Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Fab Hlwb Tshwj Xeeb hauv Kev Npaj Haujlwm Kev Mob Nkeeg Fab Hlwb Ntawm Lub Cheeb Nroog

Publications
#5084.09

Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Fab Hlwb Tshwj Xeeb hauv Kev Npaj Haujlwm Kev Mob Nkeeg Fab Hlwb Ntawm Lub Cheeb Nroog

Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Fab Hlwb Tshwj Xeeb hauv Kev Npaj Haujlwm Kev Mob Nkeeg Fab Hlwb (MHP, Mental Health Plan) Hauv Cheeb Nroog

Qee cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb uas muaj rau siv uas yuav tau them nqiMedi-Cal tus neeg muab kev pab cuam lossis cov kev npaj haujlwm saib xyuas neeg mob uas raug tswj xyuas ntawm Medi-Cal, thaum lwm cov muaj rau siv tsuas yog hauv cov Kev Npaj Haujlwm Kev Mob Nkeeg Fab Hlwb ntawm cheeb nroog raws li Daim Ntawv Qhia Tsis Siv Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Fab Hlwb Tshwj Xeeb. Daim ntawv luam tawm no yuav hais ntsees txog cov kev pab cuam mob nkeeg fab hlwb tshwj xeeb uas muaj siv hauv Cov Kev Npaj Haujlwm Kev Mob Nkeeg Fab Hlwb (MHPs) Hauv Cheeb Nroog.

 

 

Click links below for a downloadable version.