Peb Yuav Pab Leej Twg

Feem Saib xyuas kev xiam Oob khab Txoj cai hauv California (Disability Rights California) pab cov neeg california ua xiam oob khab. Koj muaj feem tau txais DRC qhov kev pab cuam yog muaj ib qhov kev xiam oob khab xws li yog tias koj muaj:

 • Muaj teeb meem xiam oob khab txog lub hlwb los sis kev loj hlob
 • Yog ib tus neeg tswv cuab nyob hauv cheeb tsam nroog loj
 • Xiam oob khab txog paj hlwb
 • Muaj vaj tse nyob ntawm lub lav tsev kho mob hlwb
 • Xiam oob khab txog lub cev, kev kawm, los sis kev paub txog yam ib ncig (sensory)
 • Muaj kev raug mob rau lub hlwb
 • Xav mus siv cov technology uas yuav ua rau koj muaj txoj sia nyob li luag tej, lub neeg nyob ywj pheej dua ntxiv
 • Txais kev pab SSI los sis SSDI thiab xav tau kev pab kom khaws cia koj cov kev pab yuav tau txais sij hawm thaum koj rov qab mus hauj lwm
 • Txais los sis xav tau kev pab cuam los ntawm Feem hauj lwm Txhim kho kev kawm Ua noj ua haus (Department of Vocational Rehabilitation)
 • Muaj lus nug txog koj cov cai los mus xaiv tsa

Los mus txiav txim siab yog tias peb muaj feem sawv cev rau koj ncaj kha, peb saib mus rau

 • Qhov zoo ntawm koj qhov teeb meem
 • Koj muaj peev xwm mus xaiv tsa ntawm koj tus kheej
 • Lwm hom khoom pab txhawb nqa ua koj muaj feem siv
 • Txawm tias koj qhov teeb meem yog qhov tseem ceeb ntawm DRC lost sis yog
 • Yog tias DRC muaj cov khoom los mus pab koj

Yog tias koj tsis txaus siab rau peb qhov kev pab cuam, koj muaj feem foob rau tsis txaus siab. Yog tias koj xav tau cov xwm txheej ntxiv hais txog peb qhov kev pab cuam los sis ib qho kev tsis txaus siab (grievance), koj muaj feem hu rau (800) 776-5746 los sis tiv toj peb los ntawm chaw nyob huab cua grievance@disabilityrightsca.org.

Piv txwv ntawm cov Teeb meem Peb Muaj feem Pab tau

Feem Saib xyuas kev xiam Oob khab Txoj cai hauv California pab tib neeg daws teeb meem cuam tshuam txog kev xiam oob khab. DRC muaj feem pab koj raws li cov teeb meem xws li:

 • Muaj txoj cai rau kev txhawb nqa xub thawj, Saib xyuas tus kheej, kev kho mob thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv xws li Kev pab cuam Txhawb Nqa hauv Tsev (Home Supportive Services (IHSS)) thiab Medi-Cal
 • Kev sib cai hauv vaj tse, kev thauj mus los, ntiav ua hauj lwm thiab mus koom rau tsoom fwv kev pab thiab feem hauj lwm tshwj xeeb rau tus kheej thiab kev pab cuam.
 • Raug tsim txom, tsis quav ntsej thiab ua txhaum txoj cai tsim nyog tau txais
 • Kev pab cuam thiab txhawb nqa nyob rau qhov chaw tsis muaj kev txwv, kev saib tau, tswj fwm tus kheej (privacy), txoj kev xaiv thiab lwm yam cai yuav tsum tau txais.
 • Kev kawm ntawv tshwj xeeb
 • Mus txog rau kev pab cuam feem hauj lwm txhim kho kev kawm ua noj ua haus
 • Kev pab cuam kho kev mob hlwb thiab txhawb nqa
 • Cheeb tsam nroog loj kev tsim nyog tau thiab pab cuam
 • Rau npe yog ib tus neeg xaiv tsa, muaj feem mus pov npav thiab mus rau thaj chaw pov npav
 • Muaj feem mus siv tau cov technology – xws li cov khoom sib tham lus thiab lub rooj zaum neeg xiam oob khab uas yog siv hluav taws xob

Feem Saib xyuas kev xiam Oob khab Txoj cai hauv California yuav Tsis muaj Peev xwm Pab Rau

 • Teeb meem tsis nyob hauv lub Hom phiaj Daim Phiam Dej Num Yuav Tau Ua Sij Hawm Ntev, kev pib xub thawj (initiative) thiab kev teev tseg
 • Txhaum kev cai txim loj (criminal law), kev cai tsev neeg, los sis rooj plaub ntug poob nyiaj txiag (bankruptcy) los sis txheej txeem them nyiaj kho rov qab rau cov neeg ua hauj lwm
 • Plaub ntug kev raug mob ntawm tus kheej
 • Ntxiv xwm txheej rau daim ntawv (form) tiv thaiv hauv zej zog
 • Tau txais kev tiv thav los sis kev saib xyuas
 • Cov teeb meem tsis cuam tshuam txog kev xiam oob khab

Rau lwm lub khoom haum pab cuam kev cai lij choj http://lawhelpca.org/


DRC Daim ntawv Hais kev tsis txaus siab (Grievance Forms) | PAIMI Daim ntawv Hais kev tsis txaus siab kev Tiv thaiv (Assurance Grievance Form) | OCRA Daim ntawv Hais kev tsis txaus siab (Grievance Forms) | COPR Daim ntawv Hais kev tsis txaus siab (Grievance Form)