Kev Kawm Tshwj Xeeb Thoob Plaws Ntawm Cov Kev Pab Rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Cov Hnub Nyoog 18-22 Xyoos

Publications
#F050.09

Kev Kawm Tshwj Xeeb Thoob Plaws Ntawm Cov Kev Pab Rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Cov Hnub Nyoog 18-22 Xyoos

Thaum lub Xeev tus neeg tsim cai yuav tsum tau los ntawm lub koom haum kev pab cuam rau kev loj hlob (DDS) los txo nws cov peev nyiaj hauv xyoo dhau los, nws kuj hloov txoj cai ntawm cov hom phiaj thiab cov nqi ntawm cov kev pab cuam uas cov chaw hauv cheeb tsam tuaj yeem yuav. Daim ntawv qhia qhov tseeb no piav qhia txog cov kev hloov hauv xyoo 2011 thiab 2017 hauv kev siv cov kev pab cuam hauv tsev kawm ntawv rau cov neeg muaj hnub nyoog 18 txog 22 xyoos uas tau txais kev kawm tshwj xeeb thiab tsis tau txais daim kawm tias lossis daim ntawv pov thawj kawm tiav, cov kev zam uas siv tau, thiab yuav ua li cas yog lub tsev pab cuam hauv tej cheeb tsam xav hloov koj cov kev pab.

 

 

Click links below for a downloadable version.