سرپرستی محدود و جایگزینھای آن

Publications
#5578.16

سرپرستی محدود و جایگزینھای آن

سرپرستی عبارت است از یک روند قضایی که طی آن قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا شما قادر به تصمیم‌گیری درباره نیازهای اولیه خود مثل بهداشت، خوراک، پوشاک، مسکن، امور مالی، یا سایر نیازهای شخصی خود هستید یا خیر. طی این روند، ممکن است قاضی برخی از این حقوق مهم را از شما سلب کند و مسئولیت اتخاذ این گونه تصمیمات برای شما را به شخص دیگری بسپارد. در این صورت، دادگاه آن شخص را «سرپرست» (conservator) و شما را «فرد تحت سرپرستی» (conservatee) می‌نامد. احکام سرپرستی فقط برای افراد 18 سال به بالا صادر می‌گردد.

 

 

Click links below for a downloadable version.