Coob Leej Ntawm Cov Neeg Muaj Cai Pov Npav uas Xiam Oob Qhab Tuaj Yeem Pov Npav Tau ntawm Kev Xa Ntawv Ntiag Tug thiab Ywj Pheej Mus Rau

Publications
#7152.09

Coob Leej Ntawm Cov Neeg Muaj Cai Pov Npav uas Xiam Oob Qhab Tuaj Yeem Pov Npav Tau ntawm Kev Xa Ntawv Ntiag Tug thiab Ywj Pheej Mus Rau

Kev Tawm Suab Pov Npav raws Kev Xa Ntawv mus rau tau dhau los mus ua ib qho uas neeg nyiam siv heev nyob rau California. Txawm li cas los xij, cov muaj cai pov npav uas muaj kev xiam oob qhab qee yam, piv txwv li kev ntsia pom thiab kev xiam oob qhab kev muaj peev xwm, uas tsis tuaj yeem mus pov npav yus tus kheej thiab yam ywj siab tau uas siv ib daim npav Tawm Suab raws Kev Xa Ntawv (Vote-by-Mail ) vim hais tias tsis tuaj yeem nyeem tau thiab ua tau.

 

 

Click links below for a downloadable version.