Kev Pab Txhawb Tus Kheej Rau Kev Ua Txhaum Incompetent to Stand Trial

Publications
#5513.09

Nyob hauv qhov xwm txheej twg uas kuv tuaj yeem nrhiav pom Incompetent to Stand Trial (IST)?

California tsab kev cai lij choj teev tseg tias koj tuaj yeem nrhiav pom Incompetent to Stand Trial (IST) thaum twg, vim yog muaj mob puas hlwb lossis xiam oos qhab kev loj hlob, koj tsis tuaj yeem:

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.