سیستم رأی گیری دو نفر برتر در کالیفرنیا(Top-Two)

Publications
#5560.16

سیستم رأی گیری دو نفر برتر در کالیفرنیا(Top-Two)

سیستم «top-two» یا «open primary» کالیفرنیا از ژوئن کار خود را به صورت مقدماتی در کالیفرنیا آغاز خواهد کرد. این نتیجه پیشنهاد 14 بود - دو قانون مقدماتی کالیفرنیا - معیاری تصویب شده توسط رأی دهندگان در سال 2010.

 

 

Click links below for a downloadable version.