051-0100/sb_82_bill_20…

Qee leej tus uas tau txais cov kev pab cuam los ntawm cov chaw loj hauv cheeb tsam ntawd hais tsis tau lus Askiv lossis hais lus lossis nkag siab txog lus Askiv me ntsis xwb.  Tsis muaj kev tseev kom koj yuav tsum hais, nyeem, lossis sau ua lus Askiv txhawm kom tau txais kev pab cuam uas koj xav tau lossis koj tus menyuam li kev xav tau los ntawm qhov chaw loj hauv cheeb tsam.  Cov cai lij choj no pab ua kom ntseeg tau hais tias cov neeg siv kev pab cuam thiab lawv tsev neeg uas hais lus Askiv tsis tau lossis hais tau tsis zoo txaus muaj xov xwm sib npaug txog ntawm cov kev pab cuam thiab kev pab txhawb los ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam.

 1. Tsab Cai Lanterman yuav piav qhia “yam lus ib txwm” tau li cas? 

  Tsab Cai Lanterman piav qhia “yam lus ib txwm” hais tias yog yam lus uas koj ib txwm siv lossis nyiam hais dua, thiab tej thaum mas yog yam lus uas koj niam koj txiv, tus neeg saib xyuas raws cai, tus neeg sawv cev saib xyuas, lossis tus neeg sawv cev uas tau txais kev tso cai siv lossis nyiam hais dua.  Piv txwv, yog hais tias koj hais tau lus Askiv tsawg tsawg xwb thiab koj ib txwm hais lus Xabpesniv, ces koj yam lus ib txwm yog lus Xabpesniv. Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California (Welfare and Institutions Code) tshooj 4512(m).
   
 2. Yuav ua li cas yog hais tias kuv lag ntseg lossis tsis hnov lus zoo, dig muag lossis qhov muag puas?  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tau ua dab tsi kom ntseeg tau hais tias muaj kev sib txuas lus uas tau txais txiaj ntsim zoo nrog kuv?

  Yog hais tias koj lag ntseg lossis tsis hnov lus zoo, dig muag lossis qhov muag puas, thiab koj yog ib tug neeg thov kev pab ntawm lossis tab tom nrhiav kev pab cuam los ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum nrog koj sib txuas lus los ntawm kev siv lwm yam kev pab cuam ntawm kev sib txuas lus.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California tshooj 4642(b), 4643(d), thiab 4646(h).  Cov kev pab cuam no yuav tsum xam muaj cov kev pab thiab kev pab cuam uas phim rau raws li qhov tsim nyog muaj.  Hauv kev txiav txim siab txog qhov yuav txuas lus nrog koj tau li cas, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum ua zoo xav txog cov kev pab thiab kev pab cuam uas koj tau thov.  Saib Tsab Cai Tsoom Fwv hauv California (California Government Code) tshooj 11135(b), 42 Tsab Cai hauv Teb Chaws Meskas (U.S.C., United States Code) tshooj 12132, thiab 28 Tsab Cai ntawm Cov Cai Qhuab hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) tshooj 35.160(b).  Tsis tas li ntawd, cov chaw loj hauv cheeb tsam yog cov chaw ntawm kev sib txuas lus rau sawv daws, uas yuav tsum tau ua raws li cov kev yuav tseev kom ua ntawm Nqe III ntawm Tsab Cai Hais Txog Cov Pej Xeem Meskas Uas Muaj Kev Tsis Taus (ADA, Americans with Disabilities Act) nyob rau hauv kev sib txuas lus nrog cov neeg uas muaj kev puas pob ntseg thiab qhov muag.  42 Tsab Cai hauv Teb Chaws Meskas (U.S.C.) tshooj 12192.  Hauv ADA Nqe III hais txog kev sib txuas lus nrog cov neeg uas puas pb ntseg thiab qhov muag, cov kev pab thiab kev pab cuam uas yuav tseev kom muaj xam muaj neeg txhais lus piav tes, kev sau ntawv rau cov dig muag xyuas (Braille), lossis luam cov ntawv loj, lossis kev kaw suab, thiab lwm yam.  28 Tsab Cai ntawm Cov Cai Qhuab hauv Tsoom Fwv tshooj 36.303. 

