طرح بهداشت روانی (MHP, Mental Health Plan) کانتی شکایات، درخواست‌های تجدید نظر، و رسیدگی‌های عادلانه

Publications
#7134.16

طرح بهداشت روانی (MHP, Mental Health Plan) کانتی شکایات، درخواست‌های تجدید نظر، و رسیدگی‌های عادلانه

هر کانتی دارای یک طرح بهداشت روانی (MHP, Mental Health Plan) است. MHPها یا مستقیماً خدمات بهداشت روانی تخصص را ارائه می‌دهند، یا این گونه خدمات را از طریق سایر ارائه‌دهندگان هماهنگ می‌کنند و هزینه‌های آنها را می‌پردازند.