Cov Kev Zam Hauv Tsev Thiab Hauv Lub Zej Zog (HCBA) (Yav Dhau Los Hu Ua Lub Chaw Pab Cuam Kev Tu Mob / Lub Tsev Kho mob Nyhav Qhov Kev Zam): Cov Hauv Paus

Publications
#5591.09

California muaj ob peb hom phiaj hu ua "kev pab cuam hauv tsev thiab hauv zej zog" uas pab neeg kom tau txais Medi-Cal cov kev pab nyob hauv tsev. Daim ntawv no yog hais txog ib qho kev pab cuam hu ua Kev Tshawb Fawb Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zog (HCBA).

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.