آنچھ حامیان باید درباره سالمندان، نابینایان و افراد ناتوان بدانند FPL Medi-Cal توسعھ ، شروع از 1 دسامبر 202

Publications
#7164.16

آنچھ حامیان باید درباره سالمندان، نابینایان و افراد ناتوان بدانند FPL Medi-Cal توسعھ ، شروع از 1 دسامبر 202

This resource was produced by the Western Center on Law & Poverty.

این نشریه تغییرات و به روزرسانی هایی را معرفی می کند که طرفداران باید از ماه دسامبر سال 2020 در مورد FPL Medi-Cal پیر ، نابینا و معلول بدانند.

 

 

Click links below for a downloadable version.