Kev Pab Thauj Mus Los Rau Medi-Cal Cov Neeg Tau Txais Kev Pab

Publications
#F120.09

Kev Pab Thauj Mus Los Rau Medi-Cal Cov Neeg Tau Txais Kev Pab

Daim ntawv qhia no piav qhia txog kev thauj mus los rau koj cov kev teem caij kho mob ntawm koj qhov kev npaj kho mob hauv Medi-Cal (MCP). Qhov kawg ntawm daim ntawv no qhia txog yuav ua li cas thiaj li tau txais kev pab cuam kev thauj mus los yog tias koj tau txais kev pab cuam (FFS) Medi-Cal.

 

 

Click links below for a downloadable version.