Koj Cov Cai los Xaiv Cov Kev Pab Tswv Yim thiab Txoj Kev Npaj Tawm Ntawm Kev Kho Mob raws li MDS 3.0 Tshooj Q

Publications
#5497.09

Koj Cov Cai los Xaiv Cov Kev Pab Tswv Yim thiab Txoj Kev Npaj Tawm Ntawm Kev Kho Mob raws li MDS 3.0 Tshooj Q

Txhua lub chaw muab kev tu neeg mob uas tab tom tau txais pob peev nyiaj Medicare los sis Medicaid yuav tsum tau tswj  kev ntsuam xyuas Kev Teeb Tsa Cov Ntaub Ntawv Uas Tsawg Tshaj (Minimum Data Set (MDS)) rau tag nrho cov neeg uas nyob hauv lub chaw tu neeg mob (nursing facility (NF)). Qhov MDS raug siv los muab cov ntaub ntawv ntsig txog lub peev xwm ua hauj lwm ntawm tus neeg nyob hauv chaw tu neeg mob, txheeb xyuas cov teeb meem kev noj qab haus huv thiab pab tsim kho daim phiaj xwm kev saib xyuas tus kheej, suav nrog kev npaj tawm ntawm kev kho mob mus.

Cov Kev Xav Tau Kev Ntsuam Xyuas MDS

Txhua lub chaw muab kev tu neeg mob uas tab tom tau txais pob peev nyiaj Medicare los sis Medicaid yuav tsum tau tswj  kev ntsuam xyuas Kev Teeb Tsa Cov Ntaub Ntawv Uas Tsawg Tshaj (Minimum Data Set (MDS)) rau tag nrho cov neeg uas nyob hauv lub chaw tu neeg mob (nursing facility (NF)). Qhov MDS raug siv los muab cov ntaub ntawv ntsig txog lub peev xwm ua hauj lwm ntawm tus neeg nyob hauv chaw tu neeg mob, txheeb xyuas cov teeb meem kev noj qab haus huv thiab pab tsim kho daim phiaj xwm kev saib xyuas tus kheej, suav nrog kev npaj tawm ntawm kev kho mob mus.

Kev ntsuam xyuas MDS tag nrho yuav raug tswj xyuas tsis pub dhau 14 hnub tom qab hnub tau nkag mus kho mob, thaum muaj kev hloov pauv ntawm tus neeg nyob hauv lub chaw tu neeg mob lub cev los sis lub hlwb, txhua xyoo, thiab muaj kev tswj xyuas cov ntawv qhia luv luv txhua peb lub hlis twg ib zaug. Qhov MDS, Tshooj Q yuav tsum raug tswj hwm thaum lub sij hawm ua kev ntsuam xyuas txhua yam. Tus neeg nyob hauv chaw tu neeg mob los sis tus sawv cev ntawm lawv (yog tias tus neeg nyob hauv tsis tuaj yeem teb tau) tej zaum yuav xaiv tsis teb cov nqe lus nug ntawm kev ntsuam xyuas txhua peb lub hlis twg (tsis muaj txhij txhua). Txawm li cas los xij, cov neeg nyob hauv lub chaw tu neeg mob tuaj yeem hloov lawv lub siab thiab thov cov ntaub ntawv hais txog kev rov qab mus rau hauv zej zog tau txhua lub sij hawm, tsis hais txog kev teem sij hawm ntsuam nyuas MDS. 

Kev npaj tawm ntawm kev kho mob yuav raug xa mus raws li Tshooj Q (ib feem) ntawm cov txheej txheem kev ntsuam xyuas MDS.  MDS Tshooj Q yuav tsum tau kom lub chaw saib xyuas neeg mob nug cov neeg nyob hauv seb lawv puas xav rov qab los mus rau hauv zej zog.  Yog hais tias tus neeg nyob hauv teb tias xav (xws li tus neeg nyob hauv lub chaw tu neeg mob xav paub ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv kev tsiv mus rau hauv zej zog), NF yuav tsum xa tus neeg nyob hauv mus rau Lub Koom Haum Tiv Toj Hauv Ib Cheeb Tsam (LCA) li ntawm 10 hnub ua hauj lwm.

Yog tias ib tus neeg nyob hauv lub chaw tu neeg mob muaj kev txaus siab xav rov qab mus rau hauv lub zej zog, cov lus teb rau qhov kev ntsuam nyuas MDS yuav tsum raug sau cia hauv daim phiaj xwm kev saib xyuas, thiab kev npaj saib xyuas yuav tsum tau pib los mus ntsuas cov kev hloov pauv mus rau hauv zej zog.  Qhov no feem ntau txhais tau hais tias kev mus ntsib ib tus neeg ua hauj lwm pab tib neeg NF los sis tus npaj qhov phiaj xwm tawm ntawm kev kho mob los sab laj txog kev npaj tawm ntawm kev kho mob yav tom ntej thiab cov kev xaiv kev ua neej nyob hauv zej zog. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntxaws ntsig txog MDS Tshooj Q, mus saib https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1_october_2019.pdf.

