Chaw Ua Haujlwm Ntawm Cheeb Nroog Npaj Rau Kev Saib Xyuas Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP, County Mental Health Plan) Tej Kev Tsis Txaus Siab, Kev Thov Hais Mus Rau Txheej Siab Zog, thiab Rooj Kho Ob Tog Uas Ncaj Ncees

Publications
#7134.09

Chaw Ua Haujlwm Ntawm Cheeb Nroog Npaj Rau Kev Saib Xyuas Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP, County Mental Health Plan) Tej Kev Tsis Txaus Siab, Kev Thov Hais Mus Rau Txheej Siab Zog, thiab Rooj Kho Ob Tog Uas Ncaj Ncees

Txhua lub cheeb nroog muaj ib qho Chaw Npaj Kev Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Ntawm Cheeb Nroog (MHP, County Mental Health Plan). Cov MHP tej kev pab cuam kev txhawj ntse kho mob puas siab puas ntsws, lossis lawv npaj thiab yuav them nyiaj rau tej kev pab cuam kev txawj ntse kho mob puas siab puas ntsws los ntawm lwm cov muab kev pab cuam tib si.