Cov Cai Tshiab Rau IHSS: Cov Nqi Them Kev Ua Hauj lwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Nqi Uas Cuam Tshuam

Publications
#5586.09

Cov Cai Tshiab Rau IHSS: Cov Nqi Them Kev Ua Hauj lwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Nqi Uas Cuam Tshuam

Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog cov kev cai lij choj ntawm tsoom fwv thiab lub xeev cuam tshuam li cas rau hauv Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services, IHSS) lossis cov kws kho mob muab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg  (Waiver Personal Care Services, WPCS) uas ua hauj lwm ntau tshaj 40 teev hauv ib lub lim tiam.

Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog cov kev cai lij choj ntawm tsoom fwv thiab lub xeev cuam tshuam li cas rau hauv Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services, IHSS) lossis cov kws kho mob muab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg  (Waiver Personal Care Services, WPCS) uas ua hauj lwm ntau tshaj 40 teev hauv ib lub lim tiam.

TSOOM FWV COV CAI TSHIAB THIAB LUB XEEV COV KEV CAI LIJ CHOJ TEEV TSEG TIAS:

Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS) thiab  cov kws kho mob muab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg  (WPCS) yuav tau txais nyiaj ua hauj lwm dhau sij hawm ib nrab ntawm tus nqi uas ua hauj lwm rau sij hawm ntawm txhua teev, thaum uas lawv lub sij hawm ua hauj lwm ntau tshaj li 40 teev ntawm lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam.

 • Siv tsis tau rau cov kev ua hauj lwm dhau sij hawm txhua hnub
 • Tam sim no IHSS cov kws kho mob yuav tau txais nyiaj them, raws qee yam xwm txheej, rau sij hawm tos uas cuam tshuam nrog txoj kev muaj ntxiv ntawm cov kev teem caij kho mob lossis lwm qhov chaw, xws li cov chaws saib xyuas cov laus. (Phau Ntawm Qhias ntawm Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem (“MPP”) § 30-757.15; Tsoom Fwv Tsab Ntawv(All-County Letter) 17-42 (“ACL 17-42”) Qhia txog Kev Tso Cai ntawm Txoj Kev Kho Mob Ntxiv (Medical Accompaniment) hauv qhov Phiaj Xwm IHSSS, tuaj yeem rub tau hauv http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-42.pdf?ver=2017-06-26-111014-097.
 • Cov kws kho mob IHSS uas ua hauj lwm rau ntau tshaj li ib tus neeg mob uas nyias nyob nyia ib qho chaws nyob rau tib hnub ntawd kuj tuaj yeem tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawv khiav kev ntawm ob tug neeg mob ntawv, siab kawg 7 teev nyob rau hauv ib lim tiam.

KEV UA HAUJ LWM DHAU SIJ HAWM YOG DAB TSI THIAB NWS RAUG XAM SUAV LI CAS?

 • Nyob rau thawj zaug, tus neeg mob IHSS cov teev ua hauj lwm ntau kawg yuav raug xam suav raw slim tiam thiab raws hli (siv 4 lim tiam tauj ib hli). Tsis muaj kev hloov rau tag nrho tus nqi ntawm tus neeg mob txoj kev tso cai
  • Cov teev ntau kawg hauv txhua lub lim tiam yog 283 ÷ 4 = 70.75
   Piv txwv:  Tus neeg mob tau txais kev tso cai rau 260 teev IHSS tauj ib hli.  260 ÷ 4 = ntau kawg 65 teev/lub lim tiam. Tus kws kho mob tau txais kev tso cai txog 25 teev ntawm kev ua hauj lwm dhau sij hawm tauj ib lub lim tiam.
 • Cov neeg mob yuav tsum sau lawv cov teev ua hauj lwm nyob rau tag nrho ib lub hli, txawm yuav muaj pes tsawg hnub hauv ib lub hli los xij, thiab yuav tsis pub dhau lawv cov teev uas raug tso cai hauv ib lub hli.
 • Lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam: IHSS “lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam” raug teev raws txoj cai thiab pib txij thaum 12:00 teev sawv ntxov hnub Sunday, suav nrog 168 teev uas sib law liag tom ntej (24 teev x 7 hnub), thiab xaus rau thaum 11:59 teev tsaus ntuj thaum hnub Saturday
 • Kev them nyiaj ua hauj lwm dhau sij hawm yog 1 ½ zaug ntaum cov nqi zog ua hauj lwm raws sij hawm ntawm txhua teev.
  • Piv txwv:  Yog tias IHSS tus nqi zog yog $10/ib teev: Tus kws kho mob ua hauj lwm 50 teev hauv ib lub lim tiam, nws yuav tau txais $10/ib teev ntawm 40 teev ntawd, thiab $15/ib teev ntawm 10 teev hauv lub lim tiam ntawd.

