Cov Phiaj Xwm Haujlwm Medi-Cal los mus Pab Rau Koj Nyob Hauv Koj Tsev Los Sis Tawm Ntawm Tsev Laus

Publications
#5392.09

Cov Phiaj Xwm Haujlwm Medi-Cal los mus Pab Rau Koj Nyob Hauv Koj Tsev Los Sis Tawm Ntawm Tsev Laus

Muaj cov kev pab cuam Medi-Cal sib txawv los pab cov neeg tsis taus thiab cov neeg laus nyob hauv lawv lub tsev. Cov kev pabcuam no tuaj yeem pab lawv rov qab los tsev ntawm cov chaw xws li tsev kho mob thiab tsev laus. Pub no qhia koj txog cov kev pab cuam no. Nws qhia koj yuav ua li cas yog tias koj xav tau kev pab kom tau txais ib qho ntawm cov kev pab cuam.

Muaj ntau qhov tes dej num haulwm uas sib txawv nyob rau hauv California uas yuav pab tau rau cov neeg uas xiam oob qhab thiab / lossis cov laus uas tau txais Medi-Cal uas tseem nyob rau tom lawv tsev, lossis pab lawv tawm ntawm lub chaw saib xyuas neeg mob uas nyob los ntev rov qab mus tsev (xam muaj tsev kho mob, tsev laus, thiab lwm cov chaw kho mob) Tsab ntawv tshaj tawm no nthuav qhia dav dav txog cov ntsiab lus ntawm cov tes dej num haujlwm no, tab sis yog koj xav tau kev pab kom tau txais cov kev pab cuam, koj tuaj yeem tiv tauj rau Disability Rights California tus xov tooj hu dawb ntawm (800) 776-5746 lossis TTY   (800) 719-5798.  Koj tseem tuaj yeem nkag mus saib peb tus vev xaib www.disabilityrightsca.org. 

Kuv Yuav Ua Li Cas Thiaj Tau Txais Tej Kev Xav Tau Kev Pab Saib Xyuas Txhua Hnub Nyob Hauv Tsev?

Qhov tes dej num haujlwm Medi-Cal tseem ceeb uas muab tus neeg tos txais saib xyuas txhawm rau pab cov neeg xiam oobqhab kev saib xyuas ntiag tug, kev ua kev nyiam huv, kev ua hauj lwm thiab cov pluas mov yog Tej Kev Pab Cuam  Hauv Vaj Hauv Tsev (IHSS, InHome Supportive Services).  IHSS raug tsa los pab cov neeg tau nyiaj tsawg uas xiam oob qhab ntawm txhuas lub hnub nyoog kom nyob yam nyab xeeb lug hauv lawv lub tsev yog tias lawv xav ua li ntawv, zoo duas nyob hauv tsev laus los yog lwm cov chaw saib xyuas.   IHSS them nyiaj rau ntau yam kev pab cuam hauv tsev uas ua los ntawm cov neeg txais tos saib xyuas, xam muaj kev saib xyuas tus kheej uas tsis yog kev kho mob kev pab saib xyuas ntiag tug xws li kev pab da dej, kev pab npaj kom txhij txhua, kev pab pub mov, kev pab hnav khaub ncaws lossis kev pab siv chav dej.    Nws kuj tseem them nyiaj rau lwm yam kev pab cuam xws li kev tus vaj tus tsev, ntxhua khaub ncaws, ua zaub ua mov noj, thiab ntxuav tais diav IHSS tuaj yeem pab nyiaj “cov kev pab cuam rau kev kho mob nkeeg " uas tau kev tso cai los ntawm tus kws kho mob, thiab tuaj yeem muab kev thauj mus los ntawm kev kho mob thiab lwm yam kev teem caij uas yuav tsum tau ua.   Cov neeg feem coob nrhiav thiab ntiav lawv cov neeg ua hauj lwm txais tos saib xyaus (xam muaj cov neeg hauv tsev nyob rau qeev qhov zwj ceeb), tiam sis nyob rau qee thaj tsam, cov koom haum saib xyuas tuaj yeem pab cuam IHSS pub rau cov neeg txais tos saib xyuas.  Yog xav paub xov xwm ntxiv txog IHSS, mus saib DRC tsab ntawv tso tawm Cov Kev Pab Cuam Uas Txhawb Nqa Hauv Vaj Hauv Tsev (In-Home Supportive Services): Phau Ntawv Qhia Siv Ntxaws Ntxaws nyob rau ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsIHSSNutsandBolts.htm lossis Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Zej Tsoom Tus Vev xaib nyob rau ntawm http://www.cdss.ca.gov/In-Home-Supportive-Services.

