Koj Cov Cai los Xaiv Cov Kev Pab Tswv Yim thiab Txoj Kev Npaj Tawm Ntawm Kev Kho Mob raws li MDS 3.0 Tshooj Q

Publications
#5497.09

Koj Cov Cai los Xaiv Cov Kev Pab Tswv Yim thiab Txoj Kev Npaj Tawm Ntawm Kev Kho Mob raws li MDS 3.0 Tshooj Q

Txhua lub tsev tu mob uas tau txais Medicare lossis Medicaid pob nyiaj yuav tsum yog saib xyuas MDS rau txhua lub chaw tu neeg mob (NF). MDS raug siv los muab cov ntaub ntawv ntsig txog tus neeg nyob hauv nroog qhov peev xwm ua haujlwm, txheeb xyuas cov teeb meem kev noj qab haus huv, thiab pabcuam hauv kev txhim kho tus kheej txoj kev npaj saib xyuas, suav nrog kev npaj tawm mus.

 

 

Click links below for a downloadable version.