Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Hauv Tsev (In Home Supportive Services): Cov Haujlwm-Tiv Thaiv Kev Ua Txhaum Noj Nyiaj

Publications
#F008.09

Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Hauv Tsev (In Home Supportive Services): Cov Haujlwm-Tiv Thaiv Kev Ua Txhaum Noj Nyiaj

Cov ntaub ntawv nthuav tawm no piav qhia txog cov kev coj ua uas yog Cov Kev Pab Txhawb Hauv Tsev (IHSS) cov neeg ua haujlwm hauv nroog uas yuav siv los tiv thaiv kev ua txhaum thiab kom paub tseeb tias tsuas yog tus neeg muaj cai tau txais IHSS thiaj tau txais cov kev pab thiab tsuas yog cov kev pab no rau cov neeg uas lawv tau txais xwb.

I.  Cov xwm txheej

Hauv cov lus teb rau cov yuav tsum tau ua tshiab txhob txwm ua los tiv thaiv kev ua txhaum cai thiab txhim kho tus neeg tau txais kev pab kho mob thiab kev nyab xeeb, California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Cuam Tib Neeg (CDSS) tau txhim kho cov khoom siv thoob plaws lub xeev cov qauv xaiv rau cov kev mus ntsib hauv tsev uas tsis ceebtoom ua ntej, ncaj qha hauv chaw xa ntawv rau IHSS cov kws kho mob, tshuaj xyuas kev nias taub tes, thiab kev hloov pauv rau cov sij hawm. (WIC Tshooj 12305.7(e)(2), 12305.7(h), 12305.71(c)(3), 12305.71(c)(5), 12305.82). Txhua lub nroog cov kev txhim kho nws tus kheej cov cai thiab cov txheej txheem uas hais qhia txog yuav ua li cas uas lawv yuav nqis tes ua cov qauv kev coj ua thoob plaws lub xeev.

II.  Qhov Kev Ua Txhaum IHSS yog dab tsi?

IHSS qhov kev ua txhaum yog qhov txhob txwm ua los ntawm qee cov kws kho mob, thiab hauv qee cov neeg tau txais kev pab, kom tau txais kev tso cai them nyiaj lossis cov nyiaj pab los ntawm qhov kev pab. Qhov kev ua txhaum no tuaj yeem yog ntau yam, tab sis qhov uas nquag tshwm sim tshaj plaws yog cov kws kho mob koom nrog uas paub txog kev them nqi rau cov kev pab uas tsis tau ua lossis sau nqi rau qhov kev pab ntawm ntau tus neeg tau txais kev pab dhau ntawm qhov lawv tuaj yeem muab kev pab rau tiag.

III.  Cov qauv xaiv Tiv Thaiv IHSS Cov Kev Ua Txhaum

a.  Cov Kev Xa Ntawv Ncaj Qha rau Cov Kws Kho Mob

Tsab ntawv ceebtoom uas tau sau yuav muab xa hauv chaw xa ntawv mus rau cov kws kho mob uas: thov them cov sij hawm ua haujlwm ntawm cov kev pab toj hli; ua haujlwm ntau dua ib tus neeg tau txais kev pab; xa cov sij hawm teev tseg tsis xwm yeem; thov tshaj cov sij hawm uas hloov rau; yog cov neeg tau txais IHSS ntawmlawv tus kheej; lossis muaj lawv qhov nyiaj them tshev IHSS xa mus rau lub xeev qhov chaw nyob. Tsab ntawv ceebtoom muab rau ib qho laj thawj uas tus kws kho mob tab tom tau txais tsab ntawv ceebtoom (piv txwv li ib ntawm qhov kev pab raws li qhov kev txhawj xeeb hais los saum toj saud), ceebtoom rau cov kws kho mob uas tsim nyog IHSS cov cai thiab cov yuav tsum tau ua, thiab cov kev siv nyiaj ua ntu zus rau cov uas tsis ua raws lawv.  (WIC Nqi Lus 12305.71)

b.  Kev Mus Ntsib Hauv Tsev Uas Tsis Ceebtoom Ua Ntej (UHVs)

Qhov UHV yog qhov kev mus ntsib uas tsis teem sij hawm tau ua los ntawm ib tus neeg ua haujlwm uas tau txais kev qhia paub hauv IHSS hauv tsev raws li cov neeg tau txais IHSS uas muaj pheej hmoo siab. Hnub thiab lub sij hawm uas mus ntsib yuav tsis ceebtoom ua ntej rau tus neeg tau txais kev pab lossis tus kws kho mob. Thaum mus ntsib, lub nroog tus neeg ua haujlwm yuav lees paub txog qhov tau txais thiab qhov kev pab muaj txiaj ntsig zoo, lees paub txog tus neeg tau txais cov kev noj qab nyob zoo, thiab cov ntsiab lus piav qhia txog ib qho kev txhawj xeeb nrog cov neeg tau txais kev pab. Yog tias tus neeg tau txais tsis muaj peev xwm, tsis khoom, lossis tsis xav koom nrog hauv qhov UHV, lub nroog yuav tsum tau tshuaj xyuas nrog yam tsawg kawg mus ntsib sai ob zaug lossis ntau dua, yam tsawg kawg hu xovtooj ob zaug, thiab sau ib tsab ntawv hauv 45 txog 60 hnub tom ntej.  (WIC Nqi Lus 12305.71(c)(3)).

c.  Txhawb Rau, Kev Koom Tes Thoob Plaws Lub Xeevv txog Kev Tawm Tsam thiab Tiv Thaiv Kev ua Txhaum Noj Nyiaj