Nyob li ntawm cov neeg mob uas tshwj xeeb feem coob, cov kev txwv tshiab no yuav tsis hloov pauv txhua yam uas tom ua tam sim no.

YAM HAUJ LWM TWG UAS RAUG XAM UA KEV UA HAUJ LWM DHAU SIJ HAWM?

 • Lub xeev yog tus tswv hauj lwm ntawm txhua IHSS cov kws kho mob rau lub hom phiaj kev xam suav cov ua hauj lwm dhau sij hawm. Tus kws kho mob cov teev ua hauj lwm tag nrho yog:
  • Txhua teev ua hauj lwm rau txhua tus neeg mob yog tias tus kws kho mob ua hauj lwm rau ntau dua ib tus neeg mob.
   Piv txwv:  Tus kws kho mob Peter ua hauj lwm 25 teev tauj ib lub lim tiam rau Tus Neeg Mob John thiab 33 teev tauj ib lub lim tiam rau Tus Neeg Mob Sam. Peter cov teev ua hauj lwm tag nrho hauv ib lub lim tiam yog 58. Nws tau txais 18 teev ua hauj lwm dhau sij hawm hauv ib lub lim tiam.
 • IHSS thiab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg (WPCS) tau suav ua ke.
  Piv txwv:  Tus neeg mob Sally tau txais IHSS  thiab nyob rau hauv Kev Zam Txoj Kev Xaiv Hauv Tsev thiab Zej Zog (Home & Community-Based Alternatives Waiver) (uas ib txwm paub hu hai tias Kev Zam Chaw Tus Neeg Mob /Tsev Kho Mob Nyhav (Nursing Facility/Acute Hospital, “NF/AH” Waiver).  Tus kws kho mob Danielle ua hauj lwm rau Sally muab kev saib xyuas 30 teev tauj ib lub lim tiam ntawm IHSS thiab 30 teev tauj ib lub lim tiam ntawm WPCS. Tag nrho cov teev ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam yog 60. Danielle tau txais 20 teev ua hauj lwm dhau sij hawm hauv ib lub lim tiam.
 • IHSS thiab Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Kev Noj Nyob (SLS) cov teev:
  • Fab Uas Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Tib Neeg hauv Xeev tsis suav nrog SLS thiab IHSS cov teev ntawm IHSS daim ntawv teev sij hawm ua hauj lwm cov kev pab IHSS uas ntau tshaj plaws hauv txhua lub lim tiam lossis ib hli. Muaj ib lo lus nug txog qhov SLS thiab IHSS cov teev uas hauj lwm puas yuav muab xyaw nrog txoj kev them nyiaj rau kev ua hauj lwm dhau sij hawm nyob rau yav tom ntej.

