Kev Pab Txhawb Nqa Txoj Kev Xav thiab Muab Kev Pab Cuam Rau Cov Tsiaj Uas Nyob Rau Hauv Cov Tsev So Zej Tsoom

Publications
#7156.09

Kev Pab Txhawb Nqa Txoj Kev Xav thiab Muab Kev Pab Cuam Rau Cov Tsiaj Uas Nyob Rau Hauv Cov Tsev So Zej Tsoom

Tus tsiaj pabcuam yuav raug cob qhia los ntawm tus kws tshaj lij, tus phooj ywg, tus neeg hauv tsev neeg, lossis tus neeg tsis taus.

Muab Kev Pab Tsiaj Li Cas?

Ib Tug dev uas yog:

 1. tau txais kev cob qhiav hauj lwm rau tus kheej
 2. pab ua hauj lwm lossis txhua txhua txoj hauj lwm
 3. qhov ntawv yog muaj txiaj ntsig rau ib tus neeg uas xiam oob khab, suav nrog kev xiam oob khab lub cev, lub siab, tej leeg, lub hlwb, lossis lwm hom kev xiam hlwb.

Muab Kev Txhawb Nqa Kev Xav Rau Tsiaj Li Cas?

Txhua Cov Tsiaj Uas:

 1. pab daws tau txhua qhov teeb meem
 2. ntawm tus neeg muaj mob xiam oob khab
 3. los ntawm muab kev nplij siab lossis txhawb nqa.

NCO TSEG: Ib tug tsiaj muab kev pab yog tau cob qhia los ntawm ib tus kws tshaj lij, ib tus phooj ywg, ib tus neeg hauv tsev neeg, lossis tus neeg xiam oob khab.

  Muab Kev Pab Tsiaj Muab Kev Txhawb Nqa Kev Xav Rau Tsiaj
Cov chaw nyob (thaum hmo ntuj) Muaj Muaj, yog hais tias sib ceg kom tsim nyog kev pab
Cov chaw nyob (thaum nruab hnub) Muaj Tsis Muaj
Cov chaw lag luam, cov khw kas fes, tsev noj mov, cov tsev qiv ntawv, cov tsev kho mob Muaj Tsis Muaj
Cov tsev tos qhua Muaj Tsis Muaj
Kuv puas yuav tau cov tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no? Muaj Muaj
Kuv puas yuav tau ib lub tsho khuam, ntawv pov thawj, thiab lwm yam los qhia tias kuv tus tsiaj yog pab dab tsi? Tsis Muaj Tsis Muaj

CO TSEG: mus saib "Cov Cai Hais Txog Kev Pab thiab Txhawb Kev Xav Rau Cov Tsiaj hauv Cov Tsev thiab Cov Chaw Nyob Zej Tsoom - FAQs " kom paub cov ntaub ntawv tseeb ntau ntxiv.

Cov lus nug uas yuav tau nug thaum nkag mus txog rau hauv ib qhov chaw nyob zej tsoom, lossis qhov chaw nyob nrog ib tug tsiaj pab cuam (tshwj tsis yog xav tau kev pab vim muaj kev xiam oob khab uas pom tseeb meej):

 1. Puas yog tus neeg uas muaj ib qho xiam oob khab tiag uas xav tau tus tsiaj los pab?  
 2. Tus tsiaj tau raug cob qhia ua yam hauj lwm twg lossis kev ua hauj lwm dab tsi?

Cov lus nug uas tsis tuaj yeem nug tau:

 1. Tib neeg qhov kev xiam oob khab uas xeeb txawm muaj thaum me los yog dab tsi? Lossis qhia tau hais tias lawv zoo li cas?
 2. Puas yog tus neeg muab cov ntaub ntawv kho mob los ua pov thawj rau lawv qhov kev xiam oob khab?
 3. Tus tsiaj puas tau muaj ntawv pov thawj, kev cob qhia, los yog ntawv tso cai los ua tus tsiaj muab kev pab cuam?

Thaum tus tsiaj muaj kev pab cuam tsis tuaj yeem lees paub nkag mus rau thaj chaw uas tau hais los saud:

 1. Tus tsiaj muaj kev hem thawj rau lwm tus.
 2. Tus tsiaj tsis nyob hauv kev saib xyuas thiab muaj kev tswj xyuas thiab / lossis tsis muaj tus tswv saib xyuas.
 3. Tus tsiaj qhov ib txwm ua yuav hloov pauv txawv rau ntawm cov khoom, cov kev pab cuam lossis cov hauj lwm.

Tshwj tsis yog qhov xav tau muaj kev xiam oob khab pom tseeb meej thaum nkag mus hauv tsev nrog kev pab txhawb kev xav rau cov tsiaj (los ntawm kev thov kom muaj chaw nyob yooj yim) cov tsev muab kev pab yuav nug cov ntaub ntawv uas:

 1. koj muaj mob xiam oob khab thiab
 2. ib qhov kev xiam oob khab uas cuam tshuam rau kev xav tau tus tsiaj.

NCO TSEG: tej zaum yuav tsis nug kom muab cov ntaub ntawv teev cov kev kho mob.

Kev thov kom muaj chaw nyob zoo yuav raug tsis kam lees yog tus tsiaj:

 1. Tsis tsim nyog vim yog tus tswv saib xyuas xiam oob khab,
 2. Ua qhov kev hem thawj rau lwm tus neeg lossis khoom siv,
 3. Tsis nyob hauv kev saib xyuas thiab kev txwj xyuas ntawm tus tswv thiab/lossis tus tswv tsev,
 4. Tsim kev kub ntxhov ua rau poob nyiaj txiag lossis kev tswj hwm, lossis
 5. Kev hloov pauv tus qaus ntawm cov kev pab cuam uas tus tswv tsev lossis cov tswv tsev tau koom nrog.

NCO TSEG: kev hem thawj yuav tsum yog ua raws li kev ntsuam xyuas ntawm txhua tus tsiaj raws li cov pov thawj ntawm tus cwj pwm tshwj xeeb ntawm tus tsiaj ntawd, tsis muaj kev ntshai los ntawm kev xav lossis kev paub dhau los nrog lwm tus tsiaj. Tsis tuaj yeem siv cov kev txwv rau ntau yam, qhov loj thiab hnyav.

 

 

Click links below for a downloadable version.