Chaw tiv toj

DRC yog ib qhov kev tuav tswj (system) hais txog kev tiv thaiv thiab kev txhaw nqa rau lav California. Peb muaj feem muab ib cov khoom qhia ntxiv los pab koj daws teeb meem kev xiam oob khab uas cuam tshuam txog kev cai lij choj.   

Rau cov khoom pab tus kheej mus saib peb cov Ntaub ntawv luam tawm (Publications).