Kev Mus Saib Xyuas Cov Neeg Mob Xiam Oob Khab Uas Mob Coronavirus (COVID-19) Hauv Tsev Kho MOb

Publications
#7154.09

Kev Mus Saib Xyuas Cov Neeg Mob Xiam Oob Khab Uas Mob Coronavirus (COVID-19) Hauv Tsev Kho MOb

Qee cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob muaj txoj cai “tsis tos txais cov neeg tuaj saib xyuas” vim rau qhov muaj tus kab mob COVID-19. Lub Xeev California tau xa ib Daim Ntawv [1] Rau Cov Tsev Kho Mob thiab lwm cov tsev kho mob hais txog cov cai no. Tsab ntawv qhia hais tias qee zaum cov neeg xiam oob khab xav tau ib tus neeg pab nqa nrog lawv mus rau hauv tsev kho mob lossis mus cuag kws kho mob. Tsab ntawv no nyob rau nram kawg ntawm daim ntawv no.

 

 

Click links below for a downloadable version.