Kev Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal: “Kev Cuag Ncua ntawm Kev Kho Mob”

Publications
#5545.09

Kev Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal: “Kev Cuag Ncua ntawm Kev Kho Mob”

Yog hais tias koj muaj Medi-Cal ib txwm[1] thiab ziag no koj raug qhia tias koj yuav tsum tso npe hauv ib qho kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal (MCP, Medi-Cal managed care plan),[2] ces tej zaum koj yuav muaj peev xwm txuas kev tuaj cuag koj tus kws kho mob fab kev kho mob ntawm Medi-Cal ib txwm mus ntxiv. Nov yog yam uas muaj ntsiab lus los ntawm “kev cuag ncua ntawm kev kho mob.

 

 

Click links below for a downloadable version.