Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Hauv Tsev (In Home Supportive Services): Cov Haujlwm-Tiv Thaiv Kev Ua Txhaum Noj Nyiaj

Publications
#F008.09

Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Hauv Tsev (In Home Supportive Services): Cov Haujlwm-Tiv Thaiv Kev Ua Txhaum Noj Nyiaj

Cov ntaub ntawv nthuav tawm no piav qhia txog cov kev coj ua uas yog Cov Kev Pab Txhawb Hauv Tsev (IHSS) cov neeg ua haujlwm hauv nroog uas yuav siv los tiv thaiv kev ua txhaum thiab kom paub tseeb tias tsuas yog tus neeg muaj cai tau txais IHSS thiaj tau txais cov kev pab thiab tsuas yog cov kev pab no rau cov neeg uas lawv tau txais xwb.

 

 

Click links below for a downloadable version.