  Tej zaum lub chaw loj hauv cheeb tsam (regional center) kuj zam cov feem xyuam no tsuas yog thaum uas tuaj yeem pom tau qhov tseeb hais tias kev ua raws theem pib yuav hloov cov kev pab cuam uas lub chaw loj hauv cheeb tsam tab tom muab lossis yuav yog txoj haujlwm uas hnyav dhau rau lub chaw loj hauv cheeb tsam lawm.  Yog koj ntseeg hais tias lub chaw loj hauv cheeb tsam tab tom ua txhaum rau ADA, koj yuav tsum xa kev tsis txaus siab mus rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ, Department of Justice); Cov xov xwm hais txog kev yuav xa kev tsis txaus siab ntawm ADA li cas tuaj yeem nrhiav tau ntawm http://www.ada.gov/filing_complaint.htm.
   
 3. Kuv ntseeg hais tias kuv muaj (lossis kuv tus menyuam muaj) ib qhov kev tsis taus fab kev txhim kho.  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum ua dab tsi?

  Yog koj ntseeg hais tias koj muaj (lossis koj tus menyuam muaj) ib qhov kev tsis taus fab kev txhim kho, ces koj muaj qhov tsim nyog rau kev nkag mus rau lub chaw loj hauv cheeb tsam thaum xub thawj.  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tau muab nkag thaum xub thawj tsis dhau 15 hnub haujlwm suav txij lub sij hawm uas koj tiv tauj rau lub chaw loj hauv cheeb tsam es thov kev pab.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California tshooj 4642. 
   
 4. Kev nkag thaum xub thawj puas yog yuav tsum yog kuv yam lus ib txwm?

  Yog.  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum ua qhov kev nkag thaum xub thawj nrog koj thiab koj tsev neeg ua koj yam lus ib txwm.  Nov txhais tau hais tias, piv txwv li, yog tias koj ib txwm hais lossis nyiam hais lus Xabpesniv, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum txuas lus nrog koj nyob rau lub sij hawm uas ua kev nkag thaum xub thawj ua lus Xabpesniv.  Tej zaum lub chaw loj hauv cheeb tsam kuj yuav zam qhov kev feem xyuam no tsuas yog thaum uas Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Fab Kev Txhim Kho (DDS, Department of Developmental Services) tau txiav txim hais tias nws yuav yog ib qho nyuaj dhau rau lub chaw loj hauv cheeb tsam los mus txuas lus nrog koj ua lus Xabpesniv.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California tshooj 4642(b).  Yog tias DDS tau txiav txim hais tias kev nqis tes ua qhov kev nkag ua lus Xabpesniv yog ib qho uas nyuaj dhau, qhov kev nkag thaum xub thawj tseem yuav tsum tau ua kom tiav thiab, tab tsis yuav muab ua ua lus Askiv.
   
 5. Qhov kev nkag thaum xub thawj yuav tsum xam muaj dab tsi?

  Kev nkag thaum xub thawj yuav tsum xam muaj cov xov xwm thiab lus qhia los ntawm lub cha loj hauv cheeb tsam rau koj txog ntawm cov kev pab cuam uas cov koom haum hauv lub zos tau muab.  Qhov no tuaj yeem xam muaj cov kev pab cuam lossis phiaj xwm fab kev puas hlwb, vaj tse, kev kawm, kev cob qhia txog kev ua haujlwm, kev kho mob, kev kho hniav, kev ua si thiab lwm yam uas yuav muaj txiaj ntsim zoo rau tus neeg uas muaj kev tsis taus fab kev txhim kho lossis tsev neeg ntawm tus neeg ntawd.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4642(a)(2).  Xov xwm txog ntawm cov kev pab cuam ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam thiab lwm cov koom haum thiab lawv cov kev pab cuam yuav tsum muab ua koj yam lus ib txwm.
   
