COVID-19 (Coronavirus) – Nkag mus rau kev siv tshuaj yog tias koj tau txais Medi-Cal

Publications
#F121.09

COVID-19 (Coronavirus) – Nkag mus rau kev siv tshuaj yog tias koj tau txais Medi-Cal

Qhov no yog rau cov neeg ntawm Medi-Cal uas tsis paub meej tias lawv yuav tau txais lawv cov tshuaj li cas.

*Cov ntawv tshaj tawm no tau hloov kho tshiab Lub Peb Hlis 20, 2020. Cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog cov xov xwm tus kab mob COVID-19 nws muaj nyob rau ntawm no: https://www.disabilityrightsca.org/post/announcement-coronavirus-and-how-disability-rights-california-can-help-you thiab nyob rau ntawm no https://www.covid19.ca.gov/healthcare/

 

Qhov no yog rau cov neeg ntawm Medi-Cal uas tsis paub tseeb tias lawv yuav tau lawv cov tshuaj li cas.

Hauv daim ntawv qhia qhov tseeb no, koj yuav tau paub txog:

  • Yuav uas li cas thiaj tau txais koj cov tshuaj kho mob
  • Kev npaj khaws tshuaj khob mob cia siv mus ntev
  • Lwm cov nqe lus nug

 

Txoj Hau Kev Yuav Tau Txais Cov Tshuaj Kho Mob

Tej zaum koj yuav tuaj yeem tau txais kev xa koj cov tshuaj tuaj. Muaj kev pabcuam muab tshuaj nyob online. Tiv tauj rau koj txoj kev npaj kho mob kom tau cov ntaub ntawv ntsig txog kev xa koj cov tshuaj tuaj.

Koj tuaj yeem mus nrhiav tau koj txoj kev npaj tswj hwm saib xyuas ntawm no -  https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

Yog tias koj muaj Tus Nqi rau Kev Pab cuam Medi-Cal, Mus nrhiav seb lub tsev muag tshuaj twg hauv nroog uas tuaj yeem txais tau Medi-Cal thiab xa hauv qhov chaw xa khoom.

Yog tias koj yuav tsum tau tuaj nqa koj cov tshuaj, saib seb lub tsev muag tshuaj puas muaj qhov chaw nres tsheb-ncaj ntawm lub qhov rai lossis lub chaw tos tsheb me me ntawm ntug kev. Koj yuav tau hais kom ib tug neeg hauv koj tsev neeg, phooj ywg lossis ib tug nyob ze koj kom pab koj txog qhov no.

Kev Npaj Khaws cov Tshuaj Kho Mob Cia Siv Mus Ntev

Medi-Cal tso cai rau lub chaw muag tshuaj kom muab tshuaj kho mob mus cia siv hauv tsev kom txog li 100 hnub.1 Tsis tas li, yog tias txog li 75% ntawm cov hnub nruab nrab thaum cov tshuaj tau muab thawj zaug tau tag lawm, koj tuaj yeem tau txais ntau yam tshuaj ntxiv.2 Koj tuaj yeem paub tseeb tias koj muaj tshuaj cia txaus siv mus kom tau ntau lub hlis tom ntej.

Cov tsev muag tshuaj yuav tsum tau pab muab tshuaj noj thaum muaj mob nyhav heev. Cov chaw muag tshuaj yuav tau muab tshuaj rau cov neeg mob cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19. Yog xav paub ntau ntxiv mus saib tau - http://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp

Lwm Yam Nqe Lus Nug

Txog rau cov nqe lus nug dav dav txog cov txiaj ntsig ntawm Medi-Cal lub chaw muag tshuaj - https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx

Yog xav paub ntaub ntawv ntxiv txog ntawm lub chaw muag tshuaj, tiv tauj Medi-Cal Cov Tswv cuab thiab Tus Muab Kev Pab ntawm tus xov tooj (800) 541-5555.

Yog koj muaj lus nug txog koj cov cai raws li txoj cai lij choj, hu rau DRC tus xov tooj txais tos ntawm (800) 776-5746.

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.