DAIM NTAWV: Medicaid/Medi-Cal yog dab tsi?

Publications
#F106.09

DAIM NTAWV: Medicaid/Medi-Cal yog dab tsi?

Lub phiaj xwm Medicaid ntawm tsoom fwv muaj kev pab kho mob rau cov niam txiv pej xwm uas tau nyiaj los qis, nrog rau cov laus, cov neeg xiam oob khab, thiab cov me nyuam yau.  Medicaid tau txaiv cov peev los ntawm kev sib koom ua kev ntawm lub xeev thiab tsoom fwv. 

Medicaid/Medi-Cal yog dab tsi?

Lub phiaj xwm Medicaid ntawm tsoom fwv muaj kev pab kho mob rau cov niam txiv pej xwm uas tau nyiaj los qis, nrog rau cov laus, cov neeg xiam oob khab, thiab cov me nyuam yau.  Medicaid tau txaiv cov peev los ntawm kev sib koom ua kev ntawm lub xeev thiab tsoom fwv.  Cov xeev khiav lawv cov phiaj xwm Medicaid ntawm lawv tus kheej thiab yuav tsum ua raw li tsoom fwv txog cia nruj heev, tab sis muaj qees yam kev zam nyob hauv cov kev pab cuam uas lawv muab los.

Nyob Hauv California, Medicaid hu tias Medi-Cal.  Medi-Cal muaj ntau yam kev pab cuam kho mob uas dav heev, nrog rau kev pab cuam thiab kev txhawb nqa mus sij hawm ntev (LTSS) uas pab niam txiv pej xeem nrog rau cov xiam oob khab nyob hauv lawv lub tsev lossis ntawm lawv tsev neeg. Cov no suav nrog rau:

  • Cov Kev Pab Cuam Uas Raug Zam Hauv Tsev Thiab Kev Saib Xyuas Hauv Zej Zog (Home and Community-Based, HCBS), xws li Cov peev no raug pab lo ntawm ntau thaj tsam thiab Qho Chaw Kho Mob/Tsev Kho Mob Uas Raug Zam (tam sim no hu ua Cov kev pab cuam uas raug zam Hauv Tsev Thiab Kev Saib Xyuas Hauv Zej Zog)
  • Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In Home Supportive Services, IHSS);
  • Kev Kho Mob Ntawm Cov Laus Hnub/Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Cov Laus Hauv Zej Zog;
  • Cov Phiaj Xwm Kev Pab Cuam Kho Mob Txhuam Yam Rau Cov Laus (Program of All Inclusive Care for the Elderly, PACE)

Tsis tas li ntawv cov kev pab cuam no, Medi-Cal them nyiaj rau tus kws kho mob uas yuav mus ntsib; kev sim soj ntsuam xyuas; kev pab cuam kho mob kub ceev; kev phais; pw hauv tsev kho mob; cov ntawv tshuaj uas kws kho mob sau; cov kev pab cuam kho hniav; txhoj hauv lwm kho mob & kev kho lub cev; cov kev pab cuam rau cov quav yeeb quav tshuaj sab nrauv; cov chaw kho mob; cov khoom siv kho mob; cov khoom kho mob uas ruaj khov xws li lub rooj zaum muaj log thiab tus pas nrig muaj log; thiab kev mus los txhawm rau mus ntsib kws kho mob.

Cov me nyuam xiam oob khab tseem yuav tau txais cov nyiaj pab ntxiv xws li kho mob hau tsev thiab kev kho mob tus cwj pwm.

Muaj pes tsawg tus neeg uas tau txais Medicaid/Medi-Cal?

Medicaid yog lub tuam txhab kev tuav pov hwm kho mob loj tshaj plaws, pov puag 74 lab, lossis ntau tshaj 1 leeg ntawm 5 leej neeg Asmeskas.

  • Nrog rau 42% ntawm cov me nyuam hauv teb chaw
  • California - 13.5 lab,  nrog rau HALF ntawm cov me nyuam hauv California

Txoj Cai Kho Mob Pheej Yig (Obamacare) Pauv Medicaid/Medi-Cal li ca?

Txoj Cai Kho Mob Pheej Yig (ACA), lossis Obamacare, nthuav dav kev muaj cai txais kho mob rau cov pej xeem uas ntau txais nyiaj lo tsawg lossis ntau qhov chaw muaj txiaj ntsig kom tau txais Medi-Cal.

