Kev Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal: “Kev Cuag Ncua ntawm Kev Kho Mob”

Publications
#5545.09

Yog hais tias koj muaj Medi-Cal ib txwm[1] thiab ziag no koj raug qhia tias koj yuav tsum tso npe hauv ib qho kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal (MCP, Medi-Cal managed care plan),[2] ces tej zaum koj yuav muaj peev xwm txuas kev tuaj cuag koj tus kws kho mob fab kev kho mob ntawm Medi-Cal ib txwm mus ntxiv. Nov yog yam uas muaj ntsiab lus los ntawm “kev cuag ncua ntawm kev kho mob.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.