KOJ COV CAI POV NTAWV XAIV RAWS KEV YOG NEEG RAUG SAIB XYUAS (SB 589)

Publications
#5590.09

KOJ COV CAI POV NTAWV XAIV RAWS KEV YOG NEEG RAUG SAIB XYUAS (SB 589)

Cov tibneeg uas muaj cov saib xyuas pov ntawv tawm suab tau tshwj tsis yog tus kws hais plaub hais tias lawv ua tsis tau. Cov ntawv txhaj tshuaj no yuav qhia rau koj paub seb tus kws txiavtxim tau tshem koj txoj cai mus xaiv tsa. Nws qhia rau koj tias yuav ua li cas thiaj muaj cai rov xaiv tsa rov qab. Nws yuav qhia koj tias yuav ua licas yog tus kws txiavtxim tsis muab koj txoj cai mus pov ntawv rov qab rau koj.

 

 

Click links below for a downloadable version.