Daim ntawv qhia txog kev ntxub ntaug kev xiam oob khab: Tsoom fwv koom tes thiab Lwm yam Cov koom haum Pej Xeem

Publications
#F112.09

Tsoom fwv teb chaws thiab Lub Xeev cov cai xiam oob khab

Nqe II ntawm cov neeg Asmeskas muaj kev xiam oob khab tsis pub muaj kev ntxub ntxaug cais los ntawm xeev thiab tsoom fwv cov koom haum hauv hauv zos (pej xeem cov koom haum). Tshooj cai 504 ntawm Txoj Cai tswj fwm Kev Rov Pab cuam muab kev tiv thaiv zoo xws li kev saib tsis taus los ntawm cov koom haum uas tau txais tsoom fwv cov nyiaj.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.