Cov Kev Hloov Pauv Tseem Ceeb Uas Tseem Tab Tom Yuav Los Txog Rau Medi-Cal thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020 rau Ntau Tus Neeg Uas Muaj Hnub Nyoog 65 Xyoos los sis Laus Dua thiab Cov Neeg Uas Muaj Qhov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev

Publications
#7165.09

Cov Kev Hloov Pauv Tseem Ceeb Uas Tseem Tab Tom Yuav Los Txog Rau Medi-Cal thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020 rau Ntau Tus Neeg Uas Muaj Hnub Nyoog 65 Xyoos los sis Laus Dua thiab Cov Neeg Uas Muaj Qhov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev

Pib Hnub Tim 1 Lub Kaum Ob Hlis, 2020, Medi-Cal muaj qhov kev txwv rau cov nyiaj tau los siab dua rau cov neeg uas nyob hauv Qhov Kev Pab Medi-Cal “Cov Neeg Laus thiab Cov Neeg Muaj Kev Tsis Taus”. Qhov no txhais tau tias koj tuaj yeem tau txais los sis tau txais Medi-Cal pub dawb thaum koj khwv tau nyiaj ntau. Nov yog cov cai txwv cov nyiaj tau los qub thiab tshiab:

 

 

 

Click links below for a downloadable version.