Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Txog Tus Pov Ntawv Xaiv Tsa Cov Ntawv Qhia Txog Tus Kheej

Publications
#5515.09

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug Txog Tus Pov Ntawv Xaiv Tsa Cov Ntawv Qhia Txog Tus Kheej

Puas Yog Kuv Yuav Tsum Nqa Daim Npav Qhia Txog Tus Kheej rau hauv Qhov Chaw Xaiv Xa ntawm Lub Chaw Pov Ntawv Xaiv Tsa lossis Xa Ib Daim Ntawv Luam ntawm Kuv Daim Npav Xaiv Tsa Hauv Chaw Xa Ntawv?

Tsis zoo li ntau lwm lub xeev, California tsis muaj tsab kev cai lij choj txog kev txwv Tus Pov Ntawv Xaiv Tsa Cov Ntawv Qhia Txog Tus Kheej (ID).  Feem ntau, California cov neeg pov ntawv xaiv tsa yuav tsis nqa daim npav qhia txog tus kheej mus hauv qhov chaw pov ntawv xaiv tsa.

Raws Li Tsab Cai Pab Cuam Neeg Asmeskas Pov Ntawv Xaiv Tsa thiab Xeev California Tsab Cai Kev Xaiv Tsa tshooj 2150(7), thaum rau npe pov ntawv xaiv tsa, tus neeg yuav tsum muaj:

 • Lawv daim ntawv tso cai tsav tsheb tam sim no thiab tseem siv tau, lossis
 • Lub xeev daim ntawv qhia txog tus kheej ntawm daim ntawv rau npe pov ntawv xaiv tsa, lossis,
 • Plaub tug lej tom qab ntawm nws tus npawb social security.

Yog tias tus neeg tsis muaj cov npawb no, xeev California Lub Chaw Tswj Hwm Hauv Xeev yuav xaiv cov npawb uas tsis sib thooj rau txhua tus neeg.

Thaum Twg Kuv Yuav Raug Nug Kom Qhia Kuv Tus ID?

Koj tsuas yog raug hais kom qhia koj daim npav ID raws li qhov xwm txheej uas txwv xwb:

 • Thawj zaug uas koj pov ntawv xaiv tsa thiab koj rrau npe nkag hauv chaw xa ntawv, thiab
 • Koj tsis muab koj tus npawb daim npav tso cai tsav tsheb, lossis California tus npawb qhia txog tus kheej, lossis plaub tus lej tom qab ntawm koj tus npawb social security ntawm koj daim ntawv foos thov pov ntawv xaiv tsa.

Hom Npav ID Twg Uas Kuv Yuav Tau Qhia?

Koj yuav tsum muab daim npav ID muaj duab uas tseem siv tau lossis cov ntaub ntawv uas qhia tseeb, raug raws cai, txhawm rau ua pov thawj qhia txog tus kheej.

I. Hom Duab Qhia Txog Tus Kheej uas Koj Yuav Muab:

 • Daim ntawv tso cai tsav tsheb lossis daim npav qhia txog tus kheej ntawm ib lub xeev twg
 • Phau Passport
 • Daim npav qhia txog tus neeg ua haujlwm
 • Daim npav qhia txog tus kheej tau muab los ntawm lub chaw kev lag luam
 • Daim npav credit lossis debit
 • Daim npav qhia txog tus kheej ua tub rog
 • Daim npav qhia txog tus kheej ua tub ntxhais kawm
 • Daim npav qhia txog tus kheej hauv lub chaw kho mob
 • Daim npav qhia txog tus kheej hauv qhov kev npaj kho mob

Saib, Tus lab hav 2 ntawm lub lav California yog txoj cai los yog kev tswj, nqe lus 20107(d)(1)

II. Hom Ntawv Qhia Txog Tus Kheej Uas Koj Yuav Yuav Muab Rau Yam Tsis Muaj Duab:

 • Daim Ntawv Them Nqi Hluav Taws Xob
 • Cov ntaub ntawv hauv txhab nyiaj txiag
 • Daim tshev hauv tsoomfwv
 • Daim ntawv them nyiaj tshev hauv tsoomfwv
 • Daim npav qhia txog tus kheej pov ntawv xaiv tsa
 • Daim npav qhia txog tus kheej vaj zej tsoom li vaj tse
 • Daim ntawv pom zoo lossis daim ntawv qiv ub no lossis daim ntawv cog lus
 • Daim ntawv qhia txog nqi kawm ntawv lossis ntawv sau nqi
 • Daim ntawv pov thawj tso tawm, thov txim, lossis cov ntaub ntawv tsim tawm rau tus neeg pov ntawv xaiv tsa nrog qhov kev hais daws kev ua txhaum cai, kev teem txim, raug kaw lossis lwm yam teebmeem

Saib, Tus lab hav 2 ntawm lub lav California yog txoj cai los yog kev tswj, nqe lus 20107(d)(2)

Yam Twg Kuv Tuaj Yeem Ua Tau Yog Tias Kuv Raug Nug Kom Qhia Daim Npav ID thiab Kuv Tsis Pom Zoo Muab?

Ua Ntej Hnub Pov Ntawv Xaiv Tsa, Lub Chaw Haujlwm Pov Ntawv Xaiv Tsa Hauv Nroog cov kev txiav txim siab tias leej twg yog tus yuav tau qhia daim npav ID pov ntawv xaiv tsa.  Thaum koj rau npe pov ntawv xaiv tsa ntawm lub chaw pov ntawv xaiv tsa, yuav muaj cov lus sau qhia nyob ib sab ntawm koj lub npe qhia tias koj yuav tsum qhia koj daim npav ID.  Tus neeg ua haujlwm ntawm lub chaw pov ntawv xaiv tsa tsis tuaj yeem hais kom koj qhia koj daim npav ID tshwj tsis yog qhov chaw rau npe pov ntawv xaiv tsa qhia pom tias koj yuav tsum tau qhia.

Yog tias koj raug nug kom qhia koj daim npav ID thiab koj tsis pom zoo, koj yuav tau pov ntawv xaiv tsa uas siv cov npav uas muab rau thiab koj kuj tseem yuav tau:

 • Hais tus neeg ua haujlwm pov ntawv xaiv tsa kom qhia seb koj qhov rau npe nkag ntawv puas hais kom koj muab daim npav ID qhia rau, lossi,
 • Tiv toj Lub Chaw Haujlwm Pov Ntawv Xaiv Tsa lub chaw haujlwm, lossis,
 • Tiv toj Disability Rights California 

  Nyob Rau Hnub Pov Ntawv Xaiv Tsa

  • Yav Qaum Teb California: 1-888-569-7955
  • Yav Qab California: 1-888-733-7565
  • TTY - 1-800-719-5798

  Ua Ntej lossis Tom Qab Hnub Pov Ntawv Xaiv Tsa 1-800-776-5746

  • Tiv Toj Xeev California Lub Chaw Tuav Tswj Hauv Xeev tus xovtooj tiv toj ncaj qha
  • Lus Askiv: (916) 657-2166 lossis (800) 345-VOTE (8683)
  • Lus mev: (800) 232-VOTA (8682)

 

 

Click links below for a downloadable version.