CDSS, Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Cov Kev pab Cuam Kho Mob (DHCS), Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ), lub nroog chav lis haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo, lub nroog cov kws lij choj lub chaw haujlwm hauv nroog, thiab lub chaw haujlwm uas muaj peev xwm koom nrog hauv qhov kev pab IHSS thiab/lossis lub chaw tiv thaiv kev ua txhaum thiab kev thiv thaiv yuav ua haujlwm ua ke los ntawm kev xa cov ntaub ntawv ua txhaum noj nyiaj thiab tshawb nrhiav qhov tseeb.  Yog tias qhov kev phom sij ntawm cov kev xav tias ua txhaum, lub nroog tus neeg ua haujlwm yuav tsum xa daim ntawv foos Piav Qhia Txog Qhov Tshuaj Xyuas Pom Kev Ua Txhaum (SOC 2248) txhawm rau xaiv tus neeg ua haujlwm los tshuaj xyuas cov lust sis txaus siab thiab txiav txim siab tseb nws puas raug xa mus ua ib tus neeg ua txhaum. Cov ntaub ntawv kev ua txhaum cai yuav raug xa mus rau cov kws saib xyuas kev cai lij choj tshawb nrhaiv qhov tseeb. (WIC Nqi Lus 12305.82)

d.  Kev Nias Taub Tes thiab Tshuaj Xyuas Keeb Kwm Kev Ua Phem rau Cov Tsev Kho Mob

Txhua cov kws kho mob yuav tsum tau nias taub tes thiab mus rau hauv cov txheej txheem ntaub ntawv txheeb xyuas keeb kwm kev ua neeg phem. 

e.  IHSS Tus Kws Kho Mob Tsab Ntawv Pom Zoo Rau Npe Nkag

Cov kws kho mob yuav tsum xa Tus Kws Kho Mob Daim Ntawv Pom Zoo Kev Rau Npe Nkag (SOC 846) lees paub tias lawv tau txais kev ceebtoom txog yam yuav tau txais ntawm IHSS qhov kev ua txhaum noj nyiaj. Tsab ntawv pom zoo kuj tseem teev tseg tias ib tus kws kho mob uas raug txiav txim tias ua txhaum noj nyiaj hais qhia cov ntaub ntawv txog lawv lub sijhawm uas teev tseg rau kev them nyiaj rov qab txhua qhov kev them nyiaj tshaj uas tau txais, suav nrog kev nplua nyiaj pej xeem $500 txog $1000 rau txhua qhov kev ua txhaum.

IV.  Kuv Yuav Tsum Ua Dab Tsi?

Yog tias koj ntseeg tias cov kev hloov pauv hauv tsab kev cai lij choj tau raug siv tsis yog lawm lossis muaj tus cwj pwm kev sib cais, koj tuaj yeem thov saib xyuas kev ncaj ncees los ntawm kev ua raws li cov lus qhia nyob sab nraub qaum ntawm koj Tsab Ntawv Ceebtoom Kev Txiav Txim. Koj kuj tseem tuaj yeem xa ib daim ntawv foos Tsis Txaus Siab Txog Kev Sib Cais mus rau CDSS uas yog xa hauv email, sau ntawv, lossis hu xovtooj:

California Department of Social Services - Civil Rights
744 P Street, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 95814
Xov Tooj: (916) 654-2107
E-mail: crb@dss.ca.gov
Fev: (916) 653-9332

Daim ntawv foos qhia kev tsis txaus siab txog kev sib cais muaj hauv online ntawm http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint/Discrimination-Complaints.  Daim ntawv foos tsis tuaj yeem xa hauv online tau. Thov muab daim foos luam tawm sau kom tiav, thiab muab xa mus rau CDSS ncaj qha hauv email, chaw xa ntawv, lossis fev.

V.  Puas yog Disability Rights California Tsis Pom Zoo Cov Kev Hloov Pauv No?

Yog, Disability Rights California tsis pom zoo cov kev hloov pauv no. Lawv tau hla peb cov kev tsis pom zoo, thiab cov kev tsis pom zoo ntawm coob tus neeg ntxiv. Peb tsis pom zoo cov kev hloov pauv no rau cov laj thawj txuas ntxiv no:

  • Cov kev hloov pauv yog qhov tsis ncaj ncees rau cov neeg tau txais IHSS thiab cov kws kho mob. Lawv ntxiv cov haujlwm rau cov neeg tau txais kev pab thiab cov kws kho mob yam tsis muab lwm cov nyiaj pab ntxiv rau hauv lub xeev. Cov qauv txheej txheem tshiab raug nqi kim dua thiab siv sij hawm ntau thiab yuav ua rau nws nyuaj dua li yav dhau los rau cov neeg tua txais IHSS kom nrhiav pom cov kws kho mob uas kho mob tau zoo.
  • Cov ntawv hais qhia ntawm IHSS qhov kev ua txhaum tau muab ua dhau kev dhau cai lawm, yog li cov kev hloov pauv uas yuav raug nqis tes ua, ntxiv rau qhov uas raug tuav tswj cov luag haujlwm rau cov nroog, yuav tsis ua raws li cov laj thawj uas tau hnov.
  • Cov kev hloov pauv no yuav raug nqi kim heev thiab nyuaj rau kev nqis tes ua hauv lub sij hawm thaum uas California tab tom txiav qhov xav tau kev nyab xeeb hauv qhov kev pab.
  • Cov kev hloov pauv yuav tsis ua rau txuag tau nyiaj, dhau ntawm kev ntxiv lub luag haujlwm rau cov neeg ua haujlwm kom quab yuam cov neeg uas muaj cai tau txais IHSS kom tso tseg tsis txhob tau txais cov kev pab uas lawv xav tau.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.