Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev Twg Uas Cov Neeg Tau Txais Kev Pab Yuav Tau Paub Txog Qhov Tuaj Ntsib Tsis Ceebtoom Ua Ntej

Publications
#5494.09

Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev Twg Uas Cov Neeg Tau Txais Kev Pab Yuav Tau Paub Txog Qhov Tuaj Ntsib Tsis Ceebtoom Ua Ntej

IHSS muab kev pabcuam los pab koj nyob hauv tsev yog tias koj tsis tuaj yeem saib xyuas koj tus kheej vim koj qhov kev tsis taus. Lub nroog txiav txim siab pes tsawg teev koj tau txais kev pabcuam. Lawv ua qhov no los ntawm kev mus xyuas koj tom tsev thiab ntsuas qhov koj xav tau. Tom qab koj tau txais IHSS, lub nroog tuaj yeem mus ntsib tsev tsis tau tshaj tawm. Pub no teb cov lus nug txog kev mus ntsib tom tsev tsis tau tshaj tawm. Nws qhia koj txog yuav ua li cas yog tias koj xav tau kev pab.

Kev mus ncig saib hauv tsev ib txwm yog ib feem ntawm kev ntsuam xyuas lossis kev ntsuas cov txheej txheem rau cov kev pab IHSS.  IHSS cov ua haujlwm pab cuam tib neeg yog cov mus ncig saib hauv tsev. Xyoo 2009, California tsab kev cai lij choj tau raug hloov kho raws li California Lub Chaw Haujlwm Pab Cuam Tib Neeg (CDSS) txhawm rau tsim pab pawg koom tes nrog txhim kho cov qauv txheej txheem rau lub xeev thiab lub nroog cov cai thiab cov luag haujlwm rau kev nqis tes ua kev ncaj ncees thiab tiv thaiv kev ua phem ntsuas hauv qhov kev pab IHSS. Pab pawg koom tes nrog tau tsim Cov Qauv Txheej Txheem Kev Nhav Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev rau Cov Haujlwm Txhawb Lub Suab Npe Qhov Kev Pab hauv Qhov Kev Pab IHSS (Cov qauv txheej txheem). Ib ntawm cov kev ntsuas tau teev tseg hauv Cov Qauv Txheej Txheem yog lub suab npe qhov kev pab kev mus ntsib hauv tsev tsis ceebtoom ua ntej (UHVs).  Cov ntawv tshaj tawm no tham txog UHVs.

UHVs sib txawv li cov nroog qhov kev mus ntsib tsis ceebtoom rau qhov tsis yog-UHV cov laj thawj xws li: kev ntsuam xyuas qhov xav tau, kev rov ntsuam xyuas, lossis kev nyab xeeb thiab kev tshuaj xyuas kev noj qab nyob zoo.1 Kev mus ntsib tsis teem sij hawm ua ntej rau cov hom phiaj no tsis tas yuav ua raws li cov cai txhawb lub suab npe UHV tau suav sau hauv tsab ntawv tshaj tawm no.2 Tshuaj xyuas nrog koj lub nroog txog nws cov txheej txheem mus ntsib tsis teem caij ua ntej.

UHVs kuj tseem sib txawv losntawm kev mus ntsib hauv tsev uas lub nroog tsis yog ib feem ntawm nws qhov kev pab muaj txiaj ntsig zoo. “QA cov kev mus ntsib hauv tsev” tau tsim los ntawm lub nroog cov neeg ua haujlwm saib xyuas pab kas phais muaj txiaj ntsig zoo, tsis yog cov ua haujlwm pab cuam tib neeg lossis nws tus thawj saib xyuas.3 Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog qhov sib txawv ntawm cov pab kas phais muaj txiaj ntsig zoo thiab UHV cov haujlwm, saib Txhua Lub Nroog Tsab Ntawv Npawb. 10-39.

1. Puas yog lub nroog lub chaw haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo tuaj yeem tuaj rau hauv kuv tsev yam tsis ceebtoom ua ntej?

Yog.4

2. Thaum twg lub nroog lub chaw haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo tuaj yeem tuaj rau hauv kuv tsev?