Lwm qhov kev xaiv rau cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 55 xyoos uas yog tus tsim nyog tau txais Medi-Cal thiab Medicare thiab yuav tsim nyog rau mus nyob rau tsev laus yog qhov  Tes Dej Num Haujlwm tag Nrho Kev saib xyuas Uas Nyob Ua Ke rau Cov Neeg Laus (PACE, Program of All Inclusive care for the Elderly).  PACE muab kev duav rau tag nrho pov thaiv uas xav tau, tseem ceeb, thiab ntev xam muaj kev sau ntawv yuav tshuaj, kws kho mob, kev thauj mus los, kev saib xyuas hauv tsev, kev ntsuam xyuas mob, kev mus ntsib tsev kho mob, thiab tej  tsev laus uas tsim nyog tib si.  Thaum koj rau npe hauv PACE, koj ua hauj lwm nrog PACE cov muab kev pab cuam thiab koj tsis tuaj yeem yuav tau txais IHSS (txawm li cas los xij PACE muab qee cov kev pab cuam kev saib xyuas hauv tsev).  PACE tsis muaj nyob thoob nplaws hauv California.  Yog xav paub ntau ntxiv, mus saib hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg ntawm California tus vev xaib ntawm:  http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort….

Yog Hais Tias Kuv Xav Tau Tshaj Qhov Tus Neeg Tos Txais Saib Xyuas Ne (xws li kev tu mob nkeeg lossis kev saib xyuas neeg mob?

California ua ntau qhov Kev Zam Tsev Neeg thiab Zej Zog (HCBS, Home and Community-Based Waivers) uas yog Cov tes dej num haujlwm Medi-Cal uas zam rau Medi-Cal uas tsi ntsees yog li ntawv cov neeg tuaj yeem nyob hauv tsev hloov qhov mus nyob hauv ib lub chaw.   

Muaj ib qho kev sib txawv ntawm Kev Zam HCBS uas sib txawv nyob rau hauv California, xam muaj xws li: Kev Zam Rua Cov Roj Ntsha Tiv Thaiv Kab Mob Tsis Txaus (Mob Ej) (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome); Kev Zam Rau Cov Ua Neej Nyob Uas Pab (ALW, Assisted Living Waiver); Kev Zam Tej Kev Pab Cuam Rau Hauv Tsev thiab Zej Zog rau Kev Xiam Oob Qhab Fab Kev Loj Hlob(HCBS-DD, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled); Cov Hau Kev Xaiv Kev Zam Rau Tsev Neeg thiab Zej Zog (yav tag los hu ua Kev Zam Rau Tsev Laus/Tsev Kho Mob Me (NF/NH, Nursing Facility/Acute Hospital)) thiab Kev Zam Rau Tej Kev Pab Cuam Cov Neeg Laus Uas Muaj Ntau Lub Hom Phiaj (MSSP, Multi-Purpose Senior Services Waiver). Cov Kev Zam no raug piav qhia hauv qab no:

