California Cov Kev Pab Cuam Menyuam Yaus Qhov Kev Pab Whole-Child Model

Publications
#7132.09

California Cov Kev Pab Cuam Menyuam Yaus Qhov Kev Pab Whole-Child Model

California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj tau tso cai Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Noj Qab Haus Huv (DHCS) kom tsim qhov kev pab Whole-Child Model. Qhov kev pab no yuav koom nrog California Qhov Kev Pab Cuam Menyuam Yaus (CCS) qhov kev pab uas tau txais kev pab them nyiaj rau Qhov kev npaj kho mob Medi-Cal managed care. Nws txhais tau tias txhua qhov CCS thiab cov kev pab tsis yog CCS yuav raug tso cai lossis muab los ntawm Medi-Cal managed care.  Qhov kev pab Whole-Child Model yuav raug nqis tes ua hauv 21 lub tebchaws, tsis pub sai tshaj Lub Xya Hli 1, 2018.

 

 

Click links below for a downloadable version.