Cov neeg ua haujlwm saib xyuas lub suab npe UHV tsis tuaj yeem xaiv mus ntsib.5 Hauv lwm lo lus, yuav tsum yog qee “qhov kev txhawj xeeb txoj haujlwm pab txhawb lub suab npe”6 xws li cov kev ua txhaum uas yuav tshwm sim. CDSS yuav sau cov npe ntawm cov neeg tau txais uas haum raws li UHV cov qauv xaiv, thiab muab cov npe no xa mus rau cov neeg uas muaj npe hauv qhov kev pab txhawb lub suab npe hauv lub nroog.7 Cov npe ntawm cov neeg tau txais yog raws li “qee cov kev txhawj xeeb txog tus neeg tau txais lossis qhov zoo ntawm tus neeg tau txais, tus neeg tau txais qhov kev pab, tus neeg tau txais li kev noj qab nyob zoo, lossis lwm qhov kev txhawj xeeb txog kev pab txhawb lub suab npe.”8 Cov nroog kuj tseem yuav ntxiv lub npe rau UHV muaj npe rau tib qho laj thawj.9 Lub nroog yuav ua qhov UHVs rau cov neeg tau txais ntawm cov npe no.10

3. Qhov kev noj nyiaj IHSS yog dab tsi?

Lub xeev tsab kev cai lij choj teev tseg “kev ua txhaum” nrog kev hawm txog IHSS qhov kev pab raws li “kev txhob txwm dag lossis txhob txwm tsis qhia qhov tseeb los ntawm tus neeg uas muaj kev paub tias kev dag tuaj yeem ua rau muaj qee yam txiaj ntsig uas tsis tau txais kev tso cai rau nws tus kheej lossis rau lwm tus neeg.”11  Nco ntsoov tias cov ntsiab lus no tsis sav nrog tej yam kev coj ua uas tsis yog txhob txwm lossis ua yuam kev.

4.  Lub Hom Phiaj ntawm Qhov UHV Yog Dab Tsi?

Lub hom phiaj ntawm UHV yog ua kom ntseeg tias cov kev pab uas koj tau txais kev tso cai ua kom tau raws li qhov koj xav tau ntawm theem uas tso cai rau koj rov muaj kev nyab xeeb nyob hauv koj lub tsev.12 Nws kuj tseem raug siv los lees txais cov ntaub ntawv hauv koj cov ntaub ntawv.13 Thaum kawg, nws yog ib lub caij nyoog zoo rau UHV cov neeg ua haujlwm kom ceebtoom rau koj txog IHSS cov cai kev pab, qhov yuav tsum ua, thiab qhov tsis ua raws cov cai sib law liag.14 Yog tsis ua raws cov cai sib law liag yuav ua rau plam koj qhov IHSS.15

5. Leej twg yog tus mus ntsib yam tsis tas yuav ceebtoom ua ntej?

Cov neeg ua haujlwm uas tau txais kev qhia paub hauv IHSS yog tus ua UHV.16 Vim tias cov nroog yuav tsum tau xaiv tsa, qhia kev paub rau cov neeg ua haujlwm uas yuav los ua qhov UHVs, muaj qee zaus tus neeg ua haujlwm UHV kuj tseem yog tus neeg Ua Haujlwm Pab Cuam Tib Neeg IHSS hauv koj Lub Nroog thiab.17 Lub nroog tuaj yeem thov cov neeg pab saib xyuas kev ua raws kev cai lij choj UHV cov neeg ua haujlwm.18

6.  Puas yog kuv muaj ib co cai thaum lub nroog lub chaw haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo tuaj rau hauv kuv tsev?

Yog. Lub nroog cov neeg ua haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo yuav tsum qhia paub txog lawv tus kheej, qhia daim duab txog tus kheej, thiab looj lub npog ntsej muag.19 Koj tuaj yeem nug kom qhia txog tus kheej thiab koj tuaj yeem thov tus npawb xovtooj hu rau lub nroog kom lees paub txog tus khej ntawm cov neeg ua haujlwm UHV. Yog tias lub nroog tsis tuaj yeem lees paub txog tus kheej lossis UHV tus neeg ua haujlwm tsis muaj ntaub ntawv qhia txog tus kheej, koj tuaj yeem tsis kam nkag mus thiab nws yuav tsis raug suav rau hauv peb qho uas koj raug rau npe nkag ua ntej yuav nqis tes ua.20

Yog tias koj tso cai rau UHV tus neeg ua haujlwm nkag mus hauv koj tsev, UHV tus neeg ua haujlwm yuav tsum qhia rau koj paub txog vim li cas nws thiaj tuaj ntawm no. UHV tus neeg ua haujlwm tuaj yeem nug cov lus nug txog cov kev pab thiab qhov ua zoo ntawm cov kev pab.21 Lawv kuj tseem yuav ua dhau cov cai thiab tsis ua raws li cov cai no sib law liag.22 Lawv tuaj yeem saib ntawm thaj chaw “ib puag ncig” ntawm koj lub tsev – txhais tau tias piv txwv li, lawv tuaj yeem saib rau ntawm cov tub rau khaub ncaws lossis cov tub uas muab xauv lawm.23