Kev Zam Rau Kev Ua Neej Nyob Uas Pab(ALW):   Qhov Kev Zam Rau Kev Ua Neej Nyob Uas Pab yog ib qho tes dej num haujlwm Midi-Cal uas them nyiaj rau kev ua neej nyob uas pab, kev sib tham rau kev saib xyuas thiab lwm yam txiaj ntsig uas raug muab rau cov neeg laus uas tsim nyog thiab cov neeg uas xiam oob qhab tus uas tsim nyog rau mus nyob hauv ib lub tsev laus  Cov kev pab cuam ALW muaj nyob rau cov cheeb nroog Alameda, Contra Costa, Fresno, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, thiab Sonoma. Cov tib neeg tau txais cov kev pab cuam hauv kev nkag rau Cov Chaw Saib Xyuas (RCFs, Residential Care Facilities), Cov Chaw Saib Xyuas Neeg Laus (RCFEs, Residential Care Facilities for the Elderly) lossis hauv tej chaw nyob rau zej tsoom.  Yog xav paub ntxiv txog qhov kev zam no, koj tuaj yeem mus saib tau ntawm tus vev xaib no http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.&nb…;

Cov Hau Kev Xaiv Kev Zam Rau Tsev Neeg thiab  Zej Zog (HCBA, Home and Community Based Alternatives (Waiver) ( yav tag los yog Kev Zam Rau lub Tsev Laus/ Tsev Kho Mob Me):  Qhov Kev Zam HCBA muab kev saib xyuas hauv tsev nruab hnub hmo ntuj, kev kho kom rov zoo los, kev tswj tuav case, thiab lwm yam kev pab rau cov neeg tus uas tsim nyog tso rau hauv tej chaw saib xyuas Medi-Cal xws li tsev laus, cov chaw saib xyuas neeg mob ntev lawm rau cov laus, Cov Chaw Saib Xyuas Qib Siab rau Cov Neeg Xiam Oob Qhab Fab Siab Ntsws Kev Xav /Kev Saib Xyuas Uas Tsis Tu Ncua (ICF/DD-CN, Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities/Continuous Nursing), lossis tej tsev kho mob me     Qhov kev pab cuam no muaj thoob nplaws hauv xeev thiab raug tuav tswj ncaj nraim los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kho Mob Nkeeg- feem Haujlwm Hauv Tsev   Pib ntawm Lub Yim Hli Ntuj 2018, (DHCS, Department of Health Care Services) tau pib cog lus nrog Cov Koom Haum Kev Zam Rau zej zog txhawm rau muab kev ntsuam xyuas thiab kev tswj tuav case.  Yog xav paub ntxiv txog Kev Zam HCBA saib DHCS tus vev xaib ntawm:

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB….  DRC tseem muaj ib tsab ntawv qhia txog Qhov Kev Zam HCBA, muaj nyob rau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-…;

Tes Dej Num Haujlwm Kev Pab Cuam Rau Cov Laus Uas Ntau Lub Hom Phiaj   (MSSP, Multipurpose Senior Services Program): Qhov Kev Zam MSSP muab Tej Kev Pab Cuam Rau Tsev Neeg thiab Zej Zog (HCBS, Home and Community-Based Services) rau Medi-Cal cov neeg uas tsim nyog uas muaj hnub nyoog siab tshaj 65 xyoos lossis laus dua thiab xiam oob qhab lawm, uas yog yuav yog txoj hau kev xaiv mus rau tsev laus. MSSP muab kev tswj tuav kev saib xyuas zej zog, cuam tshuam rau lwm cov kev pab cuam uas xav tau, thiab tuaj yeem pab nyiaj los yog yuav qee yam kev pab cuam uas xav tau coj mus pab cov neeg koom nrog uas tseem nyob rau hauv lawv tsev.  MSSP muaj nyob yuav luag txhuas thaj tsam hauv lub xeev.  Yog xav paub ntxiv txog tes dej num MSSP chaw tiv tauj tiv tauj los ntawm lub cheeb nroog, mus saib Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas nub Nyoog Ntawm California tus vev xai ntawm: http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ or DRC’s MSSP tsab ntawv tshaj tawm ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-multipurpose-senior….

