Kev Pab Txhawb Tus Kheej Rau Kev Ua Txhaum Incompetent to Stand Trial

Publications
#5513.09

Kev Pab Txhawb Tus Kheej Rau Kev Ua Txhaum Incompetent to Stand Trial

Nyob hauv qhov xwm txheej twg uas kuv tuaj yeem nrhiav pom Incompetent to Stand Trial (IST)?

California tsab kev cai lij choj teev tseg tias koj tuaj yeem nrhiav pom Incompetent to Stand Trial (IST) thaum twg, vim yog muaj mob puas hlwb lossis xiam oos qhab kev loj hlob, koj tsis tuaj yeem:

 

 

Click links below for a downloadable version.