Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev Twg Uas Cov Neeg Tau Txais Kev Pab Yuav Tau Paub Txog Qhov Tuaj Ntsib Tsis Ceebtoom Ua Ntej

Publications
#5494.09

Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev Twg Uas Cov Neeg Tau Txais Kev Pab Yuav Tau Paub Txog Qhov Tuaj Ntsib Tsis Ceebtoom Ua Ntej

Kev mus ncig saib hauv tsev ib txwm yog ib feem ntawm kev ntsuam xyuas lossis kev ntsuas cov txheej txheem rau cov kev pab IHSS.  IHSS cov ua haujlwm pab cuam tib neeg yog cov mus ncig saib hauv tsev. Xyoo 2009, California tsab kev cai lij choj tau raug hloov kho raws li California Lub Chaw Haujlwm Pab Cuam Tib Neeg (CDSS) txhawm rau tsim pab pawg koom tes nrog txhim kho cov qauv txheej txheem rau lub xeev thiab lub nroog cov cai thiab cov luag haujlwm rau kev nqis tes ua kev ncaj ncees thiab tiv thaiv kev ua phem ntsuas hauv qhov kev pab IHSS. Pab pawg koom tes nrog tau tsim Cov Qauv Txheej Txheem Kev Nhav Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev rau Cov Haujlwm Txhawb Lub Suab Npe Qhov Kev Pab hauv Qhov Kev Pab IHSS (Cov qauv txheej txheem). Ib ntawm cov kev ntsuas tau teev tseg hauv Cov Qauv Txheej Txheem yog lub suab npe qhov kev pab kev mus ntsib hauv tsev tsis ceebtoom ua ntej (UHVs).  Cov ntawv tshaj tawm no tham txog UHVs.

 

 

Click links below for a downloadable version.