Coronavirus (COVID-19) Cov Cai ntawm Cov Tib Neeg Uas Muaj Kev Puas Hlwb thiab Kev Loj Hlob Uas Nyob Rau Lawv Tus Kheej lossis Nyob Nrog Tsev Neeg

Publications
#F127.09

Qhov no yog rau cov tib neeg muaj mob xiam oob khab lub hlwb thiab kev loj hlob uas nyob ntawm lawv tus kheej lossis nrog tsev neeg thiab tau txais kev pabcuam los ntawm "cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam."

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.