Kev Them Nqi los ntawm Lub Chaw Loj Hauv Cheeb Tsam rau Nyiaj Koom Them Tuav Pov Hwm Xwm Txheej, Kev Koom Tuav Pov Hwm Xwm Txheej, thiab Cov Nyiaj Txiav Tau

Publications
#F102.09

Kev Them Nqi los ntawm Lub Chaw Loj Hauv Cheeb Tsam rau Nyiaj Koom Them Tuav Pov Hwm Xwm Txheej, Kev Koom Tuav Pov Hwm Xwm Txheej, thiab Cov Nyiaj Txiav Tau

Pub no qhia rau koj thaum lub chaw hauv cheeb tsam tuaj yeem them nyiaj pov hwm. Nws qhia koj txog hom kev them nyiaj uas nws tuaj yeem them tau. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog lub chaw hauv cheeb tsam yuav tsis them nyiaj.

Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Fab Kev Txhim Kho (DDS, Department of Developmental Services) raws nws daim Ntawv Nthuav Qhia Nyiaj Npaj (TBL, Budget Trailer Bill) tau hloov cov cai lijchoj uas ntsig txog kev pab nyiaj txog ntawm cov nyiaj koom them, kev koom tuav pov hwm, thiab cov nyiaj txiav tau los ntawm cov chaw loj hauv cheeb tsam.  Tau piav qhia txog cov kev hloov tsi ntsees rau hauv qab no.

Lub chaw loj hauv cheeb tsam puas tuaj yeem them tau rau kuv cov nyiaj koom them, kev koom tuav pov hwm xwm txheej thiab/lossis cov nyiaj txiav tau raws Tsab Cai Lanterman (Lanterman Act)?

Tau.  Ntawm haiv neeg me, tej zaum lub chaw loj hauv cheeb tsam kuj yuav them rau cov nyiaj koom them kev tuav pov hwm xwm txheej, kev koom tuav pov hwm xwm txheej, thiab/lossis cov nyiaj them txiav tau yog hais tias qhov kev pab cuam raug muab xam nkag rau hauv tus menyuam qhov phiaj xwm kev npaj ua raws phiaj xwm ib leeg zus lossis phiaj xwm kev npaj ua ntawm kev pab cuam ib tsev neeg zuj zus thiab tsim nyog muaj kom ntseeg tau hais tias koj tus menyuam tau txais cov kev pab cuam.1 Yuav tsum kom tau raws tus cai qauv txuas ntxiv mus no:

 1. Tus menyuam raug tuav pov hwm los ntawm qhov phiaj xwm kev pab cuam kho mob lossis txoj cai tswj kev tuav pov hwm xwm txheej mob nkeeg raws li nws leej niam leej txiv/tus neeg saib xyuas/tus muab kev saib xyuas.
 2. Cov nyiaj tau los tag nrho txhua xyoo ntawm tsev neeg nyob rau lossis qis dua 400 feem pua ntawm theem kev txom nyem hauv tsoom fwv.
 3. Tsis muaj lwm pawg neeg thib peb uas muaj kev feem xyuam rau tus nqi no.

Hais txog ntawm cov neeg siv kev pab cuam uas yog neeg laus, lub chaw loj hauv cheeb tsam kuj yuav them cov nqi koom them kev tuav pov hwm xwm txheej, nyiaj koom tuav pov hwm xwm txheej, thiab/lossis nyiaj them txiav tau yog hais tias qhov kev pab cuam raug muab xam nkag rau hauv kev npaj ua ntawm phiaj xwm ib leeg (IPP) thiab tsim nyog muaj kom ntseeg tau hais tias tau txais qhov kev pab cuam.  Kuj tseem yuav tsum ua kom tau raws tus cai qauv txuas ntxiv mus no:

 1. Tus neeg siv kev pab cuam muaj nyiaj tau los tag nrho thawm xyoo yog 400 feem pua ntawm theem kev txom nyem hauv tsoom fwv tom qab kev txiav tawm.
 2. Tsis muaj lwm pawg neeg thib peb uas muaj kev feem xyuam rau tus nqi.2

Yuav ua li cas yog hais tias peb tsev neeg muaj nyiaj tau los tshaj 400 feem pua ntawm theem kev txom nyem hauv tsoom fwv?

