Cov Cai Tshiab Rau IHSS: Cov Nqi Them Kev Ua Hauj lwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Nqi Uas Cuam Tshuam

Publications
#5586.09

Cov Cai Tshiab Rau IHSS: Cov Nqi Them Kev Ua Hauj lwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Nqi Uas Cuam Tshuam

Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog cov kev cai lij choj ntawm tsoom fwv thiab lub xeev cuam tshuam li cas rau hauv Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services, IHSS) lossis cov kws kho mob muab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg  (Waiver Personal Care Services, WPCS) uas ua hauj lwm ntau tshaj 40 teev hauv ib lub lim tiam.

 

 

Click links below for a downloadable version.