 6. Qhov kev nkag thaum xub thawj puas yuav tsum xam muaj qhov kev txiav txim siab txog ntawm qhov se blub chaw loj hauv cheeb tsam puas pab muab kev txheeb xyuas?

  Yog.  Koj qhov kev nkag thaum xub thawj rau lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum xam muaj kev txiav txim siab ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam txog ntawm qhov seb lub chaw loj hauv cheeb tsam puas pab muab kev txheeb xyuas.  Qhov kev txiav txim siab ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum muab ua koj yam lus ib txwm.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California tshooj 4642(b). 
   
 7. Yog hais tias kuv (lossis kuv tus menyuam) xav tau ib qho kev txheeb xyuas, lub chaw loj hauv cheeb tsam puas yuav tsum nqis tes ua qhov kev txheeb xyuas ua kuv yam lus ib txwm?

  Yog.  Yog hais tias qhov chaw loj hauv cheeb tsam txiav txim siab hais tias yuav tsum muaj kev txheeb xyuas, ces lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum nqis tes ua qhov kev txheeb xyuas ua koj yam lus ib txwm tshwj hais tias DDS txiav txim pom hais tias nws yuav yog ib qho nyuaj dhau rau lub chaw loj hauv cheeb tsam los mus ua li ntawd.  Qhov no tuaj yeem xam muaj kev siv ib tug neeg ua haujlwm ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam uas hais tau koj yam lus lossis siv ib tug neeg txhais lus thiab muab cov ntaub ntawv uas sau ua koj yam lus ib txwm.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4643(d).
   
 8. Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav nqis tes ua qhov kev txheeb xyuas kom sai npaum li cas?

  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum nqis tes ua qhov kev txheeb xyuas tsis dhau 120 hnub tom qab kev nkag thaum xub thawj. Li cas los xij, qhov kev txheeb xyuas yuav tsum tshwm sim sai dua—tsis qeeb dua 60 hnub tom qab kev nkag thaum xub thawj—yog tias qeeb sij hawm ntev dua ntawd yuav ua rau koj lossis koj tus menyuam muaj kev pheej hmoo yam tsis tsim nyog cia muaj rau koj lossis koj tus menyuam li kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb, lossis ua rau muaj kev qeeb sij hawm loj rau koj lossis koj tus menyuam li kev txhim kho ntawm lub hlwb lossis lub cev, lossis yuav ua rau muaj kev pheej hmoo uas yuav tshwm sim sai rau koj lossis koj tus menyuam uas tau muab tso rau hauv ib hom puag ncig uas muaj kev txwv txiav dua qub.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4643(a).
   
 9. Ib txwm muab yam twg xam nkag rau hauv kev txheeb xyuas?

  Qhov kev txheeb xyuas tuaj yeem xam muaj kev suav sau thiab kev rov ntsuam xyuas xov xwm yav qub qab, kev tau txais kev ntsuam xyuas thiab kev ntaus nqi uas tsim nyog, kev txiav txim koj lossis koj tus menyuam li theem kev tsis taus thiab cov kev xav tau kev pab cuam, thiab kev ua zoo xav txog ntawm kev ntaus nqi thiab kev ntsuam xyuas, seb qhov kev txheeb xyuas puas muab txiav txim hais tias muaj kev tsim nyog rau cov kev pab cuam ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4643(a) thiab (b).
   
 10. Yuav ua li cas txog ntawm kev npaj ua thiab kev txhim kho ntawm IPP thiab rooj sab laj ntawm?  Lub chaw loj hauv cheeb tsam puas yuav tsum tau nqis tes ua ua koj yam lus ib txwm?