Hais txog cov tsev neeg uas muaj nyiaj tau los thawm xyoo siab tshaj 400 feem pua ntawm theem kev txom nyem hauv tsoom fwv, lub chaw loj hauv cheeb tsam kuj yuav them cov nyiaj koom them, nyiaj koom kev tuav pov hwm xwm txheej lossis nyiaj them txiav tau yog hais tias tsim nyog los mus tswj tus menyuam kom nyob rau hauv tsev thiab ib lossis ntau qhov ntawm cov kev siv txuas ntxiv mus no:

 1. Ib qho xwm txheej twg uas tau tshwm sim yav tag los uas muaj qhov hloov rau rab peev xwm ntawm leej niam leej txiv/tus neeg saib xyuas/tus neeg muab kev saib xyuas los mus them rau nyiaj koom them lossis nyiaj koom tuav pov hwm xwm txheej lossis ua kom tau raws cov kev tsim nyog muaj fab kev saib xyuas thiab kev coj qhia ntawm tus menyuam.
 2. Ib qho kev ploj plam loj heev (tej yam xws li tej kev puas ntsoog los ntawm lub ntuj lub teb lossis tej lossis tej kev huam yuaj) uas muaj kev hloov ib vuag rau rab peev xwm ntawm leej niam leej txiv/tus neeg saib xyuas/tus neeg muab kev saib xyuas lossis tus neeg siv kev pab cuam uas yog neeg laus txhawm rau them cov nyiaj koom them lossis nyiaj koom tuav pov hwm xwm txheej.
 3. Cov nqi kho mob uas tsis them rov qab tseem ceeb uas cuam tshuam nrog tus menyuam lossis lwm tus menyuam uas yog ib tug neeg siv kev pab cuam ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam.3

Lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav paub tau li cas hais tias kuv cov nyiaj tau los thawm xyoo yog npaum li cas?

Koj yuav tsum muab xov xwm rau lub chaw loj hauv cheeb tsam txog ntawm Cov Lus Ntos Txog Tus Khwv Nyiaj Li Nqi Zog W-2 (W-2 Wage Earner Statement), tw tshev nyiaj hli, nyiaj tau rov qab ntawm se nyiaj tau los hauv xeev lossis lwm yam pov thawj ntawm nyiaj tau los.4  Koj yuav tsum ceeb toom rau lub chaw loj hauv cheeb tsam thaum uas muaj kev hloov rau koj cov nyiaj tau los tshwm sim uas tuaj yeem ua rau muaj kev hloov rau kev tsim nyog tau txais.5

Theem kev txom nyem hauv tsoom fwv xyoo 2014 yog li cas?

 

Leej neeg
hauv Tsev Neeg
48 Lub Xeev
Sib Puab thiab D.C.
400% ntawm Theem Kev Txom Nyem
1 $11,670 $46,680
2 15,730 62,920
3 19,790 79,160
4 23,850 95,400
5 27,910 111,640
6 31,970 127,880
7 36,030 144,120
8 40,090 160,360
Rau ib leeg twg
ntxiv, ntxiv
4,060  

Kuv yuav tuaj yeem nrhiav tau theem kev txom nyem hauv tsoom fwv nyob rau cov xyoo yav tom ntej tau li cas?

Koj tuaj yeem mus rau lub website no kom paub cov xov xwm txog ntawm theem kev txom nyeem hauv tsoom fwv: http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm. 400% ntawm theem kev txom nyem hauv tsoom fwv yog theem kev txom nyem hauv tsoom fwv nce zaus rau 4.

Lub chaw loj hauv cheeb tsam puas tuaj yeem pab them tau rau kuv cov nyiaj them txiav tau raws Tsab Cai Lanterman?

Tuaj yeem, suav txij hnub tim 20 lub Rau Hli Ntuj 2014, txoj cai lij choj tau raug muab hloov los must so cai rau lub chaw loj hauv cheeb tsam them rau cov nyiaj them txiav tau raws li tau teev cia saum toj no.6

Yuav Tsum Tau Muaj Ceeb Toom Kev Nqis Tes Ua Los Ntawm Lub Chaw Loj Hauv Cheeb Tsam

