KEV THOV RAU TSEV TU PLAUB QHIA PAUS NTSIS KEV RAUG NTES HAUV XEEV – COV CHAW RAU TXIM THIAB KAW NEEG TXHAUM CAI

Publications
#5605.09

Ib qho Kev Thov rau Tsev Tu Plaub Qhia Paus Ntsis Kev Raug Ntes (yog ib txoj hau kev ua sai thiab yooj yim kom tau ib tug kws txiav txim txog ib qho teeb meem twg hais txog koj cov cai nyob rau hauv qhov chaw kaw neeg hauv xeev (zwj ceeb ntawm kev raug kaw) lossis kev ua raws cai ntawm koj qhov kev raug kaw.  Daim foos thiab cov lus qhia yog txhawm rau qhov Kev Thov Tsev Tu Plaub Qhia Paus Ntsis Kev Raug Ntes hauv cov tsev tu plaub hauv xeev California.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.