Cov Neeg Xiam Oob Khab Txoj Kev Nrhiav Kev kho Mob nyob rau tsab cai ADA thiab lwm cov Kev Cai Rau Pej Xeem Kom Sib Luag

Publications
#5531.09

Daim ntawv qhia no cov ntsiab lus yog los soj cov kev cai muaj rau cov neeg xiam oob khab txoj kev mus nrhiav kev kho mob.  Nrhiav tau xws li: cov tuam tsev, cov kev pab, thiab cov lus qhia los ntawm cov kws kho mob cov chaw kuaj mob, lwm cov kev kho mob thiab cov ntawv kho mob.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.