Kev Zam Rau Cov Kev Pab Cuam Tsev Neeg Thiab Zej Zog rau Cov Neeg Uas Xiam Oob qhab lawm (HCB-DD, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled):  Qhov Kev Zam DD pab nyiaj cov kev pab cuam rau tsev neeg thiab zej zog muaj rau cov neeg xiam oob qhab uas txhim kho thoob plaws California cov chaw ua haujlwm loj cheeb tsam  Yog xav paub ntxiv dav dav txog cov chaw pab cuam cheeb tsam, mus saib Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho ntawm Californa tus vev xaib nyob rau ntawm:  http://www.dds.ca.gov/RC/index.cfm  lossis DRC Tsab Nthuav Tawm, Cov Cai Nyob Rau Hauv  Tsab Cai Qhuab Lanterman, nyob rau ntawm:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm.

Zam Rau Cov Roj Ntsha Tiv Thaiv Kab Mob Tsis Txaus  (Mob Ej (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome): Qhov Kev Zam Rau Cov Neeg Mob AIDS muaj pab rau cov me nyuam uas tsim nyog tau txais Medi-Cal thiab cov neeg loj uas muaj Kab Mob HIV lossis Kab Mob AIDS tus uas tsim nyog tso rau hauv ib lub chaw saib xyuas neeg mob.   Cov kev pab cuam xam muaj: kev tswj tuav case, kev paub txog kev tu neeg mob, tus txais tos saib xyuas neeg mob, kev kho hlwb, kev xa zaub mov rau tom tsev, kev pab tswv yim rau kev noj qab haus huv, pab cuam kev noj haus ntxiv, khoom siv kho mob thiab khoom siv lwm yam, kev hloov cev nqaij daim tawv me ntsis kom haum rau hauv tsev, kev thauj mus los kho mob uas tsis yog kub ceev, thiab kev pab nyiaj txiag ntxiv rau kev saib xyuas. Muaj tag nrho 20 qho kev zam rau cov mob AIDS nyob rau hauv lub xeev.  Ntawm nod yog cov npe teev tseg ntawm cov chaw nyob rau tam sis no: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library/MCWP…. Xav paub ntau ntxiv, mus saib ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Saib Xyuas Mob Nkeeg ntawm California tus vev xaib ntawm: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx.  DRC tseem muaj ib daim ntawv qhia txog Kev Zam Rau Cov Mob AIDS : https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-w…;   

Leej Twg Thiaj Yuav Tuaj Yeem Pab Tau Kuv Ntawm ib lub Chaw Tu Neeg Mob Los Mus Tsev? 

Yog tias koj xav tau kev pab tawm ntawm chaw kho mob, cov tawm phiaj xwm tso tawm yuav tsum tau pab koj.  Nco tseg tias Cov Hau Kev Xaiv Kev Zam HCB Txoj kev xaiv pab cuam, tau piav nyob rau saum toj no, tseem tuaj yeem muab kev tuav tswj kev xa case thiab tej kev pab cuam kev xa rau tej zej zog uas kom pab koj nrhiav tau tsev nyob thiab them nyiaj rau ntau yam xws li kev tso nyiaj txhawm kev ruaj ntseg thiab nqi hluav taws xob.  

Tsoom fwv kev pab cuam nyiaj txiag txhawm rau tes dej num Haujlwm Kev Xa Zej Tsoom ntawm California tau xaus lawm (CCT, California Community Transitions) Kev pab nyiaj txiag yuav rov muaj dua, nyob ntawm tsoom fwv txoj cai thiab seb lub xeev California puas yuav muaj peev xwm uas tes dej num haujlwm txuas mus ntxiv.  Tshawb xyuas DRC tus vev xaib yog xav paub ntau ntxiv nyob rau cov hli tom ntej yuav los no.  Tes dej num haujlwm CCT tau muaj rau cov neeg uas tsim nyog tau txais Medi-Cal uas tau nyob hauv tsev kho mob lossis tsev laus yam tsawg kawg kiag 90 hnub los lawm.  CCT tau pab nrhiav chaw nyob thiab xyuas tej vaj tse, tej khoom vaj khoom tsev, thiab khoom siv npaj txhij rau koj los mus nyob.  CCT tsis muaj nyob rau txhuas lub cheeb nroog.  Yog xav paub ntau ntxiv, mus saib hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg ntawm California tus vev xaib ntawm:  http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx, lossis DRC cov ntawv xov xwm ntawm:

https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-communit…

Kuv Yuav Tuaj Yeem Tawm Hauv Tsev Nruab Hnub Yam Tsis Yuav Kev Pab Tau Li Cas?

Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Neeg Laus Ntawm Zej Zog (CBAS, Community Based Adult Services) yog ib tes dej num haujlwm uas tau txais kev tso cai uas muab kev pab cuam kev noj qab nyob zoo thiab lwm yam nyob rau yav nruab hnub nyob rau ntawm cov chaw ua haujlwm loj thoob nplaws hauv lub xeev.  Tseem paub tias yog Hnub Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo Rau Cov Laus, CBAS muaj rau cov laus uas xiam oob qhab uas yog tsis li ces tsim nyog rau mus siv tsev laus, lossis muaj mob los ntev uas raug raws li tus qauv txais nkag ( piv txwv., mob puas hlwb, ntsuam xyuas pom muaj mob fab hlwb).  Cov kev pab cuam uas muaj nyob rau cov tes dej num haujlwm CBAS xam muaj: Cov kws pab cuam uas txawj tu neeg mob; Kev kho lub cev ntaj ntsug mus los, kev kho kev ua kev nyiam huv thiab kev hais lus cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb; tej dej num kev ua tswj tus mob; Kev pab cuam rau zej tsoom; kev saib xyuas tus kheej; zaub mov kub thiab kev qhia tswv yim noj qab haus huv; thiab kev thauj mus thiab los ntawm tus neeg koom nrog qhov chaw nyob.  Yog xav paub ntxiv txog ntawm CBAS, nrog rau cov hau kev nrhiav ib qho tes dej num uas nyob ze ntawm koj tau li cas, mus cuag Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Hnub Nyoog ntawm California tus vev xaib ntawm: http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/ thiab http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHCCBAS/Program_Overview.asp…; Tsis tas li ntawv, cov tes dej num haujlwm PACE (piav qhia los saum toj sauv), ib txwm muab kev saib xyuas mob nkeeg nruab hnub rau cov laus uas yog ib feem ntawm lawv li tes dej num haujlwm.   http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort…;

Kuv Yuav Tuaj Yeem Tau Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Fab Hlwb Rau Zej Zog Tau Li Cas?

Koj tus kws kho mob tseem ceeb lossis lwm tus neeg muab kev saib xyuas mob nkeeg fab nrog cev kuj yuav tuaj yeem muab cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb ub no rau koj yog hais tias koj pom zoo. Ib qho ntxiv, cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb uas tshwj xeeb yuav raug muab kev pab cuam los ntawm cov kws kho mob txawj txaus rau kev mob nkeeg fab hlwb xws li kws kho neeg xiam hlwb, kws npliag siab ntsws, cov kws ua haujlwm pab nyiaj xoom qhaub fab kev kho mob uas muaj ntawv tso cai (LCSWs, licensed clinical social workers), cov kws kho mob rau neeg muaj txij nkawm thiab tsev neeg uas muaj ntawv tso cai (MFTs, licensed marriage and family therapists), kws kho neeg xiam hlwb qib me, lossis cov neeg muab kev pab cuam txhawb nqa uas sib xws. Cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb tshwj xeeb muuj pub rau cov neeg tau txais kev pab cuam los ntawm Medi-Cal hauv cov phiaj xwm pab cuam fab hlwb (MHPs, Mental Health Plans)  Tag nrho txhua cov MHP yog ib feem ntawm rooj tsav xwm saib xyuas kev mob nkeeg fab hlwb lossis kev mob nkeeg raws cwj pwm qib cheeb nroog. MHP yuav tuaj yeem muab cov kev pab cuam hauv nws cov neeg ua haujlwm lossis hauv nws cov neeg muab kev pab cuam uas muaj ntaub ntawv cog lus. Yog xav paub ntau ntxiv txog cov kev pab cuam fab hlwb, mus saib ntawm DRC tsab ntawv tshaj tawm ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-mental-health-…

Yog hais tias kuv muaj tus nqi Medi-Cal Sib Faib uas Ua Rau Kev Kho Mob Hauv Tsev Kim Heev?

