Daim Ntawm Piv Txwv Sau Thov Kom Rov Hloov Kho Cov Chaw Nyob Rau Lub Sij Hawm Uas Muaj Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Mus Thoob Plaws Txhua Qhov Chaw

Publications
#7160.09

Daim Ntawm Piv Txwv Sau Thov Kom Rov Hloov Kho Cov Chaw Nyob Rau Lub Sij Hawm Uas Muaj Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Mus Thoob Plaws Txhua Qhov Chaw

Raws Li Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Mes Kas Uas Xiam Oob Khab, koj muaj txoj cai tau txais kev pab qhov chaw nyob uas tsim nyog hauv chaw ua hauj lwm. Qhov no suav nrog cov chaw nyob uas koj xav tau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 sib kis mus thoob plaws txhua qhov chaw tuaj yeem pab kom koj muaj kev noj qab haus huv thiab muaj peev xwm ua hauj lwm zoo li qub. Tsab ntawv ua piv txwv no tuaj yeem siv los nug koj tus tswv ntiav hauj lwm lossis chaw ua hauj lwm yav tom ntej rau qhov kev hloov chaw nyob kom tsim nyog li qhov koj xav tau hauv kev ntiav neeg ua hauj lwm lossis rau koj txoj hauj lwm.

 

[Hnub Tim]
Hawm txog [Tus tswv ntiav hauj lwm]:

Kuv sau ntawv thov kom muaj [ib] qho kev pab kho uas tsim nyog rau kuv qhov kev xiam oob khab / cov kev xiam oob khab. Kuv [yog ib tus neeg ua hauj lwm ntawm / kuv tseem tab tom thov rau theem hauj lwm ntawm] [Lub Koom Haum Zej Tsoom]. Kuv tseem [yuav raug hais kom nyob twj ywm hauv tsev / muaj kev pheej hmoo siab rau qhov yuav sib kis tau tus kab mob COVID-19 vim rau qhov tias kuv muaj kev xiam oob khab]. Vim hais tias kuv xiam oob khab, kuv xav tau kev saib xyuas ntxiv los tiv thaiv rau kuv tus kheej los ntawm tus kab mob COVID-19. Kuv xav tau cov kev pab xws li hauv qab no: [sau cov kev pab kho kom yooj yim]. Kuv [tus kws kho mob / kws kho mob hlwb / tus kws npliag siab / tus kws zuaj mob leeg / tus ua hauj lwm soom khaub / tus kws kho mob tshaj lij / lwm lwm tus neeg (piav qhia)] tau suav hais tias cov kev hloov kho / kev hloov kho uas tsim nyog rau hauv kuv qhov kev xiam oob khab. Thov saib cov ntawv ntxiv uas xa tuaj ntawm [tus kws kho mob lossis tus kws tshaj lij lub npe]. Ib qho ntxiv, thov mus saib [tsoom fwv qib siab, lub xeev lossis lub nroog tsab cai] uas tau hais kom kuv mus nyob hauv qhov chaw so ntawd thaum lub sij hawm uas muaj tus kab mob COVID-19 uas tau sib kis mus thoob plaws txhua qhov chaw. Txoj cai ntawm Tsoom fwv qib siab thiab lub xeev tau hais kom cov tswv ntiav hauj lwm txais cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg nrhiav hauj lwm uas muaj kev xiam oob khab. Thov teb rau cov lus thov no thaum [hnub tim]. Thov hu rau kuv ntawm [koj tus xov tooj thiab / lossis qhov chaw nyob e-mail] yog koj muaj lus nug. Ua tsaug rau koj.

Muaj lus saib siab txog koj,
[Koj lub npe]
[Koj qhov chaw nyob]

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.