KWS KHO MOB COV CAI TSHAIB NTAWM COV TEEV UA HAUJ LWM MUAJ KEV CUAM TSHUAM TXOG TUS NEEG MOB LI CAS? 5 TXOJ HAUV KEV

 1. Kev Xam Suav Ntawm Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm: Cov teev ua hauj lwm hauv ib hli yuav raug faib rau 4, txhawm rau ua cov teev hauv ib lub lim tiam. Daim ntawv teev sij hawm ua hauj lwm yuav qhia cov teev ua hauj lwm hauv txhua lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam. Tsis muaj qhov hloov pauv rau tag nrho cov teev raug tso cai hauv txhua lub hli. Tus neeg mob thiab nws tus kws kho mob yuav tau txais Dim Ntawv Ceeb Toom txog ntawm Cov Teev Ua Hauj Lwm Ntau Tshaj Plaws Hauv Txhua Lub Lim Tiam (SOC 2271A or 2271). Cov ntaub ntawv no yuav tsum raug siv los pab txhim kho lub daim ntawv teev sij hawm kev ua hauj lwm ntaw tus(cov) kws kho mob.
 2. Kev Ciaj Ciam Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm Hauv Ib Lub Lim Tiam  rau Cov Kws Kho Mob Uas Ua Hauj Lwm rau Ib Tug Neeg Mob xwb:
  • Tus kws kho mob uas ua hauj lwm rau ib tus neeg mob tsis tuaj yeem ua hauj lwm tshaj 70 teev thiab 45 feeb tauj ib lub lim tiam rau IHSS thiab/lossis koom uas ke nrog WPCS.  (Welf & Inst. Tus zauv § 12300.4.)
   Piv txwv:  Bernice tau txais kev tso cai ua hauj lwm 283 teev ntawm IHSS tauj ib hli. Nws cov teev raug tso cai hauv ib lub lim tiam yog 70.75 teev. Bernice niam, Elsie yog nws ib tus kws kho mob xwb, thiab Elsie tsis ua hauj lwm rau lwm tus neeg mob hauv IHSS. Elsie yauv tau txais kev ua hauj lwm dhau sij hawm ntau dua 40 teev hauv ib lub lim tiam, siab tshaj ntawm 30.75/ib lub lim tiam x 4 lub lim tiam = 123/hli.
  • Tsis tas li ntawv xwb, Elsie tsis tuaj yeem ua hauj lwm ntau tshaj 283 teev tauj ib lub hli –cov sij hawm tag nrho ntawm Bernice. Bernice yuav tsum sau tag nrho Elsie cov teev ua hauj lwm ntawm lub hli ntawd, raw nws tau ua.
  • Bernice tuaj yeem hloov kho Elsie cov teev ua hauj lwm tau; Elsie tuaj yeem yuav ua hauj lwm ntau tshaj 70.75 teev tauj ib lub lim tiam ntev li ntev tau uas tsuas yog tsis pub nws cov teev ua hauj lwm hauv ib lub hli dhau 123 teev.
 3. Kev Ciaj Ciam Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm Hauv Ib Lub Lim Tiam  rau Cov Kws Kho Mob Uas Ua Hauj Lwm rau Coob Tug Neeg Mob xwb:
  • Cov kws kho mob uas ua hauj lwm rau coob tus neeg mob tsis tuaj yeem ua huaj lwm ntau tshaj li 66 teev tauj ib lib lwm tiam fau IHSS thiab/lossis kom uas ke nrog WPCS, tswj tsis yog tia lawv tau kev tso cai rau IHSS raws li cov piv txwv 1 lossis 2 lossis kev zam WPCS. (Welf. & Inst. Tus zauv § 12300.4(d)(3)(A)-(B); 14132.99(d)(1)(B)(2).
  • Cov kws kho mob uas muaj kev zam tuaj yeem tau tshaj li 66 tev ntawm kev ciaj ciam mus txog rau 360 teev uas yog siab tshaj plaws hauv ib lub hli. Xav paub txog cov kev zam ntawm IHSS thiab WPCS, thov mus saib daim ntawv tshaj tawm #5603.09 Tam Sim No Pauv Mus ua IHSS thiab WPCS Cov Kev Zam Kev Pab Cuam Mob Raws Leej Neeg  rau Cov Kws Kho Mob ntawm
  • Txhua tus kws kho mob yuav tsum ceeb toom rau txhua tus neeg mob uas yog tus nws ua hauj lwm nrog cov teev ua hauj lwm uas tus kws kho mob tuaj yeem ua hauj lwm tau nrog tus neeg mob ntawv. (Welf. & Inst. Tus zauv § 12300.4(b)(4)(A)).
  • Cov neeg mob thiab Cov kws kho mob txhua hom yuav tsum xas Daim Ntawv Pom Zoo Ntawm Tus Neeg Tau Txais Phiaj Xwm Kev Pab Cuam IHSS thiab Daim Ntawv Pom Zoo Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm Ntawm Tus Kws Kho Mob tuaj txhawm rau tsim dain ntawv teev kev uas hauj lwm uas ua raws li tus neeg mob cov teev sij hawm ntau tshaj plaws hauv txhua lub lim tiam. Daim ntawv pom zoo uas xas tuaj yuav tsum raug ko npe los ntawm tus neeg mob thiab nws cov kws kho mob txhua tus.
   Piv txwv:  Tus kws kho mob Paula ua hauj lwm rau ob tus neeg mob – nws muab cov kev pab 30 teev ib tug neeg mob tauj ib lub lim tiam, thiab 40 teev tauj lub lim tiam rau lwm tus neeg mob.  Paula yuav TSIS tuaj yeem ua hauj lwm 70 teev tauj lub lim tiam ntxiv; nws yuav ua hauj lwm 66 teev tauj ib lub lim tiam xwb, suav tag nrho uas ke, tswj tsis yog tau kev tso cai raws li qhov piv txwv ram qab no. Ib los yog ob tus neeg mob yuav tsum tau nrhiav lwm tus kws kho mob ua hauj lwm rau 4 teev tauj ib lub lim tiam uas Paula tsis tuaj yeem uas tau ntawd.
 4. Cov Kev Zam Kev Pab Cuam Mob Raws Leej Neeg (Waiver Personal Care Services, WPCS):  Kev Zam Txoj Kev Xaiv Hauv Tsev thiab Zej Zog (Home & Community-Based Alternatives Waiver)( uas ib txwm paub hu hai tias Kev Zam Chaw Tus Neeg Mob /Tsev Kho Mob Nyhav (Nursing Facility/Acute Hospital Waiver, “NF/AH”). lossis Kev Zam Txoj Kev Phais Tom Tsev (In-Home Operations Waivers) rau cov neeg koom nrog lossis cov neeg nkag nrog uas nyob rau hauv 66 teev uas ntau tshaj hauv txhua lub hli lossis 70 teev thiab 45 feeb, tshwj tsis yog tau kev tso cai rau txoj kev zam WPCS. WPCS raug suav ua ke nrog IHSS txhawm rau lub hom phiaj ntawm txoj kev xav suav kev uas hauj lwm dhau sij hawm
  • Tus kws kho mob ntawm WPCS (los sis yog tag nrho  IHSS thiab WPCS) uas tau txais kev tso cai rau txoj kev zam tuaj yeem ua hauj lwm mus txog 12 tauj ib hnub thiab 360 teev tauj ib hli rau IHSS thiab suav nrog rau WPCS. (Welf. & Inst. Tus zauv § 14132.99(d)(1)(B)(2)).
 5. Kev Hloov Kho Cov Teev Ua Hauj lwm Hauv Ib Lub Lim Tiam: Qee zau, nws kwj muaj kev xav tau ntawm tus neeg mob txhawm rau tso cai nws tus kws kho mob ua hauj lwm ntau tshaj li cov teev tag nrhov ntawm tus neeg mob hauv ib lub lim tiam uas tau teev tseg hauv SOC 2271A.

