DAIM NTAWV TSEEM CEEB: Kev Txiav Medicaid/Medi-Cal Yuav Tsim Kev Puas Tsuaj Rau Cov Tsev Kawm Ntawv thiab Kev Kawm Tshwj Xeeb

Publications
#F105.09

DAIM NTAWV TSEEM CEEB: Kev Txiav Medicaid/Medi-Cal Yuav Tsim Kev Puas Tsuaj Rau Cov Tsev Kawm Ntawv thiab Kev Kawm Tshwj Xeeb

Kev Txiav Medicaid/Medi-Cal Yuav Tsim Kev Puas Tsuaj Li Cas Rau Txoj Kev Kawm Tshwj Xeeb?

Hnub no, Cov tsev kawm ntawv hauv California siv $180 lab nyiaj hauv Medi-Cal/Medicaid los them cov kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm, tshwj xeeb yog cov tub ntxhais kawm uas xiam oob kab. Ntau tshaj $90 lab ntawm cov nyiaj no yog tau los ntawm tsoom fwv.  Cov kev tawm tswv yim hauv Lub Tsev Sab Laj(Congress) tsis ntev los no yuav txiav lossis kaw cov nyiaj pab Medicaid ntawm tsoom fwv no.

Cov tsev kawm yeej siv cov nyiaj pab Medi-Cal los them cov kev pa cuam hauv me nyuam yaus li Phiaj Xwm Kev Kawm Ntawv Raws Leej Neej (Individualized Education Plan, IEP).  Rau cov me nyuam uas tsism nyog, Medi-Cal pab nyiaj pab cuam kev kawm tshwj xeeb xws li:

  • Kev kho xyuas kev ua hauj lwm thiab lub nrog cev,
  • kev tu neeg mob,
  • kev siab xyuas sab hlwb kev xav thiab 
  • cov kws pab hauv tsev kawm

Medi-Cal kuj tseem them yiaj rau cov tub ua hauj lwm, cov neeg thawb laub, cov khoom rau me nyuam yau ua si tshwj xeeb, cov cuab yeej pab rau cov tub ntxhais kawm uas xiam oob khab. 

Cov tsev kawm kuj tseem siv Medi-Cal los them cov kws tus neeg mob, cov kws kho sab hlwb kev xav thiab lub tsev kawm ntawv me nyuam yau thiab cov kev pab cuam tiv thaiv, xws li kev ntsuam tsov kev pom kev thiab kev hnov lus ntawm txhua tus tub ntxhais kawm. 

Kev Txiav Medicaid/Medi-Cal Yuav Tsim Kev Puas Tsuaj Li Cas Rau Peb Cov Kev Kawm Ntawv? 

Kev Kawm Tiav Ntawm Cov Tub Ntxhais Kawm Qis Dua: Kev tshawb fawb qhia tau rau peb tias cov tus ntxhais kawm ntawv tau txais kev pov puag los ntawm Medicaid los yog lwm yam pov hwm kev kho mob ntau muaj kev nkag tuaj kawm ntawv ntxiv yuav luag txhua hnub, kawm tiav high school, thiab kawm tiav qib siab dua li cov me nyuam kawm ntawv uas tsis tau txais kev pab kho mob. Lawv ua tau nyiaj yug ntau dua thiab ua lub neej ntev zog, muaj kev noj qab nyob zoo duas. Kev kawm cov nyiaj pab Medi-Cal/Medicaid yuav plam qee cov nyiaj tau los thiab tsem cov tub ntxhais tawm ntawm qhov phiaj xwm thiab tawm ntawm txoj kev kawm tiav.

Cov Tsis Tuaj Koom Thiab Cov Tawm Saib Dua: Kev mob nkeeg yog qhov laj thawj thib 1 ua cov tub ntxhais kawm tsis mus kawm ntawv. Kev txiav Medi-Cal/Medicaid yuav uas rau muaj ntau cov me nyuam mob nyob tom tsev nrog cov kab mob hoob pob, mob hniav, lossis lwm yam mob uas tsis tuaj yeem tswj tau li uas lawv tau txais txoj kev saib xyua suas tsim nyog.   Kev tshawb nrhiav pom tias cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis mus kawm ntawv tas li muaj kev tsis paub zoo hauv kev kawm qib kindergarten, nyeem ntawv tsis zoo hauv qib peb, thiab muaj kev tawm ntawv siab dua nyob hauv qib siab. Thiab qhov no yuav yog ib qhov kev puas tsuaj rau tsev kawm ntawv ob npaug, suav txij li kev coj me nyuam tuaj kawm ntawv qis dua qub mus txog rau kev txos cov nyiaj pab hauv tsoom fwv qis qua qub
pob nyiaj siv.

Txo Nqis Txoj Kev Tsom Xyuas thiab Kev Kho Thaum Ntxov: Cov tsev kawm ntawv thiab cov koom haum hauv zej zog tam sim no nyob ntawm Medicaid tus kws kho mob pom zoo rau phiaj xwm Kev Tsom Xyuas Mob, Kev Ntau Nqi Tus Mob, thiab Kev Kho Thaum Ntxov thiab Cov Sij Hawm Kho (Early and Periodic Screening, Diagnosis, thiab Kev Kho Mob, EPSDT) ntxhawm rau pab ntsuam xyuas thiab kho cov men yuam uas muaj teeb meem tsis hnov lus thiab tsis pom kev, Cov kev tsis txawj loj hlob, thiab cov kev xiam oob khab xws li tsis taus xws li kab mob puas hlwb (autism) uas tuaj yeem cuam tshuam kev kawm. Kev txiav Medicaid tawn tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau EPSDT, tshem cov me nyuam tawm yam tsis tau ntsuam xyuas thiab tsis tau kho txoj kev kawm thiab kev loj hlob; chuam txhuam lub hom phiaj kev kawm thaum ntxov uas tsem tawm tag nrho txhua tus tub ntxhai kawm txoj kev npaj tau uas yuav mus kawm hauv qib kindergarten; thiab txo txoj kev rau siab zuj zu ntawm txoj kev ntseeg siab tias txhua me nyuav tuaj yeem nyeem tau thaum tiav qib peb.

Kev Pab tsCuam Kho Sab Hlwb Kev Xav:  7 leej ntawm 10 tsu tub ntxhais kawm uas tau txais kev pab cuam kho sab hlwb kev xav yog tau los ntawm cov kev pab cuam hauv tsev kawm ntawv.  Feem ntau, cov kev pab cuam kev saib laj hauv tsev kawm ntawv no yog tau txais peev los ntawm Medicaid EPSDT.