Lub Koom Haum Tiv Toj Hauv Cheeb Tsam Zej Zos

Thaum ua qhov kev xa mus rau LCA lawm, lub LCA yuav ua lub luag hauj lwm rau kev tiv toj mus rau tus neeg nyob hauv NF thiab tham nrog tus neeg nyob hauv lub chaw tu neeg mob hais txog kev npaj tawm ntawm qhov chaw tu neeg mob mus thiab cov kev pab cuam uas ua kom ib tus neeg twg tuaj yeem nyob tau hauv lub zej zog nrog rau kev pab txhawb nqa thiab cov kev pab cuam.  Tej zaum cov neeg nyob rau hauv NF coob leej yuav tuaj yeem rov qab mus rau hauv zej zog tau nrog rau kev pab txhawb nqa thiab cov kev pab cuam lwm yam.  Lub LCA thiab NF muaj lub luag hauj lwm los ua txoj hauj lwm koom ua ke hauv kev pab cuam txhawm rau hloov cov neeg mus rau hauv zej zog, tus uas muaj peev xwm ua tau.  Tej zaum koj yuav tuaj yeem tiv toj mus rau lub LCA rau hauv koj lub nroog los ntawm kev mus saib https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agencies-for-MDS-3-0-Section-Q.aspx.

Yuav ua li cas thiaj tau cov ntaub ntawv hais txog kuv li MDS, Kev Ntsuam Xyuas Tshooj Q

Tej zaum koj yuav tau tham nrog tus neeg ua hauj lwm pab tib neeg NF hauv zej zog uas tau muab hauj lwm rau koj kom paub ntau ntxiv txog lub sij hawm txuas ntxiv MDS mus tom ntej ntawm koj, Kev Ntsuam Xyuas Tshooj Q yuav tshwm sim thiab txheeb xyuas tias NF muaj cov ntaub ntawv tseeb txog koj qhov kev txaus siab mus nyob hauv zej zog, hauv koj li MDS, Kev ntsuam xyuas tshooj Q.

Yuav ua li cas yog hais tias koj raug tsis pub nkag mus rau cov ntaub ntawv MDS Tshooj Q los sis Txoj Kev Npaj Tawm Mus Ntawm Qhov Chaw Kho Mob

Yog hais tias qhov chaw tu neeg mob ntawd tsis muab cov ntaub ntawv hais txog koj li MDS rau koj, kev ntsuam xyuas Tshooj Q, tej zaum koj yuav hu tau mus rau tus Thawj Tswv Nroog (Ombudsman) ntawm koj lub cheeb tsam los ntawm kev hu xov tooj mus rau 1-800-231-4024. Tus Thawj Tswv Nroog (Ombudsman) yuav muaj sij hawm 24 xuab moos nyob rau ib hnub, 7 hnub nyob rau hauv ib lub lim tiam txhawm rau txais cov xov tooj thiab cov lus tsis txaus siab uas xa tuaj ntawm cov neeg nyob hauv qhov chaw tu neeg mob. Koj kuj tseem tuaj yeem nrhiav tau Tus Thawj Tswv Nroog (Ombudsman) chav ua hauj lwm nyob hauv koj cheeb tsam los ntawm kev mus ntawm no https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/.

Dua li nod lawm, koj tuaj yeem sau ntawv foob qhov kev tsis txaus siab xa mus rau Lub Tuam Tsev Ua Hauj Lawm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem Hauv Xeev California (California Department of Public Health). Lub Tuam Tsev Ua Hauj Lawm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pej Xeem Hauv Xeev California (California Department of Public Health) yog raug xam tus nqi them rau kev tso cai thiab kev kuaj xyuas cov tsev tu neeg mob.  Txhawm rau sau ntawv foob nrog CDPH koj tuaj yeem tiv toj lub nroog chav lis hauj lwm ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Ntaub Ntawv Tso Cai thiab Ntawv Pov Thawj hauv koj thaj tsam. Txog rau ib daim ntawv teev npe ntawm cov chaw nyob thiab cov ntaub ntawv tiv toj mus saib tau https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx.

Tej zaum koj kuj tseem yuav tiv toj mus rau Disability Rights California tau ntawm 1-800-776-5746.

Xav paub ntau ntxiv txog qhov MDS Tshooj Q tuaj yeem nrhiav tau nyob ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-discharge-planning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.