  Yog. Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum txuas lus nrog koj (lossis koj tsev neeg raws qhov tsim nyog) ua koj yam lus ib txwm nyob rau lub sij hawm muaj kev npaj ua thiab kev txhim kho ntawm IPP thiab lub rooj sab laj IPP.  Tej zaum lub chaw loj hauv cheeb tsam kuj yuav tuaj yeem tsis ua li ntawd tsuas yog thaum hais tias nws tuaj yeem qhia tau hais tias DDS tau muab txiav txim pom tau hais tias kev sib txuas lus nrog koj ua koj yam lus ib txwm yog ib qho nyuaj dhau.  Piv txwv, yog hais tias koj ib txwm hais lossis nyiam hais lus Nyablaj dua, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum txuas lus nrog koj ua lus Nyablaj txhawm rau npaj ua thiab txhim kho koj li IPP thiab nyob rau lub sij hawm saum koj lub rooj sab laj IPP.  Cov hau kev uas lub chaw loj hauv cheeb tsam tuaj yeem ua tau li no xam muaj kev siv ib tug neeg ua haujlwm ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam uas hais tau koj yam lus, lossis siv ib tug neeg txhais lus, thiab muab cov ntaub ntawv uas sau ua koj yam lus ib txwm rau koj.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4646 (h)(1).
   
 11. Kuv puas tuaj yeem tau txais cov luam qauv ntawm kuv li IPP ua kuv yam lus ib txwm?

  Yog. Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum muab cov luam qauv ntawm koj li IPP ua koj yam lus ib txwm rau koj, lossis raws li qhov tsim nyog, ua yam lus ib txwm ntawm koj tsev neeg, tus neeg saib xyuas raws cai, tus neeg sawv cev saib xyuas, tus sawv cev uas tau txais kev tso cai, lossis ob yam tib si, tshwj tias DDS tau txiav txim pom hais tias nws yuav yog ib qho uas nyuaj dhau rau lub chaw loj hauv cheeb tsam los mus ua tau li ntawd.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4646(h)(2).
   
 12. Kuv yuav tau txais cov luam qauv ntawm kuv li IPP ua kuv yam lus ib txwm?

  Nws nce raws qhov tsim nyog.  Yog hais tias koj thov ib qho IPP uas muab txhais lawm thiab koj yam lus raug muab xam ua “yam lus pib,” lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum muab cov luam qauv uas txhais lawm tsis dhau 45 hnub tom qab hnub uas koj thov.  Yam lus uas muab xam ua “yam lus pib” yog yam lus uas muaj ib cov feem pua muaj meej twg ntawm cov neeg hais tias yog lawv yam lus ib txwm.   Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4646.5 (a)(5).
   
 13. Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog hais tias kuv yam lus tsis raug muab xam ua “yam lus pib”?

  Yog hais tias koj yam lus tsis raug muab xam ua “yam lus pib,” lub chaw loj hauv cheeb tsam tuaj yeem siv sij hawm ntev dua 45 hnub los mus xa cov ntaub ntawv IPP uas txhais lawm rau koj.  Li cas los xij, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum ceev hais tias muaj pes tsawg zaus uas siv sij hawm ntev tshaj 60 hnub los mus muab IPP uas txhais lawm rau koj.  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum xam cov xov xwm ntawd rau hauv lub chaw loj hauv cheeb tsam tsab ntawv tshaj qhia txog Xov Xwm Kev Muas Kev Pab Cuam (Purchase of Service Data report) thiab muab tsab ntawv tshaj qhia ntawd tso rau hauv lub website ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam.  Kuj tseem yuav tau muab cov xov xwm ntawd tshaj qhia mus rau DDS thiab muab tso rau hauv lub website ntawm DDS.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4519.5 (a).  Tej zaum koj kuj yuav xav ua zoo xav txog kev xa ntawv foob yam uas hu ua kev tsis txaus siab Tshooj 4731 yog hais tias qhov no tshwm sim.  Xav tau cov xov xwm txog cov kev tsis txaus siab ntawm Tshooj 4731 ces saib:  http://www.disabilityrightsca.org//pubs/PublicationsRULAEnglish.htm   Zaj 12. 
   
