4 Txoj Kev Yooj Yim kom Ua tiav Kev Suav Neeg

With COVID-19, we know that a lot of us are required to be in our homes. Did you know you can fill out your 2020 Census from where you live, now through August 14, 2020?

2020 CENSUS
4 Txoj Kev Yooj Yim kom Ua tiav Kev Suav Neeg

Tus kab mob COVID-19, peb paub lawm tias coob leej ntawm peb txhua tus yuav tsum tau nyob hauv tsev. Koj puas tau paub tias koj tuaj yeem ua koj qhov Kev Suav Pej Xeem xyoo 2020 nyob rau qhov chaw koj nyob, pib tam sis no mus txog thaum lub Lub Kaum Hlis 31, xyoo 2020?  4 txoj hau kev no koj tuaj yeem ua koj li Kev Suav Peej Xeem kom cov nyiaj rau cov kev pab cuam xws li kev kawm tshwj xeeb, Medi-Cal, vaj tse, kev cob qhia haujlwm thiab lwm cov kev pab cuam rau kev xiam oob qhab tuaj yeemrov mus rau koj lub zej lub zos!

1) Koj tuaj yeem ua qhov Kev Suav Pej Xeem raws online! 

Koj tuaj yeem siv txhua yam cuab yeej uas txuas tau rau internet, xws li koj lub xov tooj iPhone, xov tooj Android, iPad, koos pis tawj laptop, lossis desktop los ua daim foos Kev Suav Pej Xeem uas nkag tau rau online.  Koj tuaj yeem siv tus ID Kev Suav Pej Xeem uas yeej tau xa rau koj lawm los mus ua daim foos raws online. Yog tias koj tsis tau txais nws, koj tseem tuaj yeem ua daim foos raws online thiab raug suav tau. Ua qhov Kev Suav Pej Xeem raws online uas mus rau: https://my2020census.gov

2) Koj tuaj yeem ua qhov Kev Suav Pej Xeem uas siv xov tooj! 

Koj tuaj yeem ua qhov Kev Suav Pej Xeem raws xov tooj uas hu rau tus xov tooj nyob rau hauv cov lus hauv qab no.  Koj puav leej tuaj yeem hu rau tus xov tooj hauv qab no yog tias koj muaj lwm cov lus nug txog qhov Kev Suav Pej Xeem no.

KAB LUS THIAB TUS XOV TOOJ HU DAWB

Lus Askiv: 844-330-2020

Cuab Yeej Khoom Siv Xov Tooj (TDD, Telephone Display Device): 844-467-2020

Lus Span: 844-468-2020

Lus suav (Mandarin): 844-391-2020

Lus suav (Cantonese): 844-398-2020

Lus nyab laj:  844-461-2020

Lus Kaus lim: 844-392-2020

Lus lav xias: 844-417-2020

Lus aslas bis: 844-416-2020

Lus Tagalog: 844-478-2020

Lus Polish: 844-479-2020

Lus fabkis: 844-494-2020

Lus Haitian Creole: 844-477-2020

Lus Portuguese: 844-474-2020

Lus zij pees: 844-460-2020

3) Koj tuaj yeem ua qhov Kev Suav Pej Xeem uas sau rau hauv ntawv thiab xa nws mus raws kev xa ntaub ntawv hauv! 

Yog tias koj xav xa koj daim foos ua Kev Suav Pej Xeem thiab koj tseem tsis tau ua mus raws online lossis xov tooj, koj yuav tau txais daim foos hauv kev xa ntaub ntawv thaj tsam lub Plaub Hlis Ntuj Tim 8-16.  Tom qab ntawv ces koj tuaj yeem ua qhov Kev Suav Pej Xeem no thiab xa nws mus raws kev xa ntaub ntawv.

4) You can fill out the Census with a Census worker! 

If you are not able to lossis have not filled out the Census online, by phone, lossis by mailing in the paper form, you can still nrhiav kev pab from a Census worker.  Nyob rau thaum yuav tag hli lub Tsib Hli Ntuj, Cov ua haujlwm Suav Pej Xeem yuav tuaj ntawm qhov chaw koj nyob thiab tuaj pab koj ua qhov Kev Suav Pej Xeem ntiag tug.  Tej zaum lub hnub tim no yuav hloov pauv vim los ntawm tus kab mob COVID-19. Thov caw mus tshawb https://www.disabilityrightsca.org/census-2020 rau lwm yam hloov tshiab.

Yog tias koj mus lus nug txog kev ua qhov Kev Suav Pej Xeem no lossis ntsib teeb meem vim los ntawm koj li kev xiam oob qhab, lossis koj xav tau kev pab kev nrhiav cov kev taw qhia Kev Suav Pej Xeem nyob hauv braille lossis hauv ASL, koj tuaj yeem tiv tauj Tho Vinh Banh ntawm Disability Rights California raws kev xa ntaub ntawv: census2020@disabilityrightsca.org lossis hu rau Disability Rights California ntawm tus xov tooj 1-800-776-5746.

Ua tsaug rau koj cov kev pab kom tso siab tau tias txhua tus neeg uas muaj kev xiam oob qhab raug suav nyob rau Kev Suav Pej Xeem xyoo 2020!