Kev pabcuam saib xyuas kev khomob: Qhov Chaw Tshawb Nrhiav Cov Kev Cai, Cov Cai lij choj, thiab Lwm Cov Ntaub Ntawv Pub Dawb hauv Internet

Publications
#5511.09

Kev pabcuam saib xyuas kev khomob: Qhov Chaw Tshawb Nrhiav Cov Kev Cai, Cov Cai lij choj, thiab Lwm Cov Ntaub Ntawv Pub Dawb hauv Internet

Cov cai pabcuam saib xyuas kev khomob yog lub xeev thiab tsoomfwv cov kev pabcuam uas pab saib xyuas kev khomob rau ntau tus neeg tau nyiaj tsawg. Pawg thawj coj saib xyuas kev khomob hauv xeev califonias yog lub tsev hauj lwm khomob. [nyem qhov no rau DHCS qhov website]Muaj lwm lub xeev cov koom haum uas ua hauj lwm hauv saib xyuas kev khomob, suav nrog Lub Tsev Haujlwm tswj kev Khomob, Lub Tsev Haujlwm Pabcuam Kev Nyuaj Siab, Lub tsev hauj lwm pab cuam kev tsim kho, thiab lwm tus.