KUV PUAS TUAJ YEEM HLOOV PAUV TAU KUV COV TEEV UA HAUJ LWM?

Thaum Tsis Muaj Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm Cuam Tshuam

Tus neeg mob tuaj yeem tso cai rau tus kws kho mob ua hauj lwm ntau tshaj li tus neeg mob cov teev tau txais hauv txhua lub lim tiam uas tsis tas yuav thov kev tso cai los ntawm lub nroog yam ntev li ntev tau raws li cov teev ua hauj lwm: 

 • Tsis txhob kom tus kws kho mob ua hauj lwm ntau dua li 40 teev ntawm lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lwm tiam yog thaum tus neeg mob tau cov teev raug tso cai yog 40 teev lossis tsawg dua ntawd ntawm lub sij hauj ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam; LOSSIS
 • Tsis txhob kom tus kws kho mob txais cov teev ua hauj lwm dhau sij hawm ntau tshaj li nws ib txwm ua los hauv ib lub hli;*

THIAB

 • Tsis txhob pub tus kws kho mob, uas ua hauj lwm rau ntau tus neeg mob, ua hauj lwm ntau tshaj 66 teev hauv ib lub lim tiam.

*DRC tsis pom zoo nrog qhov kev txhais cov ntsiab lus ntawm txoj cai.

NCO TSEG: Yog thaum uas tus neeg mob muaj ntau tus kws kho mob, ib tug ntawm cov kws kho mob muaj mob thiab tsis tuaj yeem ua hauj lwm tau, tus neeg mob tuaj yeem muaj ib nrab losis tag nrho cov teev ua hauj lwm ntawd rau lwm tus kws kho mob, txawm tias qhov no ua hauj lwm dhau sij hawm rau tus neeg ua hauj lwm uas tsis ua hauj lwm dhau sij hawm los xij. (Tsoom Fwv Tsab Ntawv 16-01 (“ACL 16-01”) ntawm¶ 3 hauv nplooj 8, tuaj yeem rub tawm tau ntawm http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-01.pdf.)

