Yuav Thov Kev Pab Tau Li Cas

Los mus thov kev pab txog kev cai lij choj, hu mus rau DRC ntawm 1-800-776-5746 (Suab) los sis ntxiv rau peb Daim Foos Thov kev pab Ib ntu (Short Term Assistance Request Form). Yog rau TTY hu 1-800-776-5746. Peb yuav tiv toj koj li ntawm 2-3 hnub. Yog tias koj qhov teeb meem yog ib qhov tseem ceeb yuav tsum tau ua xub thawj ntawm DRC, peb yuav nrhiav lub sij hawm teem rau kev sib tham. Peb muab rau koj cov ntaub ntawv ua cuam tshuam, xa koj mus lwm qhov chaw muab kev pab los sis muab cov khoom pab txhawb nqa tus kheej rau koj. Peb tuaj feem sawv cev rau koj yog tias peb muaj cov neeg/khoom pab txaus.  Thov kom koj mus nrhiav kev pab los ntawm lwm lub koom haum los sis kws lij choj. Muaj qee cov teeb meem muaj lub caij nyoog teev tseg. Thov koj nyeem txhua cov ntawv ceeb toom ua koj tau txais. Ua raws li cov sij hawm teev tseg hauv cov ntawv ceeb toom.

DRC tsis tuaj yeem daws qee cov teeb meem. Saib ntawm no rau qee cov teeb meem peb tsis muaj peev xwm pab daws tau.

Yog tias koj yog ib tus tub lag luam ntawm chaw pab ib cheeb tsam (regional center), koj tuaj yeem thov kev pab los ntawm Lub chaw Hauj Lwm ntawm Tub Lag Luam Cov Cai Tau Txais Kev txhawb Nqa (Office of Clients’ Rights Advocacy - OCRA).

Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Tub Lag Luam Cov Cai Tau Txais Kev Txhawb Nqa (Office  of Clients’ Rights Advocacy)
1-800-390-7032 (Suab nyob qaum teb California)
1-916-504-5820 (Suab)
1-866-833-6712 (Suab nyob qab teb California)
1-877-669-6023 (TTY)

Yog tias koj yog ib tug ua nyob rau hauv lub xeev lub tsev kho mob hlwb, koj muaj feem thov kev pab los ntawm California Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Cov Neeg Mob Cov Cai (California Office of Patients’ Rights - COPR).

California Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Cov Neeg Mob Cov Cai             
1-916-504-5810 (Suab)

coprinforequest@disabilityrightsca.org

Rau cov xwm txheej hais txog peb cov hauj lwm uas yog ntaub ntawv sau nqi thiab nyiaj txiag, koj muaj feem hu rau:

Tsoom Fwv Txoj Cai (Public Policy)
1-916-504-5800 (Suab)

Rau cov xwm txheej hais txog peb cov hauj lwm uas yog xov xwm txhaj tawm thiab cov kev sib txuas lus, koj muaj feem hu rau:

Cov kev sib txuas lus/Xov xwm tshaj tawm (Communications/Media)
1-916-504-5938 (Suab)
1-800-719-5798 (TTY)

Rau cov xwm txheej hais txog peb cov hauj lwm uas yog pab txhawb nqa tus kheej, koj muaj feem hu rau:

Feem Hauj Lwm Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm Phooj Ywg (Peer Self-Advocacy Unit)
1-916-504-5800 (Suab)
1-800-719-5798 (TTY)