Yog hais tias koj tsim nyog tau txais Midi-Cal tiam sis koj ho muaj feem ib qho Nqi Sib Faib (SOC, Share of Cost), Koj tuaj yeem siv qhov nqi sib faib ntawv ntawm mus them rau nqi tsev thiab cov kev pab cuam zej zog, xam muaj cov kev pab cuam saib xyuas tus kheej, uas koj xav tawm hauv tsev lossis nyob hauv tsev.   Lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Saib Xyuas Mob Nkeeg ntawm California (DHCS, Department of Health Care Services) tau tso tawm kev qhia txog qhov no raws li Tag Nrho Tsab Ntawv 15-02 Uas Xa Rau Tus Thawj Coj Kev Noj Qab Nyob Zoo Ntawm Cheeb Nroog (County Welfare Director’s Letter 15-02), muaj nyob rau ntawm http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/20…

Xav paub ntau ntxiv, mus saib DRC tsab ntawv tshaj tawm hais txog lub ncauj lus no ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-can-i-use-my-share-….   

Yog Tias Kuv Muaj Txiv Lossis Muaj Poj Niam Lawm thiab Xiam Oob Qhab, Kuv Yuav Tau Txais Kev Pab Cuam Medi-Cal Ntawm Tsev thiab Tsis Yog Nyob Rau Tom Tsev Laus Tau Li Cas?

Los txog rau lub sij hawm sai sai no, txoj kev cai lij choj Medicaid tau siv cov cai nyiaj khwv tau ntau dua qub rau kev tsim nyog rau Medicaid rau cov txij nkawm thaum ib tug txij nkawm xiam oob qhab thiab mus nyob rau tsev tu neeg mob. Qhov no yog tsim los pov thaiv tsis pub cov txij nkawm hauv zej zog los ntawm kev dhau mus ua neeg txom nyem txhawm rau them rau kev saib xyuas rau tus txij nkawm uas xiam oob qhab.  Cov cai no puav leej siv rau thaum tus txij nkawm nyob rau hauv ib qho Kev Zam HCBS  Txoj Cai Qhuab Kev Saib Xyuas Uas Tsis Kim tau nthuav dav cov cai no “txij nkawm kev txom nyem” rau cov txij nkawm nyob rau qhov uas ib tug txij nkawm phim rau qib chaw tu saib xyuas neeg mob tiam sis (thiab xav tau) tseem nyob hauv lub zej zog  Kev siv cov cai no muaj peev xwm ua rau txhua tus tib neeg muaj txiv lossis muaj poj niam lawm tau txais kev pab cuam Medi-Cal xws li IHSS, CBAS, thiab lwm lwm yam. Tsab ntawv nyob ntawm no: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2…;

Txawm li cas los xij, kev nthuav dav ntawm cov cai txij nkawm txom nyem, xws li CCT, xaus rau lub 12 Hlis Ntuj hnub tim 31, 2018.  Muaj ib qho kev yuav mus tau uas tsis hais cai qhuab ntawm tsoom fwv lossis kev nqis tes uas ntawm lub xeev kuj yuav txuas tes dej nus haulwm CCT thiab tej kev pov thaiv txij nkawm kev txom nyem uas nthuav dav mus ntxiv.  Cov kev pov thaiv txij nkawm kev txom nyem tseem siv tau rau txhua tus neeg hauv chaw tu neeg mob thiab rau cov kev zam HCBS.  Yog tias koj tsis paub tseeb tias cov kev tiv thaiv puas siv tau rau koj, koj tuaj yeem tiv tauj rau DRC.

 

 

Click links below for a downloadable version.