Thaum Muaj Kev Ua Hauj lwm Dhau Sij Hawm Cuam Tshuam

Yog tus neeg mob xav kom nws tus kws kho mob ua hauj lwm ntau tshaj li tag nrho nws cov teev ua hauj lwm hau txhua lub lim tiam thiab txoj hauj lwm yuav ua mus tsis raws cov txheej xwm saum toj no, tus neeg mob yuav tsum tau txais kev zam txhawm rau tso cau rau tus kws kho mob ua hauj lwm dhau sij hawm, lossis lwm yam kev ua hauj lwm dhau sij hawm ntxiv.  Txoj kev zam raug ntau nqi li txoj kev thov ntawm tus neeg tau txais kev pab IHSS uas xa mus rau hauv nroog kom tau kev tso cai tus neeg tau txais kev pab ntawd hloov pauv tau nws cov teev ua hauj lwm txhawm rau kom nws tus kws kho mob uas hauj lwm tau ntau teev ntxiv nyob rau hauv lub sijs hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam uas tshwj xeeb, uas yog yam yuav uas rau tus kws kho mob tuaj yeem ua hauj lwm thiab tau txais nyiaj ntawm cov teev uas ua hauj lwm dhau sij hawm hauv lub hli ua hauj lwm. (Saib ACL 16-01 ntawm ¶ 4 nplooj 9.) Cov nroog yuav tsum muab cov lus uas teev tseg nram qab no los ntsuam xav txhawm rau kev txiav txim seb puas yuav pom zoo rau txoj kev zam:

 • Cov teev ua hauj lwm ntxiv muaj txiaj ntsim thaum ntsib txoj kev xav tau uas xav tsis txog;
 • Cov teev ua hauj lwm ntxiv tau cuam tshuam nrog txoj kev xav tau kub ceev uas tsis tuaj yeem ncua sij hawm tau mus txog thaum tau txais cov kev pab saib xyuas rov qab ntawm tus kws kho mob (raws li tau teev tseg hauv SOC 827); thiab
 • Cov teev ua hauj lwm ntxiv yuav tsum cuam tshuam txog qhov kev xav tau uas cuam tshuam ncaj qha nrog tus neeg tau txais kev pab IHSS thiab yuav tsum muaj kev ntseeg siab txog ntawm nws txoj kev noj qab haus huv thiab/lossis kev nyab xeeb.

Tus neeg mob tuaj yeem thov kev zam ua ntej lossis tom qab cov sij hawm hloov pauv tau tshwm sim. Fab hauj lwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv lub nroog yuav tsis ncua txoj kev tso cai yam tsis muaj laj thawj ntawm tus neeg mob tsab ntawv thov. Lub nroog muaj kev txhim kho rau txoj kev xav tau uas yuav rov muaj ntxiv, xws li kev teem caij kho mob raws caij nyoog.

 • Ntawm kev ntsuam xyuas txhua xyoo, tus neeg mob tuaj yeem qhia tus neeg ua hauj lwm pab cuam tib neeg txog txhua txoj kev xav tau txhawm rau hloov pauv cov teev hauv ib lub lim tiam. Lub nroog kuj tseem tuaj yeem tso cai hloov pauv cov teev hauv ib lub lim tiam nyob rau lwm lub sij hawm.
  Piv txwv: Tus neeg mob Rita muaj mob khaub thuas thiab xav kom nws tus neeg pab cuam ua hau lwm tshwj xeeb nyob rau  hauv lub lim tiam thib 2 ntawm lub hli.  Nws tus neeg ua hauj lwm yeej ib txwm ua hauj lwm 38 teev tauj ib lub lim tiam, tab sis hauv lub lim tiam uas Rita mob, nws tus neeg ua hauj lwm ua hauj lwm 44 teev.  Rita tuaj yeem hu rau lub nroog (tam sim ntawv los yog sai sai tom qab cov teev tau muaj kev ua hauj lwm) thiab thov kev tso cai rau txoj kev ua hauj lwm dhau sij hawm.  Rita yuav tsum hloov kho nws tus neeg ua hauj lwm cov teev ua hauj lwm yog tsis li nws yuav tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm tau ntau tshaj li cov teev hauv lub hli ua nws tau kev tso cai.
  Piv txwv: Tus neeg mob Andrew muaj 138.5 teev tauj hli, lossis 34.6 teev ntawm txhua lub lim tiam ntawm IHSS. Andrew xav kom tus kws kho mob ua hauj lwm 38 teev hauv lub lim tiam thiab ib ntawm lub hli thiab 26 teev rau lub lim tiam tom ntej. Andrew tsis tas yuav tau txais kev tso hloov cov teev hauv zeeg hauj lwm hauv nws tus kheej vim tias qhov kev hloov pauv yuav tsis ua rau muaj kev ua hauj lwm dhau sij hawm. 
  Piv txwv: Tib tus Neeg Mob Andrew uas tau txais sij hawm 138.5 teev tauj ib hli, lossis 34.6 teev ua hauj lwm ntawm IHSS, xav kom nws tus kws kho mob ua hauj lwm 42 teev hauv Lub Lim Tiam thib 1 thiab 22 hauv Lub Lub Lim Tiam 2. Nws yuav tsum tau thov lub nroog kom muaj kev zam vim tias nws txoj kev thov yuav ua rau nws tus kws kho mob ua hauj lwm dhau sij hawm 2 teev hauv Lub Lim Tiam thib 1.
  Piv txwv: Tus neeg mob Carla tau txais sij hawm 186 teev tauj hli, lossis 46.5 teev tauj ib lub lim tiam ntawm IHSS.  Nws tus kws kho mob ib txwm tau txais 26 teev tauj ib hli ntawm txoj kev ua hauj lwm dhau sij hawm.  Nws tuaj yeem hloov pauv cov teev ua hauj lwm hauv lub lim tiam yog li ntawv nws tus kws kho mob ua hauj lwm ntau dua 46 teev hauv qee lub lim tiam thiab ho tsawg dua ntawm lwm lub, ntev li ntev tau tsuav yog txoj ua hauj lwm dhau sij hawm ntawd tsis tshaj 26  teev toj ib hli.

