Chaw hauj lwm Qhov Chaw nyob

Feem tuav tswg (administration)

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5802

Chaw hauj lwm Sacramento

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5801

Chaw hauj lwm cheeb tsab Bay (Bay Area)

1330 Broadway, Suite 500
Oakland, CA 94612
(510) 267-1200 
Fax (510) 267-1201

Chaw hauj lwm Fresno Satellite

567 West Shaw, Suite C-3
Fresno, CA 93704
(559) 476-2000
Fax (559) 476-2001

Chaw hauj lwm Los Angeles

350 South Bixel Street, 
Suite 290 
Los Angeles CA 90017
(213)213-8000 
Fax (213) 213-8001

Chaw hauj lwm San Diego

1111 Sixth Ave., Suite 200
San Diego, CA 92101
(619) 239-7861
Fax (619) 239-7906

Chaw hauj lwm Ontario

3602 Inland Empire Blvd Ste. C-110
Ontario, CA 91764
(213) 213-8000
Fax (213) 213-8001

Feem saib xyuas Kev cai lij choj & Xwm txheej Tsoom fwv

1831 K Street
Sacramento, CA 95811
916-504-5800
Fax 916-504-5802

Feem txhawb nqa Tus kheej los ntawm Phooj ywg (Peer Self-Advocacy)

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5806

Chaw hauj lwm Txhawb nqa Tswv cuab Txoj cai (Office of Clients’ Rights Advocacy)

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
(916) 504-5820
Fax (916) 504-5821

Chaw hauj lwm pab cuam Neeg mob Txoj cai hauv lav California

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5810
Fax 916-504-5811