Cov Kev Pab Ntxiv rau Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Tau Txais Qhov Kev Pab Medi-Cal EPSDT

Publications
#5526.09

Cov Kev Pab Ntxiv rau Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Tau Txais Qhov Kev Pab Medi-Cal EPSDT

1. Yam kev pab twg kuv tuaj yeem tau txais los ntawm Medi-Cal raws li EPSDT?

EPSDT yog sau los ntawm Kev Tshuaj Xyuas, Ntsuas Mob thiab Kho Mob Thaum Ntxov thiab Raws Caij Nyoog.  EPSDT yog Medi-Cal qhov nyiaj pab. Yog tias koj yog tus neeg muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoo thiab muaj txhua cov kev pab Medi-Cal, koj tau txais qhov EPSDT nyiaj pab.

 

 

Click links below for a downloadable version.