Kev Yog Neeg Sawv Cev Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Ciam thiab Cov Hauv Kev Xaiv

Publications
#5578.09

Kev Yog Neeg Sawv Cev Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Ciam thiab Cov Hauv Kev Xaiv

Kev yog neeg sawv cev saib xyuas yog ib tug txheej txheem hauv tsev hais plaub uas tus kws tu plaub txiav txim siab nyob hauv ib lub zwj ceeb twg txog uas koj muaj peev xwm saib xyuas tau koj li kev noj qab haus huv, khoom noj khoom haus, khaub ncaws hnav, chaw nyob, nyiaj txiag, lossis tej kev xav tau ntiag tug. Tej zaum tus tu plaub kuj yuav muab qee qhov ntawm cov cai tseem ceeb no tshem tawm ntawm koj mus los muaj. Tej zaum tus neeg uas muaj feem xyuam kuj yuav raug xaiv tsa los ntawm tus kws tu plaub txhawm rau muab kev txiav txim siab rau koj. Lub tsev hais plaub muab tus neeg ntawd hu ua “tus neeg sawv cev saib xyuas” (conservator). Lub tsev hais plaub muab koj hu ua “tus neeg raug sawv cev saib xyuas” (conservatee). Cov kev yog neeg sawv cev saib xyuas tsuas yog siv rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo lossis siab dua nkaus xwb.

 

 

Click links below for a downloadable version.