Nyob rau United States, ntau tshaj 20 lab leej neeg muaj cai tau txais kev kho mob thiab tam sim no muaj kev saib xyuas kho mob nkeeg vim yog kev nthuav dav ntawm Medicaid. Plaub lab leej meeg yog nyob hau California.

Cov tswv yim hauv rooj sab laj tsis ntev lo no yuav pauv Medicaid/Medi-Cal dab tsi?

Rooj sab laj tsis ntev los no tau sab laj“tsem tawm thiab hloov rau” Txoj Cai Kho Mob Pheej Yig thiab muaj kev hloov pauv loj rau ntawm Medicaid/Medi-Cal.  Cov kev hloov pauv no hu tias Cov Nyiaj Pab Ntawm Tsoom Fwv (Block Grants) thiab Cov Kev Tswj Fwm Kev Siv Nyiaj Ntawm Tsoom Fwv (Per Capita Caps) hloov rau Medicaid kev ua hauj lwm tam sim no, uas yog lub xeev thiab tsoom fwv yuav tsum tau them rau cov kev pab cuam uas cov pej xeem xav tau.        

Cov Nyiaj Pab Ntawm Tsoom Fwv (Block Grants)

Cov nyiaj pab ntawm tsoom fwv yuav tsum yog nyiaj daus las ua tau teev tseg, thiab cov xeev yuav tsum tau thaj tsob tag nrho cov nqi nyiaj daus las uas tau hais los saum toj no. Txij li thaum cov nyiaj pab dawb tsis nce ntxiv txhua xyoo txhawm rau ua kom caum cuag teeb meem nyiaj tsis muaj nqi, lossis cov kev kho mob kub ceev, cov xeev yuav tsum tau pab peev ntau ntxiv rau piaj xwm Medicaid txua xyoo, thiab yuav tau muaj cov kev txwv txiav ntau ntxiv, thiab yuav tau nqis kev pab cuam rau cov pej xeem kom tsawg ntxiv.  Cov nyiaj pab dawb yuav ua rau kom cov nyiaj kho mob thiab cov kev pab cuam tsawg ntxiv vim nyob hauv qab tswj fwm ntawm kev cai lij choj, tsoom fwv tseem yuav tau them 57% ntawm tus nqi.

Cov Kev Tswj Fwm Kev Siv Nyiaj Ntawm Tsoom Fwv (Per Capita Caps)

Kev tswj Fwm kev siv nyiaj ntawm tsoom fwv tseem tsis tau zoo txaus, vim tias yuav tau tso cai rau cov xeev txiav cov nyiaj uas lawv tseem ua tsis tau tam sim no.  Cov xeev yuav tau tsim cov ntawv ua npe tos, kev sau npe, thiab txiav cov kev pab cuam tseem ceeb rau cov me nyuam yaus nrog rau cov xiam oob khab.

Cov kev hloov pauv no txhai tau li ca rau California?

Xwv li ntawm Medi-Cal, qhov no txhais tau tias $3.2 twb tsawg dua hauv cov peev ntawm tsoom fwv 2020

  • $8.7 twb tsawg dua hauv cov peev ntawm tsoom fwv 2027
  • Pob peev tag nrho $35.2 twb dollars 10 xyoo tom ntej

Tab sis cov kev pab cuam kho mob tag nrho ntawm California —nrog rau kev nthuav dav ntawm ACA’s Medi-Cal, cov nyiaj pab ntawm tsoom fwv / cov kev tswj fwm kev siv nyiaj ntawm tsoom fwv uas pab rau, thiab cov nqi sib faib uas txo nqis ntawm ACA (txhawm rau pab rau cov pej xeem uas tau nyiaj los tsawg uas tau txais kev kho mob uas tsis yog Medi-Cal hauv kev lag luam), Cov neeg koom siv tseem yuav siab dua: qho phiaj xwm tas los no, yuav cuam tshuam rau California ntawm xyoo 2020 txog 2026 yuav muaj $85.7 twb. Ntawm 2020 txog 2027, yuav muaj tag nrho $138.8 twb hauv cov peev uas tsoom fwv tau txiav los.

 

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.