Cov Hau Kev Xaiv thiab Ntaub Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Hais Mus Rau Txheej Siab Hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Kom Rov Zoo Ntawm California

Publications
#5530.09

Cov Hau Kev Xaiv thiab Ntaub Ntawv Qhia Txog Txheej Txheem Hais Mus Rau Txheej Siab Hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Kom Rov Zoo Ntawm California

1.  Kuv yuav ua tau li cas yog hais tias kuv tab tom muaj teeb meem nrog kuv tus kws pab tswv yim hauv Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Kom Rov Zoo (DOR, Department of Rehabilitation)?

Koj li thawj kauj ruam yuav tsum yog kev mob siab ua tiag daws tej teeb meem nrog koj tus kws pab tswv yim hauv DOR. Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm daws qhov teeb meem ntawd nrog koj tus kws pab tswv yim, ces thov kom muaj ib rooj sab laj nrog tus thawj coj ntawm kws pab tswv yim.  Tus Thawj Coj Saib Xyuas kev Ua Kom Rov Zoo Tej Zaum yuav muaj peev xwm pab koj daws cov teeb meem.  Yog hais tias koj tsis zoo siab nrog kev nqis tes ua ntawm DOR, ces koj muaj cai hais mus rau txheej siab dua.

 

 

Click links below for a downloadable version.