 14. Kuv yuav paub tau li cas hais tias kuv yam lus yog “yam lus pib” lossis tsis yog?

  Lus Xabpesniv yog yam lus pib rau cov cheeb nroog feem coob hauv California.  Qee lub cheeb nroog yuav muaj ntau yam lus pib dua lwm lub.  Piv txwv, yam lus pib ntawm Cheeb Nroog Los Angeles yog lus Arabic, lus Armenian, lus Kaspuscias, lus Suav, lus Askiv, lus Farsi, lus Kauslim, lus Lavxias, lus Xabpesniv, lus Tagalog, thiab lus Nyablaj.  Xav tau xov xwm ntau ntxiv thiab xav saib seb koj yam lus puas raug muab xam ua yam lus pib hauv koj lub cheeb nroog, ces saib: http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/…
   
 15. Lub chaw loj hauv cheeb tsam puas yuav tsum tau ua ntaub ua ntawv cia hais tias kuv yam lus ib txwm yog yam lus twg nyob rau hauv IPP?

  Yog.  Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum muab sau rau hauv IPP hais tias koj yam lus ib txwm yog yam lus twg.  Piv txwv, yog hais tias koj hais lossis nyiam hais lus Kauslim dua, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum hais tias lus Kauslim yog koj yam lus ib txwm rau hauv IPP.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4646(h)(3).
   
 16. Kuv yuav ua tau li cas yog hais tias lub chaw loj hauv cheeb tsam tsis sau ua ntaub ua ntawv qhia kuv yam lus ib txwm lossis tsis nqis tes ua kev nkag, kev txheeb xyuas, kev ntaus nqi, lossis txheej txheem kev npaj ua ntawm IPP ua kuv yam lus ib txwm? 

  Yog hais tias lub chaw loj hauv cheeb tsam tsis sau ua ntaub ua ntawv qhia koj yam lus ib txwm lossis tsis nqis tes ua kev nkag, kev txheeb xyuas, kev ntaus nqi, lossis txheej txheem kev npaj ua ntawm IPP ua koj yam lus ib txwm, ces koj tuaj yeem xa ntawv foob kev tsis txaus siab.  Hauv tshooj 4731 ntawm Tsab Cai Lanterman, koj tuaj yeem xa kev tsis txaus siab rau lub chaw loj hauv cheeb tsam yog koj ntseeg hais tias muaj neeg ua txhaum lossis tsis lees txais koj cov cai.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm hauv California tshooj 4731.  Xav xa kev tsis txaus siab, sau ib tsab ntawv luv luv mus rau tus thawj saib xyuas ntawm koj lub chaw loj hauv cheeb tsam.  Xav paub cov npe thawj saib xyuas ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam thiab xov chaw tiv tauj, saib http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm. 

  Koj tsab ntawv yuav tsum xam muaj koj lub npe, chaw nyob, najnpawb xov tooj, thiab xov xwm txog ntawm yam uas tau tshwm sim, yam uas koj twb tau ua twb zoo ua los mus daws qhov teeb meem lawm, cov npe ntawm cov neeg uas txuam nrog thiab yam kev kho uas tuaj yeem kho tau yam uas tshwm sim.  Koj tuaj yeem xa koj qhov kev tsis txaus siab ua koj yam lus ib txwm. 

  Tom qab koj xa ntawv foob koj qhov kev tsis txaus siab, tus thawj saib xyuas ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam muaj 20 hnub haujlwm los mus tshuaj ntsuam thiab sau ib qhov kev daws teeb meem hais tawm xa rau koj.  Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev daws teeb meem uas hais tawm, koj tuaj yeem xa koj qhov kev tsis txaus siab mus rau DDS tsis dhau 15 hnub haujlwm.  DDS muaj 45 hnub los mus tshuaj ntsum thiab xa koj li lus teb.  Tsab Cai Hais Txog Kev Pab Cuam Los Ntawm Tsoom Fwv thiab Chaw Ceev Haujlwm tshooj 4731(c).

  Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog ntawm koj txoj cai los mus xa ntawv foob ib qho kev tsis txaus siab, caw mus saib cov lus nug nqe 41-44 ntawm Zaj 12 ntawm peb li kev luam tawm “Cov Cai Raws Li Hauv Tsab Cai Lanterman” (Rights Under the Lanterman Act) ntawm kab lus nkag txuas ntxiv mus no: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf
 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.