Coronavirus (COVID-19) Cov Cai ntawm Cov Tib Neeg Uas Muaj Kev Puas Hlwb thiab Kev Loj Hlob Uas Nyob Rau Lawv Tus Kheej lossis Nyob Nrog Tsev Neeg

Publications
#F127.09

Coronavirus (COVID-19) Cov Cai ntawm Cov Tib Neeg Uas Muaj Kev Puas Hlwb thiab Kev Loj Hlob Uas Nyob Rau Lawv Tus Kheej lossis Nyob Nrog Tsev Neeg

Qhov no yog rau cov neeg muaj kev tsis taus kev txawj ntse thiab kev loj hlob uas nyob ntawm lawv tus kheej lossis nrog tsev neeg thiab tau txais kev pabcuam los ntawm "cov chaw hauv cheeb tsam."

Cov Chaw Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam Yog Dab Tsi?

Lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam yog koj lub ntsiab lus ntawm kev sib cuag kom tau txais cov kev pab cuam thiab txhawb nqa. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv tiv tauj rau lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam ntawm qhov txuas no: https://www.dds.ca.gov/rc/listings/

Cov Chaw Hauj Lwm Hauv Cheeb Tsam Pab Kuv Npaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Li Cas?

Tam sim no yog lub sij hawm zoo los npaj rau thaum muaj cov xwm txheej ceev xws li Kab mob COVID-19. Tiv tauj rau tus saib xyuas hauj lwm hauv lub chaw hauj lwm ntawm koj lub cheeb tsam. Hais kom lawv pab koj tsim ib lub phiaj xwm yog tias cov neeg saib xyuas koj tsis tuaj yeem pab koj tau vim yog kab mob COVID-19. Koj tuaj yeem nug dab tsi yuav tshwm sim yog tias koj mus koom qhov kev pab cuam thaum lub sij hawm hnub uas qhia koj tias nws yuav tsum kaw.

IHSS thiab Lwm Cov Neeg Saib Xyuas: Kuv Lub Hom Phiaj Yog Dab Tsi thiab Lub Cheeb Tsam Yuav Ua Dab Tsi?

Yog tias koj cia siab rau IHSS lossis lwm cov neeg saib xyuas los ntawm cov kev pabcuam uas lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tsis them rau, thov koj cov neeg saib xyuas pab koj nrog txoj kev npaj kho mob yog tias lawv tsis tuaj yeem pab koj tau lawm.

Koj kuj tuaj yeem thov kom tus neeg ua hauj lwm hauv lub chaw hauj lwm hauv koj lub cheeb tsam kom pab koj nrog txoj phiaj xwm. Qhov no vim tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tuaj yeem them rau cov kev pab cuam sib txawv yog tias koj tus neeg saib xyuas IHSS tsis muaj ntxiv lawm. Cov kev pab cuam no suav nrog:

 • Cov Kev Pab Rau Tus Kheej lossis Tus Pab Tu Tsev: Cov kev pab no zoo ib yam li IHSS. Lawv yuav tau txais nyiaj them los ntawm lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam, tsis yog lub nroog them.
 • Kev So Hauj lwm: Txoj kev pab cuam no pab cuam rau tus neeg saib xyuas koj txhawb nqa koj kom paub tseeb tias lawv tuaj yeem so hauj lwm.
 • Kev txawj ua neej ywj pheej lossis kev pab txhawb nqa rau kev ua neej nyob: Cov kev pab no pab cov tib neeg ua neej nyob ywj pheej hauv lawv lub tsev nrog cov kev pab uas lawv xav tau.

Nug koj lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam hais txog cov kev xaiv no thiab lwm cov kev xaiv uas tuaj yeem muaj. Qee cov kev pab cuam no tuaj yeem muab tau los ntawm cov neeg hauv tsev neeg lossis cov neeg nyob hauv ib chav uas twb nrog koj nyob lawm.

Lub Luag Hauj lwm Ntawm Tsoom Fwv Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Cov Kev Pabcuam Kev Loj Hlob yog Dab Tsi?

Lub Tuam Tsev Hauj lwm Muab Cov Kev Pab cuam Kev Loj Hlob yog lub xeev lub chaw hauj lwm saib xyuas tag nrho 21 lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam. Qhov chaw ua hauj lwm no qee zaum hu ua DDS.

DDS muaj lub hwj chim los qhia rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tias yuav ua dab tsi. Vim hais tias muaj tus kab mob COVID-19, DDS tau hais rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam kom ntseeg tau tias cov neeg uas tau txais cov kev pab cuam hauv lub chaw hauv cheeb tsam yog kev noj qab haus huv thiab nyab xeeb. Piv txwv li:

 • DDS tau hais rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam hais tias tsis ua cas qhov uas tsis tau mus ntsib cov tib neeg los ntawm tus kheej. Xws li tias, cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tuaj yeem siv thev naus laus zis zoo xws li xov tooj, rooj sib tham kev deb pom yeeb yaj duab(video conferences), Skype, thiab FaceTime. Koj tuaj yeem tham nrog koj lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam txog cov kev xaiv no thiab seb lawv yuav ua hauj lwm li cas.
 • DDS tau muab lub hwj chim rau cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam los them nyiaj rau cov kws kho mob ntau dua ntxiv los ua kom pej xeem saw daws muaj kev noj qab haus huv thiab nyab xeeb vim tias muaj tus kab mob COVID-19. Qhov no hu ua “Txoj Kev Zam Txim Rau Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb.” Nug lub chaw hauj lwm hauv koj lub cheeb tsam yog qhov no yuav yog qhov kev xaiv rau koj.

Kuv Yuav Tau Txais Cov Ntaub Ntawv Ntau Ntxiv Hais Txog Kuv Cov Cai Tau Li Cas?

Yog koj muaj lus nug txog koj cov cai uas raug cai lossis yog tias lub chaw hauj lwm hauv cheeb tsam tsis kam pab koj npaj txhua yam rau kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19:

 • Hu rau DRC tus xov tooj txais tos ntawm: 1-800-776-5746.
 • Hu rau DRC Lub Chaw Hauj lwm Txhawb Nqa Cov Cai Ntawm Cov Neeg Thov Kev Pab (Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA)) ntawm:
  • Yav Qaum Teb California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Yav Qab Teb California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)
 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.