Nco Tseg: Hauv cov piv txwv saum toj saud, yog tias cov kws kho mob ua hauj lwm rau lwm cov neeg mob, cov neeg mob tsis tuaj yeem tso cai rau tus kws kho mob ua hauj lwm ntau dua 66 teev tauj ib lub lim tiam tag nrho ( lossis 90 teev hauv ib luv lim tiam ua yog tau txoj kev zam).

YUAV MUAJ DAB TSIS TSWM SIM HAUV COV CHAW PAB CUAM HAUV CHEEB TSAM NTAWD YOG TIAS TXOJ KEV UA HAUJ LWM DHAU SIJ HAWM UA RAU PLAM TXOJ KEV PAB CUAM?:

Cov neeg mob uas siv Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam ntawd yuav tsum tau mus rau hauv Phiaj Xwm Laj Txheej Raw Leej Neeg lub rooj sab laj yog hai tias txoj kev them nyiaj rau kev ua hauj lwm dhau sij hawm no yuav mus rau kis hais tias lawv yuav plam cov kev pab txhawbb nqa txoj kev noj nyob (“SLS”) lossis cov kws kho mob.

Nws yog lub luag ntawm DRC’s uas yuav tsum muaj txoj hau kev kom tau txais txoj kev zam raws leej neeg los ntawm Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam los tas li txhawm rau los them cov nyiaj ua hauj lwm dhau sij hawm ib txwm nrug deb ntawm qhov kom tau txais kev zam rau tus kheej los ntawm Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam kom yog tia vim yog txoj kev xav tau, piv txwv li:

 • Tus neeg mob muaj kev sib raug zoo nrog cov kws kho mob uas plam mus lawm yuav ua rau muaj kev puas tsuaj rau tus neeg mob;
 • Tus neeg mob xav tau kev pab 24 teev thiab/lossis xav kom muaj kev sib hloov cov kws kho mob tsawg me ntsi, thiab lwm yam.
 • Txawm tias tus neeg mob tsis tau txais kev pab cuam SLS los xij, tus neeg mob tuaj yeem mus rau Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam txhawm rau muab kev saib xyuas ntxiv, kev so, lossis lwm yam kev pab cuam ntxiv txhawm rau pauj cov kev pab uas tau plam mus vim kev ua hauj lwm dhau sij hawm (xws li, yog tias txoj kev zam lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lim tiam ntawv tseem tsis txau raws li txoj kev xav tau uas tswm sim).

COV KEV ZAM NTAWM IHSS THIAB WPCS

Cov neeg tau txais kev zam tuaj yeem ua hauj lwm ntau txog 90 teev tauj ib lub lim tiam thiab 360 teev tauj ib hli. Xav kom paub tob tshaj txog ntawm kev qhia txog cov kev zam no, thov saib daim ntawv tsaj tawm #5603.09 tam sim no paum hu ua Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services, IHSS) thiab Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg (Waiver Personal Care Services, WPCS) Cov Kev Zam Ntawm Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm Hauv Ib Lim Tiam rau cov Kws Kho Mob, tuaj yeem rub tawm tau ntawm

IHSS Txoj Kev Zam 1 (Kev Zam Raws Tsev Neeg yav tas los):

Kev zam 1 muaj rau cov kws kho mob uas tau ntsib TAG NRHO cov xwm txheej raws li nram qab no lossis ua ntej lub IB HLIS NTUJ hnub tim 30, xyoo 2016:

 • Muab cov kev pab cuam IHSS rau ob lossis ntau tus neeg tau txais kev pab IHSS; thiab
 • Nyob tib lub tsev zoo lib yam li txhua tus neeg tau txais kev pab IHSS uas yog cov neeg lawv muab cov kev pab rau; thiab
 • Muaj kev cuam tshuam nrog cov neeg tau txais kev pab IHSS uas yog cov neeg lawv muab cov kev pab cuam rau xws li yog lawv niam thiab txiv, niam qhuav txiv qhuav, tus neeg tu lossis niam txiv tus, pog yawg, tus neeg saib xyuas raug cai, losssis tus neeg tiv thaiv nws. (Welf. & Inst. Tus zauv § 12300.4(d)(3)(A)(i)-(iii)).

IHSS Txoj Kev Zam 2 (Kev Zam Cov Xwm Txeem Tswj Xeeb yav tas los):

Cov kws kho mob uas muab cov kev pab cuam rau ob lossis ntau tshaj ob tus neeg tau txais kev pab IHSS tsim nyog rau Txoj Kev Zam 2 yog tias txhua tus neeg tau txais kev pab ntawd muaj tsawg kawg Ib nqe ntawm cov xwm txeej nram qab no uas muab tus neeg tau txais kev pab tso rau hauv txoj kev pheej hmoo uas phom sij ntawm kev hloov mus kho sab nrauv yog tias cov kev pab ntawv tsis tuaj yeem muab tau los ntawm tus kwv kho mob ntawd:

 • Muaj kev nyuaj rau txoj kev kho/lossis kev xav tau ntawm tus cwj pwm mob uas yuav tsum tau saib xyuas los ntawm tus kws kho mob uas koom tib lub tsev tus neeg tau txais kev pab ntawd; LOSSIS
 • Nyob pem toj siab lossis  nyob deb nroog uas muaj kws kho mob tsis txau, thiab yog vim li ntawd, ua rau tus neeg tau txais kev pab tsis tuaj yeem ntiav lwm tus kws kho mob; LOSSIS
 • Tsis tuaj yeem ntiav tus kws kho mob uas hais tau tus neeg tau txai kev pab cov lus, thiab yog vim li ntawd, tus neeg tau txais kev pab tsis tuaj yeem txais tau nws txoj kev saib xyua yam ncaij qha.. (Welf. & Inst. Tus zauv § 12300.4(d)(3)(B)(2)).

Cov Kev Zam Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Raws Leej Neeg:

Cov kws kho mob rau Kev Zam Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev Thiab Zej Zog (Home and Community Based Services, HCBS) (uas ib txwm paub hus hai tias Kev Zam Chaw Tus Neeg Mob /Tsev Kho Mob Nyhav (Nursing Facility/Acute Hospital, NF/AH Waiver) los sis kev zam Txoj Kev Phais Tom Tsev (In-Home Operations (IHO) waiver) rau cov neeg koom nrog lossis cov neeg nkag nrog, uas yog tus tau rau npe rau tag nrho ob txog kev zam lossis ua ntej Lub Ib Hlis Ntuj, hnub tiam 31, xyoo 2016, thiab yog tus ua nws txoj kev kho lossis cov kev xav tau ntawm tus cwj pwm ntawd xav tau cov kev pab cuam ua tau los ntawm tus kws kho mob uas tau thov, tsis nyog rau txoj kev zam WPCS yog tias ib nqe ntawm cov xwm txheej nram qab no tshwm sim:

 • Tus kws kho mob nyob tib lub tsev nrog tus neeg koom nrog lossis tus neeg nkag nrog uas tau txai kev zam, txawm yog hai tias tus khws kho mob ntawv tsis yog nws tsev neeg los xij; LOSSIS
 • Tam sim no tus kws kho mob tau muab kev saib xyuas rau tus koom nrog uas tau txais kev zam, thiab tau ua li no txog ob lossis ntau xyoo yam tsis tus ncua; LOSSIS
 • Tus nee koom nrog lossis tus neeg nkag nrog uas tau txais kev zam tsis tuaj yeem nrhiav tau tus neeg saib xyuas ua hais tau tus neeg koom nrog lossis tus neeg nkag nrog cov lus, thiab lawv tsis tuaj yeem qhia tau nws txoj kev saib xyuas. (Welf. & Inst. Tus zauv § 14132.99(d)(1)(A)).

