طرح‌های مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal چیست؟ باید چه اطلاعاتی درباره آنها داشته باشم؟

Publications
#5495.16

طرح‌های مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal چیست؟ باید چه اطلاعاتی درباره آنها داشته باشم؟

مراقبت‌های مدیریت شده نوعی نظام ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت هزینه آنها است.  مراقبت‌های مدیریت شده بدین معنا است که شما بخش عمده مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز خود را از یک طرح مراقبت‌های مدیریت شده دریافت کنید.  طرح مراقبت‌های مدیریت شده عبارت است از یک شبکه سازمان‌یافته از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی که عمده خدمات آن بر مراقبت‌های اولیه و پیشگیرانه متمرکز است.  بیمارستان‌ها، پزشکان، و سایر ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اعضای این شبکه هستند.  طرح‌های مراقبت‌های مدیریت شده می‌توانند خصوصی یا دولتی باشند.

 

 

Click links below for a downloadable version.