UHV cov neeg ua haujlwm yuav tsum ua lub luag haujlwm tshaj lij.24 Kev mus ntsib hauv tsev yam tsis ceebtoom ua ntej, hu xovtooj, thiab cov ntawv xa mus yuav tsum yog sau ua tus neeg tau txais tsab ntawv hom lus hais.25 Yog tias tsis yog, koj tuaj yeem thov ib tus kws pab txhais lus, tsis tau them nqi.26

Koj yuav tsum tau txais kev tshawb xyuas yam saib siab thiab hawm thiab nrog rau kev hawm txog koj cov cai thiab cov cai ntawm txhua tus neeg uas koom nrog.  Kev suav sau lossis ua raws siab nyiam mus ntsib hauv tsev yog ib txwv tsis pub ua. Txhua qhov kev xam phaj nrog koj lossis koj cov neeg muaj feem ua pov thawj yuav tsum tau ua yam tsis pub ua phem, quab yuam, khuj, tsis qhia ncaj cov kev tso cai, lossis lwm yam ntaub ntawv uas tsis qhia qhov tseeb.

Lub nroog yuav tsum ua txhua cov kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv kev ua raws li cov txheej txheem hauv tsab kev cai lij choj. Lub nroog yuav tsis ua txhaum raws li koj cov cai hauv tsab niam kev cai lij choj lossis cov cai hauv tsab niam kev cai lij choj ntawm txhua lwm tus neeg ntxiv. Tshawb xyuas koj lub tsev lossis tshem tawm koj cov khoom siv uas tuaj yeem ua pov thawj txog kev ua txhaum yog ib qho tsis tau txais kev tso cai yog tias tsis muaj ib daim ntawv lees tab lossis tsis tau txais kev tso cai ntawm koj tom qab koj tau txais kev qhia paub txog koj cov cai.

7. Yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj peev xwm ua, tsis khoom, lossis tsis xav koom nrog hauv UHV?

UHV cov neeg ua haujlwm yuav tshuaj xyuas yam tsawg kawg mus ntsib ob lossis ntau zaug, hu xovtooj yam tsawg kawg ob zaug, thiab xa ib tsab ntawv thoob plaws lub sij hawm 45-60 hnub.27 Tsab ntawv, uas tuaj yeem muab xa hauv chaw xa ntawv lossis muab tso rau hauv thaj chaw uas koj tuaj yeem yuav pom tsab ntawv,28 yuav tsum piav qhia cov laj thawj rau UHV qhov mus ntsib thiab kev plam cov kev pab yog tias lawv pom tias ua txhaum.29 Tsab ntawv kuj yuav tsum teev tseg tias ua tsis tiav raws li qhov tau mob siab rau tiv toj koj hauv xovtooj lossis ntawm tsev.30 UHV cov neeg ua haujlwm kuj tseem tuaj yeem xaiv tiv toj rau koj lwm txoj hau kev.31  Yog tias, tom qab txhua qhov no, UHV cov neeg ua haujlwm tsis tuaj yeem ua UHV, koj yuav tau txais NOA qhov kev txiav txim txog koj li IHSS vim tias koj ua tsis tau raws li qhov yuav tsum tau ua hauv qhov kev pab.32 Koj tuaj yeem sau ntawv foob txog qhov tsis them cov nqi nyiaj pab.33

8. Yam twg uas lub nroog tuaj yeem ua yog tias lub nroog tshuaj xyuas pom tias ua txhaum?

Lub nroog yuav tsum ua raws li cov qauv txheej txheem tshwj xeeb cuam tshuam txog tshawb nrhiav qhov tseeb kev ua txhaum.34 Ua ntej tshaj, lub nroog yuav tsum xa ib tsab ntawv hais qhia uas tau txais kev tshuaj xyuas los ntawm tus neeg ua haujlwm uas raug xaiv tsa hauv lub nroog.35 Tus neeg raug xaiv tsa hauv lub nroog yuav muab nws xa mus rau Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kho Mob rau cov kev tshaw nrhiav tom tnej yog tshuaj xyuas pom tias ua txhaum noj nyiaj ntau dua $500.00, lossis xa rov qab nws mus rau lub chaw haujlwm xub thawj hauv nroog kom txiav txim raws li qhov tseeb.36 Lub chaw haujlwm tshawb nrhiav qhov tseeb (puav leej yog DHCS lossis lub chaw haujlwm hauv ceeb tsam nroog) tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tshawb nrhiav qhov tseeb uas ua tiav xa mus rau lub chaw foob, lossis xa nws mus rau lub chaw haujlwm xub thawj hauv nroog kom txiav txim raws li qhov tseeb.37 Saib koj lub nroog tus website kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog lawv cov txheej txheem hais qhia txog kev ua txhaum.38

