Cov Phiaj Xwm Haujlwm Medi-Cal los mus Pab Rau Koj Nyob Hauv Koj Tsev Los Sis Tawm Ntawm Tsev Laus

Publications
#5392.09

Cov Phiaj Xwm Haujlwm Medi-Cal los mus Pab Rau Koj Nyob Hauv Koj Tsev Los Sis Tawm Ntawm Tsev Laus

Muaj ntau qhov tes dej num haulwm uas sib txawv nyob rau hauv California uas yuav pab tau rau cov neeg uas xiam oob qhab thiab / lossis cov laus uas tau txais Medi-Cal uas tseem nyob rau tom lawv tsev, lossis pab lawv tawm ntawm lub chaw saib xyuas neeg mob uas nyob los ntev rov qab mus tsev (xam muaj tsev kho mob, tsev laus, thiab lwm cov chaw kho mob) Tsab ntawv tshaj tawm no nthuav qhia dav dav txog cov ntsiab lus ntawm cov tes dej num haujlwm no, tab sis yog koj xav tau kev pab kom tau txais cov kev pab cuam, koj tuaj yeem tiv tauj rau Disability Rights California tus xov tooj hu dawb ntawm (800) 776-5746 lossis TTY   (800) 719-5798.  Koj tseem tuaj yeem nkag mus saib peb tus vev xaib www.disabilityrightsca.org.

 

 

Click links below for a downloadable version.