Daim Ntawm Piv Txwv Sau Thov Kom Rov Hloov Kho Cov Chaw Nyob Rau Lub Sij Hawm Uas Muaj Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Mus Thoob Plaws Txhua Qhov Chaw

Publications
#7160.09

Daim Ntawm Piv Txwv Sau Thov Kom Rov Hloov Kho Cov Chaw Nyob Rau Lub Sij Hawm Uas Muaj Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Mus Thoob Plaws Txhua Qhov Chaw

Raws Li Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Mes Kas Uas Xiam Oob Khab, koj muaj txoj cai tau txais kev pab qhov chaw nyob uas tsim nyog hauv chaw ua hauj lwm. Qhov no suav nrog cov chaw nyob uas koj xav tau thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 sib kis mus thoob plaws txhua qhov chaw tuaj yeem pab kom koj muaj kev noj qab haus huv thiab muaj peev xwm ua hauj lwm zoo li qub. Tsab ntawv ua piv txwv no tuaj yeem siv los nug koj tus tswv ntiav hauj lwm lossis chaw ua hauj lwm yav tom ntej rau qhov kev hloov chaw nyob kom tsim nyog li qhov koj xav tau hauv kev ntiav neeg ua hauj lwm lossis rau koj txoj hauj lwm.

 

 

Click links below for a downloadable version.