Kev Them Nyiaj Ib Npag Ua Ke thiab Qhov Muaj Cai Tau Txais Medi-Cal

Nco Tseg: Cov ntaub ntawv nthuav tawm no muaj cov ntsiab lus dav dav xwb. Txhua tus neeg muaj qhov xwm txheej sib txawv. Kom nco ntsoov sab laj nrog ib tus kws lij choj lossis tus kws pab txhawb kev lees paub hauv cov teebmeem no txhawm rau qhia paub txo
Publications
#5613.09

Kev Them Nyiaj Ib Npag Ua Ke thiab Qhov Muaj Cai Tau Txais Medi-Cal

Cov ntaub ntawv nthuav tawm no piav qhia txog cov nyiaj them ib zaug ua ke cuam tshuam qhov muaj cai rau cov kev pab Medi-Cal rau cov menyuam yaus thiab cov neeg xiam oos qhab. Nws piav qhia txog yam uas tshwm sim rau koj li Medi-Cal thaum koj tau txais ib-zaug lossis them tib npag ua ke, thiab lub sij hawm thiab qhov uas cov nyiaj tsis tau them ib npag ua ke muab xam ua cov peev hauv cov hli txuas ntxiv mus.