9.  Kuv tuaj yeem sau ntawv foob tsis txaus siab rau qhov twg yog tias kuv cov cai raug yuam?

Koj tuaj yeem sau ntawv foob mus rau lub nroog. Koj kuj tseem tuaj yeem sau ntawv foob pej xeem cov cai n CDSS.39

10. Muaj qhov chaw pab cuam twg ntxiv rau kuv, yog tias kuv muaj lus nug ntxiv?

Disability Rights California muab cov kev pab cuam kev cai lij choj pub dawb, xws li kev sab laj thiab qhia kev paub hauv xovtooj, rau cov neeg xiam oos qhab. Call 1-800-776-5746. Koj lub chaw IHSS cov koom tes nrog tuaj yeem muab kev pab rau koj ib yam nkaus.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Txhua Lub Nroog Tsab Ntawv 13-83, p.3.
 • 2. Id.
 • 3. Saib Hu Rau Lub Chaw Haujlwm Pab Cuam. Tib Neeg  Cov Haujlwm Pab Cuam Tib Neeg Div., Cov Kev Pab Hauv Tsev (IHSS) Kev Txhim Kho Cov Pab Kas Phais Muaj Txiaj Ntsig Zoo (QA/QI) Phau Ntawv Qhia Txog Tsab Cai, 6 (2013); MPP tshooj 30-702 tau ntxiv rau cov kev nqis tes ua California Tsab Cai Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Tsab Cai Lub Chaw Haujlwm tshooj 12305.71.
 • 4. Welf. & Inst. § 12305.71(c)(3)(B). Nco tseg: cov nroog tseem tuaj yeem mus ntsib yam tsis ceebtoom ua ntej hauv tsev txhawm rau saib xyuas qhov xav tau, rov tshuaj xyuas dua, txheeb xyuas kev nyab xeeb thiab kev noj qab nyob zoo lossis lwm lub hom phiaj uas tsis yog qhov UHV.
 • 5. ACL 13-83, p.4
 • 6. California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg Tib Neeg Qhov Kev Pab Cuam Neeg Loj Div., Qhov Kev Pab Cuam Hauv Tsev (IHSS) Cov Cai Hnov Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev, ii (2013), http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
 • 7. ACL 13-38, p. 4.
 • 8. Id.
 • 9. Id.
 • 10. Id.
 • 11. WELF. & INST. § 12305.8(a); ACL 13-83, p.11. Kev ua txhaum kuj tseem suav nrog kev coj ua uas teev tseg hauv qhov kev ua txhaum raws li lub xeev thiab tsoomfwv tsab kev cai lij choj.
 • 12. ACL 13-83, p. 3.
 • 13. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnov Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev, supra cov ntawv teev tseg 6, at 6.
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. Welf. & Inst. §§ 12305.71(a), (c)(3)(B).; IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Kev Hnav Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 5; ACL 13-83, at p.4.
 • 17. ACL 13-83, p 4.
 • 18. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnov Roos Tsho Thoob Plaws Lub Xeev, supra cov ntawv teev tseg 6, at 10.
 • 19. Id. ntawm 7.
 • 20. Id.
 • 21. Id. ntawm 8.
 • 22. Id.
 • 23. Id. Lub nroog yuav tsum tau txheeb xyuas qhov lees tab txhawm rau tshawb koj lub tsev.
 • 24. Id. ntawm 6.
 • 25. ACL 13-83, p. 5.
 • 26. Id. ntawm 7.
 • 27. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 8.
 • 28. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 8.
 • 29. WELF. & INST. § 12305.71 (c)(3)(C); IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 8.
 • 30. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Hnav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 8.-
 • 31. Id.
 • 32. Id.
 • 33. Id. ntawm 9.
 • 34. Id. ntawm 9.
 • 35. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Kev Nrhav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 20-21.
 • 36. Id.
 • 37. ACL 13-83, p. 13.
 • 38. IHSS Cov Qauv Txheej Txheem Kev Nrhav Roos Tsho Thoob Plaws Xeev, supra teev tseg 6, ntawm 24.
 • 39. Saib Sau-daim-Ntawv Foob http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint