DAIM NTAWV: Medicaid/Medi-Cal yog dab tsi?

Publications
#F106.09

DAIM NTAWV: Medicaid/Medi-Cal yog dab tsi?

Lub phiaj xwm Medicaid ntawm tsoom fwv muaj kev pab kho mob rau cov niam txiv pej xwm uas tau nyiaj los qis, nrog rau cov laus, cov neeg xiam oob khab, thiab cov me nyuam yau.  Medicaid tau txaiv cov peev los ntawm kev sib koom ua kev ntawm lub xeev thiab tsoom fwv.  Cov xeev khiav lawv cov phiaj xwm Medicaid ntawm lawv tus kheej thiab yuav tsum ua raw li tsoom fwv txog cia nruj heev, tab sis muaj qees yam kev zam nyob hauv cov kev pab cuam uas lawv muab los.

 

 

Click links below for a downloadable version.