California Thawj Ob Qho Kab Ke Pov Ntawv Xaiv Tsa

Publications
#5560.09

Xeev California “thaw job qho” lossis “qhib thaum pib” tsim nws qhov tsim tawm hauv California qhov pib thaum Lub Rau Hli. Nws tau ua rau ntawm Tsab Cai Tsim Tawm 14 – California Ob Qhob Thaum Pib Tsab Cai – qhov kev ntsuas hla los ntawm tus pov ntawv xaiv tsa xyoo 2010.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.