Thov nco ntshoo cia tus tus kws kho nob ntawm IHSS lossis WPCS (lossis tag nrho ob hom) uas tau txais txoj kev zam tuaj yeem ua hauj lwm mus txog rau 12 tauj ib hnub, thiab txog rau 360 teev tauj ib hli suav ua kev tag nrho nrog cov kev pab IHSS thiab WPCS ua nws tau muab, who is granted an exemption may work up to a total of 12 hours per day, and up to 360 hours per month combined for the IHSS and WPCS that he or she provides, tsis pub tshaj cov teev ua hauj lwm txhua lub hli uas tau kev tso cais ntawm tus neeg koom nrog uas tau txais kev zam.

PUAS YUAV MUAJ TXIM YOG TIAS KUV TUS KWS KHO MOB TSIS UA RAWS LI COV CAI TSHIAB NO?

 • Kev ua txhawm uas tshwm sim ntawm tus kws kho mob los ntawm kev xa cov ntawv teev siaj hawm uas qhia txog cov teev ua hauj lwm uas tshaj cov cwj ciam ntawm lub sij hawm ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam nyob rau lub sij hawm uas tus txheej txeem kev xas thiab ntsuam xyuas Txoj Kev Zam 2 yuav raug tso tseg tsis hais txawm tias yog tus kws kho mob ntawv yuav raug pom zoo lossis pom tias tsis tsim nyog rau txoj kev zam. (Tsoom Fwv Tsab Ntawv 17-13 (“ACL 17-13”) muaj nyob rau hauv http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-13.pdf?ver=2017-04-07-144620-147, ntawm ¶ 1 hauv nplooj 9.
 • Kev ua txhaum raug ntsuam xyuas raws PLAUBTXHEEJ TXHEEM:
  • Kev ua txhaum thawj zaug: tus neeg mob thiab tus kws kho mob yuav tau txais tsab ntawv sau ceeb toom
  • Kev ua txhaum zaum ob: tus neeg mob thiab tus kws kho mob yuav tau txais tsab ntawv sau ceeb toom zaum ob. Tus kws kho mob yuav tau txais cov ntaub ntawv muab kev qhia thiab tuaj yeem zam tsis pub ua txhaum lub sij hawm ntawv kev kos npe rau tsab ntawv ceeb toom lees paub tias nws tau nyeem thiab nkag siab txog cov ntaub ntawv no.
  • Kev ua txhaum zaum peb: Tus kws kho mob yuav raug ncua tsis pub ua hauj lwm 3-hli
  • Kev ua txhaum zaum plaub: tus kws kho mob yuav raug ncua tsis pub ua hauj lwm ib xyoo
 • Kev ncaw tawm hauj lwm:  Feb Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg hauv Xeev lossis lub nroog yuav ncaws tus kws kho mob tawm ntawm kev muab cov kev pab raws li phiaj xwm ntawm IHSS yog tias tus kws kho mob tseem muaj kev yuam cai cov kev txwv ntawm cov cai no ntau zau ntxiv.

PUAS MUAJ DAB TSI NTXIV UAS KUV YUAV TSUM TAU PAUB TXOG COV CAI TSHIAB NO?

 • Lub Sij Hawm Taug Kev: Cov neeg ua hauj lwm yuav tau txais kev them nyiaj rau lub sij hawm taug kev ntawm cov neeg mob nyob hauv tib hnub. Tus neeg ua hauj lwm yuav tsis tau txais kev thev nyiaj rau kev taug kev ntau dua 7 teev tauj ib lub lim tiam. Lub sij hawm taug kev yuav tsis raug txiav los ntawm tus neeg mob cov teev pab cuam. Xav paub ntau tshaj no txog cov sij hawm taug kev, saib rau daim ntawv ntuav tawm #5607.09IHSS Kev Tos Kws Kho Mob thiab Cov Sij Hawm Taug Kev, ntawm
 • Sij hawm nyob tos: Cov neeg ua hauj lwm tuaj yeem tau txais kev them nyiaj rau txoj kev nrog tus neeg mob nyob uas ke ntawm qhov chaws teem caij kho mob yog tias tus neeg ua hauj lwm yog “nyob hauv lub luag hauj lwm” – xws li tus neeg ua hauj lwm yuav tsum nyob ntawv vim tias txhua lub sij hawm tus kws kho mob yuav pab coj tus neeg mob mus tsev. Cov teev yuav raug muab tsub ntxiv txoj kev ntsuam xyuas txhawm rau rau kom pab them qhov no tab sis yuav tsum tsis pub dhau lub sij hawm txwv 283 teev. Xav paub ntau tshaj no txog cov sij hawm taug kev, saib rau daim ntawv ntuav tawm #5607.09 IHSS Kev Tos Kws Kho Mob thiab Cov Sij Hawm Taug Kev, ntawm.

DAB TSIS TAM SIM NO?

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.