Yog tias koj thov txog ib qho kev pab cuam lossis kev txhawb nqa, xws li kev pab nyiaj rau ib qho nqi koom them, lub chaw loj hauv cheeb tsam muaj 15 hnub los mus txiav txim siab txog ntawm qhov hais tias seb puas tso cai rau muaj qhov kev pab cuam lossis qhov kev txhawb nqa ntawd.7 Ces tom qab ntawd lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav muaj 5 hnub los mus xa koj tsab ceeb toom kev nqis tes ua yog tias lawv tab tom tsis lees txais koj qhov kev thov.8 Yog tias koj thiab koj lub chaw loj hauv cheeb tsam tsis pom zoo nrog qhov kev hloov rau koj cov kev pab cuam ziag no, lub chaw loj hauv cheeb tsam yuav tsum ceeb toom rau koj 30 hnub ua ntej qhov kev hloov yuav pib.9 Tsab ceeb toom yuav tsum muab cov xov xwm txuas ntxiv mus no rau koj: 

 • qhov kev nqis tes ua uas lub chaw loj hauv cheeb tsam tab tom ua;
 • yam muaj tseeb theem pib txog ntawm qhov vim li cas lub chaw loj hauv cheeb tsam thiaj li tab tom ua nws qhov kev txiav txim siab;
 • lub paus ntsis ntawm qhov kev sib foob;
 • hnub uas pib siv tau; thiab
 • txoj cai lij choj tsi ntsees, cai qhuab lossis cai tswj uas pab txhawb qhov kev nqis tes ua ntawd.10

Kev Foob Thov Rooj Kho Ob Tog

Yog tias koj twb yeej tau txais kev pab cuam lawm thiab koj ho tsis pom zoo nrog lub chaw loj hauv cheeb tsam qhov kev txiav txim siab thiab xav kom tau txais qhov kev pab cuam txuas ntxiv mus, koj yuav tsum tau thov lub rooj lus kho ob tog tsis dhau 10 hnub tom qab uas tau txais tsab ceeb toom.11  Tsis li ces, yuav tsum xa qhov kev thov tsis pub dhau 30 hnub.12

Koj Cov Cai Nyob Rau Tus Txheej Txheem Rooj Lus Kho Ob Tog

Koj muaj ib txoj cai los mus:

 • Saib koj cov ntaub ntawv tuav tseg ntawm chaw loj hauv cheeb tsam;
 • Tuaj mus koom thiab muab pov thawj ua lus hais lossis ua ntawv sau.
 • Hais kom koj tsev neeg, phooj ywg, kws kho mob tuaj koom thiab hais lus tam koj.
 • Hais kom ib tug kws lijchoj lossis ib tug neeg txhawb nqa twg tuaj koom.
 • Muaj ib tug neeg txhais lus yog tias koj thawj yam lus t sis yog lus Askiv.

Npaj Rau Koj Lub Rooj Lus Kho Ob Tog

 • Suav sau cov xov xwm uas qhia hais tias koj tsim nyog muaj cov kev pab cuam uas lub chaw loj hauv cheeb tsam xav muab hloov.  Xyuas kom meej hais tias cov xov xwm uas koj siv ntawd muaj tseeb thiab piav qhia koj cov kev tsim nyog muaj kom txhij txhua.  Thiab, nrhiav cov neeg uas xav mus rau ntawm koj lub rooj lus kho ob tog thiab qhia rau tus neeg txiav txim hais tias vim li cas koj thiaj li tsim nyog muaj cov kev pab cuam ntawd.  Xyuas kom meej hais tias cov neeg no paub txog koj cov kev tsim nyog muaj.
 • Nyob rau ntawm lub rooj lus kho ob tog, koj tuaj yeem cav hais tias koj muaj cai muaj koj cov kev tsim nyog muaj uas ua tau raws txhawm rau ua tiav koj cov hom phiaj IPP lossis IFSP lossis piav qhia hais tias vim li cas koj thiaj ua tau raw s ib qho kev tshwj tseg lossis kev zam pub rau txoj cai lijchoj.

Xav tau cov xov xwm tseem ceeb ntau ntxiv txog ntawm kev yuav thov kev txiav txim siab dua li cas los ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam, nyeem peb cov ntaub ntawv tshaj tawm, Cov Cai Rooj Lus Kho Ob Tog Ntawm Lub Chaw Loj Hauv Cheeb Tsam (Regional Center Hearing Packet), ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F548401.pdf

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 2. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 3. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 4. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 5. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 6. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob (Welfare and Institutions Code) Tshooj 4659.1(c) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 7. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4646(f) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 8. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4710(b) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 9. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4710 “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 10. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4701.  Cov xov xwm ntawd yuav tsum nyob rau yam lus uas koj nkag siab thiab. “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 11. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4715(d. “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 12. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Tshooj 4710.5 (a) “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”

 

 

Click links below for a downloadable version.